Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Η νέα ρύθμιση για τους πλειστηριασμούςRecognized text:
“Νιν-“λ   Σ ΙΑ νννννν_ιιιιει·ι8ιααι·
|(ΑθΝΜΕΡ|ΝΗ 0"(ΟΝΟΜΙ|(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ - ΤΡΙΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 680 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2')Ι5Ι - Τ|ΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
Κλείνουν τα βιβλία προσφορών
Αισιοδοξία
στις τρατιεΖες
για τις αυξτισεις
κεφαλαίου
Ο ΥπερκαλυΦθηκε το ποσο του 1,55 δισ.
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ, ΣΤΝ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΤΡ0Μ0ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΕΣΕΩΝ
Το Προσφυγικὁ στην ατζέντα Τσίπρα· Ερντογάν
Τα δημιουργία ποτ 8ροτ8 στην Τουρκία ζητα τι Αθήνα
Να μην υπάρξει ταύτισητων επι
σφυγικού προβλήματος θα επιθέσεων στ0 Παρίσι και του προ- διώξει ο Ελληνας πρωθυπουρ
γος. Παράλληλα. θα παρουσιάσει τη δημιουργία τα 5ροΒ σετουρ
την πάγια θέση της Ελλάδας για κικά εδἀΦη > σελ. 8
Ολονύκτιες διρπραγματεύρεις για να κλείσει η συμφωνία
Η νεα ρυ θμιστι για
τους τιλεισττιριασμους
Ι Ο Ι Μαραθώνιες ήταν και Χθες οι διαπραγηου ζητούσε η ΑΜΒ Β8Π|( ° ΕΙσοδΠμα 8 180 9" ρῳ μωΜ¦ςμ"ΜΜΜ Μου
. Λ ύ Ε ω |( ιξω ανΠΚ81μενΙΚΠ αξ1(ι ναξεπεραστούνταεμπόδιαγιατπναλοΨ τερα κεωωα "ο “ω Π ία" εως  γ](Ι τους ΜΜΜςσυμφωνίας.Αργάτο βράΕθνικη. Ικανοποίηση στην Πετραιως οΙΚονομ1Κό αδύναμους ωκυωσΜωΜωα@ΠῳΧ@π
ΤπντΜικπσυμφωνίαμετουςδανειστεςαναμὲνουν ° Ι] τ θ(Ι τ ο" σε ἶΠώδωο Μιβ°σμό ο ΜΥ
οιτράπεζες,προκειμενουνα αρΧίσουννα κλείνουν ρυθ| Πο!! Ι9Χυ_ ΐΞ0ἙΞ:° ΜῖσΠρ:ΨςἔἙ8:ἑςεἔῖ
τα·βιβλία προσφορών και να ολοκληρωθεί επιτυ- ΟΒΙ ΥΙ(Ι ἙρΙ(Ι ΧρΟνΙ(Ι δ :ἔώιΞ κσῖΠγῳω ΠροΧως Π ανακεφΜ°ωΠοωω τους > σελ· 6 °   Νοεμβρίου στατεύεταιτο 25% και αφορά οικονομι.
· κά αδύναμους και στα δεύτερα το 36%
Π εΚῖαμΙεΠσΠ τῳν τωνδανειαλππτῶν.Κριτύριοτοεισόδπ
Αποκρατικοποιήσεις 10 'ή 810· ευρω μακοι“ΜιμΜαο>σελ.4
Νεα Πα ατασΠ Η σκιά της τρομοκρατίας πλανάται πανω απο την Ευρώπη ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
δυο εβ ομάδων
για τις Προσφορές
του ΟΛΠ
Ο Συμφώνησαν οι επενδυτές, ζητώντας
τα οικονομικά στοιχεία της ετσηνυενης
Κατάσταση παλιο ριιίας
Φόβοι για νέα κτυτιίιματα απο τους τΖιΧαντιστες
Τρομάζει
την Ελλάδα
το κλείσιμο
των συνόρων
Ο Αυξάνετω ο κ·νᾶ1νος να
Τον Δεκέμβριο αναμένεται να κατατεθούν οι δε- ΜΜΜ Μισεί' Μ
σμευτικές προσφορές για τπν ιδιωτικοποίηση του @'89 °ε Μ"Μ έδ°Φ°#
μεγαλύτερου λιμανιού της κώρας> σελ. 9 Ο Φάβα γ" έΜ° των εωΙ_
κ·σττΚών Φωνών με σωρό
το “ΜΦ“νΜ ΜΜΜ
Συμφωνία με ελληνικο χρώμα
«Γαμος» 12,2 δισ.
τας Ματτιοττ με τα
Βαριά σκιά και στην Βλάδα ρίχνουν οι τρομοκρατικές επιθεσεις στο Παρίσι. Τα σενάρια για
μια Ευρώπη «Φρούριο» με κλείσιμο των συνόρων για τους εκατο
ντάδες χιλιάδες πρόσφυγες προκαλεί τρόμο στην Αθήνα. Ενα τέ    τοιο ενδεχόμενο θα εγκλὡβιζε
χιλιάδες μετανάστες σε ελληνικο
Ο Δημ|ουρνε|ται η μεγαλα τερη εδαφος. Μονο θετικο στοικείο τα
ξενοδοχειακη αλυσίδα στον κοσμο Θωθ Ἡ δημΜ°ΨμΜ “Με
Πόλεμο κατά του ισλαμικού του γαλλικού Συντάγματος. Η επιθέσεις. Οι πρῶτες εθνικι- ρωση ΚΨΜ της Ευρωπης όπως
Το θα!! στον ω0δ0ΧΠΟΚό Κλάδο αλλάζεΠσ δώθ- κράτους κήρυξε Χθες ο Φρ. Γαλλία, αλλά και όλος ο πλα- αυτές φωνές έχουν αρχίσει η ΜΜΜ "ο" Μμεῖω"ίζωΥ ο'
Ολάντ, ενῶδεσμεύθπκε ότιθα ντίτπς βρίσκονται σε κατάστα- άδπναμιλούνγια κλείσιμοτων Κωομ"ώ Προβλήματα > αλ· 3
προχωρήσει σε αναθεώρηση σασοκμετάπςτρομοκραπκές συνόρων› σελ. 26 - 27
μένα και στον ελληνικό τουρισμό. Η 8ταΜοοα διακειρίζεται 11 ξενοδοχεία στην Ελλάδα › σελ. 11