Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Επώδυνος συμβιβασμός
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.ή8ίτοτήΡοί·ίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τρίτή 1'7 Νοεμβρίου 2015 /τίμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕπιχΕιΡΗΜΑτικΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.927
Καρμένο Βέλα
επίτροπος για το Περιβαλλον, τη θαλόσσια Πολιτική και την Αλιεία
"2,2 Λ|Σ. ΛΟΛ.
Τ|Α ΤΑ 5ΤΑΝΨ00|)
Η0ΤΕ|.5
Νπαρύκ Ομπαμα
Πρόεδρος των ΗΠΑ
σύμερα στη Ν
ΦΩ|(|ΩΝ ΚΑΡΑΒ|ΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑ|ΟΤΗΤΑ
Η ΛΗΡ||ΟΥΡΤ|Α
ΑΞ|ΑΣ ΠΑ
ΤΟΥΣ ΝΕΤΟΧΟΥΣ >6
Α|.ΡΗΑ: ΥΠΕΡ|(ΑΛΥΨΕ ΤΟ Β|ΒΛ|Ο
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Τ,55 Λ|Σ. >6
ΕθΝ||(Η: ΠΗΡΕ ΠΡΑΣ|ΝΟ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ £Ο£Ο'5 ΜΕΣΩ Ε|ΝΑΝ5ΒΑΝ|( >6
Τ,323 δισ. ευρω τι πληγή
από τα Προϊόντα «μαϊμού»
|σχυρό πλήγμα στη βιομηχανία ένδυσης - υπόδησης
καταφέρνει η διακίνηση απομίμπτικων προιόντων, τι
οποία έχει λαβει διαστασεις Λερναίας Υδρας, αφού,
παρα την αύξηση των αποκαλύψεων πορόνουων
κυκλωυότων, το προίόντα «μαϊμού» που κυκλοφορούν στην αγορα πολλαπλοσίόζοντοι, με
αποτέλεσμα η οικονομική ζημία να διαμορφώνεται
στο Ι,323 δισ. ευρω τον χρόνο. >Ι 6
ΑΛΕΞΗΣ πίνω
τύπων"
Ο? των ΤΟΥΡ|(|Α
ὅ' ΣΕ οποία
Πανου >28
Η Ενρώππ σε πολιορκία
ΤΟ ΠΑΡ|Σ| ΖΗΤΕ|
ΕΥΡΩΠΑ||(Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 21
ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΤ|Ο ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ
ΤΟΥ |ΣΛΑΡ|||(ΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 22, 23
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤ|Α ΑΠΕ|ΛΗ
Τ|Α ΤΗ ΣΥΝθΗ|(Η ΣΕΝΤ|(ΕΝ 22, 23
«ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΤ||(Ο ΗΡΘΕ
Τ|Α ΝΑ ΝΕ|ΝΕ|»
ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΣΥΡ|ΑΣ
ΗΑ| Ο' Π|ΕΣΕ|Σ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Διελκυ στίνδα κυ βέ ρνήοής - θεσμών ή μεταβίβαοή στεγαστικών δανείων σε α18ττε88 Βήτα
Επωδυνος συ μ βι βασμος
Τέσσερις στους δέκα «κόκκινου ς» δανειολήπτες εκτός προστασίας
Χωρίς δίχτυ προστασίας θα απομείνει τελικώς ή
μεγαλή πλείονότήτα των δανείολήπτών Που αδυνατούν να εξυπήρετήσουν τίς υποΧρεώσείς τους
απέναντί στίς τράπεζες, με αποτέλεσμα να κίνδυνεύουν να Χασουν ακόμή καί τήν κό ρία κατοικία
τους: Η τελική λύ σή, στήν οποία φαινόταν λίγο μετα τα μεσανυΧτα να οδήγούνταί ή ελλήνίκή δίαπραγματευτίκή ομαδα καί οί εκπρόσωποι των δα
Π Τρίτή ή Τέταρτή: Κατόθεσή ν|σΧ
υ Πέμπτπ: Ψήφισή από τή Βουλή
ή Παρασκευή: Εγκρισή από ΕΝΩ
υ Δευτέρα: «Πράσινο» από Ε8Μ
και ΕυτοετουΡ για τα 12 δισ. ευ ρώ
νείστών, αφήνει ακόλυπτους εξ ορισμού τουλαΧίο-τον τους τέσσερις στους δέκα δανειολήπτες,
ενώ ακόμή καί αυτοί που θα καλύψουν τα κριτήρία καί θα υπαΧθούν στή ρύθμίσή θα πρέπει να
πλήρώνουν με συνέπεια το ποσό που θα τους ορίσει το δικαστήριο με σΧετίκή απόφασή του, καθώς σε διαφορετική περίπτωσή ή ευκαιρία δίασωσής τής κύριας κατοικίας θα Χανεταί. >4
ΝΟΗΟΣΧΕΑ|Ο
Ισοδύναμα
για τον ΦΠΑ
και αλλαγές
στις 100
και 12 δόσεις
προς εφορία
[ΕΝΕ] Εγκρίνει σήμερα, «πλήρώνει» τήν Παρασκευή
«Υπογραφή» τής Βουλής
θέλουν οι δανειστές
Σήμερα το Ευτο Πνοί:1αήἔ Οί:ουΡ αναμένεται να διαπιστώσει τήν επίτυΧή ολοκλήρωσή τής δίαπραγμήτευσής, ωστόσο
οί εκταμίεύσείς τής υποδόσής των Ζ δισ.
ευ ρώ και των 10 δισ. γία τήν ανακεφαλαίοποίήσή των τραπεζών θα αποφασίστούν
αφού προήγουμένως υιοθετήθούν όλα τα
προαπαίτούμενα από τή Βουλή, που θα
κλήθεί να ψήφίσεί τή συμφωνία τήν ερΧόμενή Πέμπτή. Αυτό υπογραμμίζε Χθες
-ι α:
.Ύ ι;
τής τν · ομοκρατίας
κοινοτική πήγή στις Βρυξέλλες, αναφερόμενή στήν πορεία των διαπραγματεύσεων τής κυβέρνήσής με τους θεσμούς.
Οπως ανέφερε ή κοινοτική πήγή, το ζήτούμενο από τή σήμερίνή συνεδρίασή τής
Ομαδας Εργασίας τής Ευ ρωζώνής είναι να
σταλεί ένα θετικό μήνυμα στις αγορές: οί
οποίες μετα τίς τρομοκρατικές επιθέσεις
στο Παρίσι αρΧίσαν να βαραίνουν λόγω
τής γεωπολίτίκής αβεβαιότήτας. >3
ΠΡΟΥΠΟΛΟΤ|ΣΝΟΣ
ΕρΧονται
πρόσθετοι
δυοβόοτακτοι
φόροι ύψους
2,5 δισ. ευ ρώ
το 2016

Τελευταία νέα από την εφημερίδα