Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 13o • ÖÕËËÏ 3149O • ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Αλµυρό ...αλάτι
κόστους
71.000 ευρώ

Προτάσεις για χρήση
εναλλακτικών υλικών στην
αντιµετώπιση του παγετού
από τη «Συµπολιτεία»
ΣΕΛ. 8

Task Force
για το ΟΑΚΑ

Οµάδα έργου Περιφέρειας ΟΑΚΑ για έργα και
πολιτιστικές εκδηλώσεις

ΣΕΛ. 3

«Ο Φίλος µου ο
Λευτεράκης»
κατενθουσίασε
το κοινό

Η οικονοµική ασφυξία και η έλλειψη προσωπικού ταλανίζουν το δήµο
Πετρούπολης όπως ενηµέρωσε ο δήµαρχος τον Υπουργό Εσωτερικών

∆ΙΠΛΗ ΘΗΛΙΑ

Συνάντηση πραγµατοποιήθηκε µεταξύ του
∆ηµάρχου Πετρούπολης, κ. Βαγγέλη Σίµου και του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Παναγιώτη
Κουρουµπλή.
Κυρίαρχο θέµα συζήτησης ήταν η οικονοµική ασφυξία στην οποία έχει περιέλθει ο
∆ήµος Πετρούπολης, ως απόρροια της οικονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα. Ο ∆ήµαρχος εξέθεσε µία

σειρά από καίρια ζητήµατα, τα οποία δηµιουργούν σοβαρότατα προβλήµατα στην
λειτουργία του ∆ήµου.
Τέτοια είναι η µεγάλη καθυστέρηση στην
απόδοση θεσµοθετηµένων πόρων, η µείωση επιχορηγήσεων, η επιβολή νέων φόρων και η κατάργηση διαχρονικών εσόδων, µε σοβαρότερα τα παραδείγµατα των
παρακρατηθέντων/οφειλόµενων εσόδων
της ΣΑΤΑ, που προορίζεται για έργα, αλ-

λά και την επιβολή νέων φόρων, όπως ο
φόρος εισοδήµατος, που µέχρι το 2014 οι
ΟΤΑ απαλλάσσονταν.
Επίσης, ο κ. Σίµος έδωσε έµφαση στο γεγονός ότι τα µέτρα και τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που χρησιµοποιεί ∆ήµος
Πετρούπολης για την βελτίωση της οικονοµικής ρευστότητας δεν αποτελούν λύσεις ικανές να διευθετήσουν οριστικά και
ουσιαστικά το πρόβληµα.

ΣΕΛ. 8

«Η Αυτοδιοίκηση
γκρεµίζει το
τείχος της κρίσης»
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 5ης Ελληνογερµανικής
Συνέλευσης, που πραγµατοποιήθηκαν στο Βερολίνο µε Κεντρικό
Μήνυµα «Η Αυτοδιοίκηση γκρεµίζει το τείχος της κρίσης».

Παρατάσεις για παιδικές
χαρές και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
∆ώδεκα θέµατα φιλοξενεί η ηµερήσια διάταξη της σηµερινής
(17:15) συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου Ηρακλείου Αττικής,
το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Σώµατος, στον τρίτο όροφο του δηµαρχείου.
ΣΕΛ. 3

Ανάπτυξη δικτύου φύλαξης γειτονιών

Θεµατική συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κηφισιάς για την ασφάλεια

Από τη θεατρική οµάδα
του ∆ήµου Κηφισιάς

ΣΕΛ. 14

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα