Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 _ πωπω"
| . Ι | · ω α
καθημερινη ΜΕ ΠΙΝ] ΕΦ·ΠμΕ·Ρ|ὁΠ 
Η" ΣΥΡ|ΖΛ
_ να το ΜΒΜ
της Κράτος ΜΜΜ
Ε. ΜΑΗ: 11Θγν[email protected]άΞοΠά8ΚΠΠ8.μ ΝΕΒ: κονγνγν.ά8011ά8Κ1Μ8πετ ΤΗΝ 2821074544 ΡΑΧ: 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8.950 (+1943) σελ·8
άνω εσυ κι" σε Μα
ο  ΜΝ' ΜΗ
Ι" 1111
Του Γ1άνν11 Αγγελάκ11 σελ. 45
Αγω-Ϊ. “ω η ι
_.> - 1 .
- α· - '· ¦_- 1.'. ·, < ι
. ,.› Ι.. . .
ο ' ' _ Δ .Γ ·,· ω
__ ' ¦. .Λ
.¦ > ι _ _,_
γ ' ~ "1
Δ1 Ο Β ό Ο τ ε ΟΚό (1- · · κ'|| ||'|||"||(|Ϊ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΒΕΡΝΑ
· Με 20 ευρώ το μάνα ά ά
ΜΜΜ 46 8“°““ω°“Μ° “ο ΤΖΑΜΠΑΣ"
· Απολογ1σμόςσυνώρίου    
“Τα κρ“Μ μωροΜἩ““ σελ'9   00118 τους 
· Κλειστές σήμερα ο1 οδοί Ι Ι Ι Ι
ΚΜΜῳ Κω Καφέ Με· ................ _. ω.ῖ,6,15 πεἔεἑτ;ἔ;ἔο; ἴο|σαμερα
-ΜΜωΜΜ αν ΜΜΜ" Ι Ι 08111101
ι" ΜΒΜ" ε1μαστε παλ1 κοντα σας
Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α || με εμπλουτ1ομένο μενού
Γιάννας Αγγελάκας σελ.4  σε ένα Ζεστό
Δρ· Γ1όΜς θ· ΠολυρόΜς σελ·7 ..................... .. σελ.9 Ι Ι
ΕφΜ0ςΜφως ΜΗ ΜΜΕ κα1 ευχαρ1στο περ1βαλλον
ἔό:λἑΏῖωωΜΜς  ""Μῇ"8|ς Κ. Μάνου 8: Παναγούλη, Κουμπές
Λεωνίδας Βαακ1ώα1ς σελ.3 ..................... .. ΜΒ ΤΜ 2821099195 _ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα