Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑ'ΚΤΩΝ "ΟΥ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Δ'ΑΨΕΥΔΕί ΚΑΤΗΓ°ΡΗΜΑἩΚΑ
ωεν υπαρχει καμία
μεταγραφικό συζπταοπ για
κανεναν παΒοσΦαιριστα ο 'οααι οταν
ομαοα ασχοποόντοι μόνον με τον
επίτευεπ των στόχων του ουππόγαυ. σε
επεσα· και ευρωπα·. οιαμανυσε κθες π
ααα. θεαοντας να ρααει Φρένο στα
σεναρια από Αγγπίο παντεραοντΜασαιιακοαι και Αργεντινό
εβαζαριο- καμπιασαι
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ντιας: ο. Νικοῇα'ί'6ιις
Διευθυντής Συνταξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ι 3ο Ε
ΠΠ” '7 ΝΟΕΜΒΡ'0Υ 20” Ο ΑΩ. “ΙΩΝ '
:τα Ρόντα οι
·μπορσυτοκαπνιΜι· τοτε"
θεοόωρίσπς και
τΜόαας Γεωργία”
εΕιίγποαν στους
αασασό·ριστες τας
ομααας ότι αυτό π
τρωω θα πρεπει
να αντι χωρίς... πανια
ο ·Εμείς να μπω"
στα γαιιεόο· π ατακα
·ασαγός· ως τα
Λεωφόρα ο και-Μ
τόνοι. καπό
αραιιόνπσπ. ωοαυτα
συγκεντρωσπ και το
υπόααιπο κακο στα... . ' ·
χορταρι ο Ξιόικα '
Μωρό· και
στα κρπσπ των
Μι ΜΜΜ
ΜΑΤ ¦Ε
ΔΥΟ Κ|ΝΝ¦Ε|:
αεπτοί χειρισμοί
από τους ·ερυθρόπευκους· σε ένα
καθαριστικό
σαμείο τας
σεζόν
τυπικα"
ΜΑΝιατιιτ
ΚΑί που·
Για πρωτα σορό
επειτα από ενο
μόνες ο αρωγός
ακααοόσπσε το
πρόνρανιια
εκγυμνοσας τας
ομααος ο τρεχει
να προπόρει α
Αργεντινός που
όπως και ο Μαοτίο
μπορεί να είναι
σιαθόσιμαι με
20 ΚΜ 'Α
.τανΜενεαατ. α
όποια-ός. Μ ιι πιο
ατυχα ομαδα οταν ευραπα
Ο ΜΜΜ
τας ατυκίσς και
των τραυματων
Από τους ιατρός τον
των; ως αυτους του
ΤΜ .. - "
Τα σπασμένα
πόόιο των αγαπα.
Νακιτς. π παατίτισα
του Μπαρ· και
ο ανκενας του
Μπεν"
ο αυιιαοπω που
“ Δ στν αρόαα·ε να χαρεί.
ί ' ο :ανκασυοκσς που
η Ματ το χερι του
και ο Παραντκε
που -ανσιξε· στο
αυτό που ΜΜΜ ταν όρκο του
πω. α οποία. παρα τις
ως τις περισσότερες ως
Μια· όρθ- και παρτ τίτπους .'
το Με· θυμασαι και ευρα· απο κ
Ἡ@ ΣΖ@ΨΞ@
Κ@©ΠῖΞΠ
δι ' ' ι'
αν οπον ει 
παιι·ινει ενι·απαίκετ
και επαιιπικετ κονπεε
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΜ'° ΠΕ Υ"Ν ΕθΝ'Κ" ΕΤ° "ΑΓΚ°ΕΜ|°
ΤΗΕ ΣΑΓΚΑΗ! ΜΕ "Ο" ΤΠΑ° "ΝΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗΕ
"Α'ΚΥΡ|ΑΕ ΕΥ°Ν ΚΟΕΜ° ('). 2 ΕΥΡΩΠΗ"
"'ΡΩΥΑθΑΗ"ΑῖΑ ΚΑ' Β ΠΜΑθΑΝΜΑΥΑ ΕΑΜ:
ΝΕ Υ" ΕΟΥΑ|Α"ΜΕΝ". Ί ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ "ΡΩΥΑθΑ"'Α
ΚΑ| Ί ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΜΑΣ 'ΑΕ ΤΝ" "ΜΥ" ΕΕΖ°Ν
ΕΤ°Ν ΟΑΥΜ"'ΑΚ°' ΔΕΝ Ε'ΝΑ' ΠΟΝΟ ΤΑ ΓΚ°Α ΤΗΣ.
Ε|ΝΑ| ΚΑ| 0' Α"°'°ΑΕΕ "ΟΥ ΚΕΡΑ|2Ε|
ΟΛΥ "Α "ΑΝΩ "Ο" °ΑΥΚ'||ΑΚΜ
ΑΓΩΝΑ ΠΑ ΦΑΟ" ο Ο τραιρόπουαας
επαίζτι να ότι τπονοιίπα και πρίντεζα
οταν κροατία. απο είναι όυοκσπσ. εισικα
για τον αρχπγό. που ποναει στα γόνατα
ΝΟΕ ΠΑ ΞΕΝθ ο
τυνεχίζεται όπως
π... κατασκοπία για
τον αντι-Γιανγκ
ΚΑ' ΑΛΛΑ 'ΜΑΜ ΣΕ 'ΠΑ "ΟΛΥ ΕΝΑ|Α0ΕΡ°ΥῖΑ
ΚΑ| ΑΠ°ΑΑΥΣΥ|ΚΗ ΜΕΚῖΕΥΞΗ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΚΡ|ΜΕΝΗῖ Π°Α|ΠΠΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
Α¦ΗΜΑΚΚ ΠΟ ·ΦΩΣ·
ταν απόνερα
ο με" και ο
Μπουκόαακας
ΚΗ:Ν"°ΥΑ°ὶ:
.ο Μαρκο τιπρο προσεγγίζει Μπα τα ποικνίοια.
χωρίς τρικ και ευρεσιτεχνίες ο κανει τα ωτονόατα
ο το αμυντικό καρ πειτουργουν σε σπασω σωμα
τισμοός και π αμυνα και π εαίθεσα με Βασικό
τρόπο ο είναι σωστός οι τοποθετήσεις των
παικτών. τους οποίους εχει κανει να αιοόίοουν
στο 400% ο αυτό Φερναυν τα αποτεαεοματα·
·0| "ΕΡΠΝΜ
Τ" Α'Α00ΡΑ·
.τε πόσα με ταν
περσινό αμόόα ο
ααυμπιακός ειναι _·
ααααγμενος και ` < ι
ρεατιωμενος κυρίως ι |
στα ρόστερ του. τα
οποία είναι πιο απαρες
από τα μεσα και ι ι ..
μπροστα ο παίκτες που  :
αταν και περσι = : '
αποόίαουν κααότερα · 
και αυτό κανει τα ι
όιαόορα·. σκοπια”
ο νεαρός 'εαπανος
τεχνικός ρ
·Μύ Δαματρας αιομαντόκος:
· τους ασχσποόνται οι Γερμανοί με
παικτες εχουν τον των· υπόγεια
Εεχωρίσει οι
Ντουρμαζ.
σορτοόνπς. κασαμι
και Πιπιεόγεριτς ο
Η ομαόα έχει όμως
θαυμπιακός ο Δεν αιστεόαυν
ότι θα είν· τόκοπο ματς ο
των ουσία οι ουσ ομασες
ισοβαθμοόν και απο· όπως και
οι εωμερίσες Με
παπποας παίκτες που _ ἶ ϊ ότι θα είναι
μπορουν να αόσκοπα παιχνίοι
σκοραραυν και  ο εγώ κατα 99%
εχουν ατομικό _ - ί · θα παω να το
καρακταριστικό ζώ στα. υααστόριξε
υιρππου ο όαος τας
ΜΜΜ- καρπσροόπς
ραΦει ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΜΝΉΜΗ '5)
το αναμενόμενα ·όχι· εισέπραξαν
οι ·πρασινσι· από ταν επσ χθες ονοόορικα με
το οίταμα τους για τόνους οιαιτπτες στα
ντερμπι του “τρωω στα Λεωφόρο με τον
θαυμπιακό. Διοτι απαοαστατα
το" τα” στν προβατπεται από πουθενα και
στν επιτρεπεται
Αγαπατό -οατ·.
απο· με ταρω
καπό ποιοί
με εγω θα είμαι
θαυμπιακός μια ζωα.
θαυμαιακός
γεννιεσαι.
στν γίνεσαι.
'απεμππς
κατσόραπσς
ΑΜΜΜ:
πρωτα
ΑΙΓΑΛΕΩ
“. ' · α¦· .Ί “ό '~
`  ο: ·!:` ..
ι - '
- ..Γ Ε
· Χ .
ΣΥΚΕΚ|¦°ΥΝ ΠΑΕ'
θΡΥΑ°¦ ΚΑ| "Κ|¦ΕΕ
οι πιο παευρες ανακοίνωσαν χθες
ταν επόκτασπ τας ακρως επιτυχπμενπς συνεργασίας τους
.ενα εκατομμυρια μωρα εμροπιαστακαν
με ταν υποσταριτπ του οκυμαιακοόι
Με ταν Μαρινακας:
αμεριστα ·:τεπνσυμε αχαρό
ουνορομα των μήνυμα εααίαας και
Πειραιωτών. αααααεγγόας· ο
που είναι οι ο πρόεαρος των
μεγοαότεραι νταμααοόχων
σωρατες τας Μίκα" στα
εκστρατείας συνεργασία με τα
·'ω% ΠΝ|©Ε¦. τονίζοντας
εεαιρειρπ·. ότι .σιασαοαιζουμε
ενος τεραστια τα συνεκισα τας
ορισμός μικρόν σασμευσπς που
αοισιόν είναι εχουμε αναπαρει να
αροστοτευ- εσπθαμε τα ααισια
μόνος από που εχουν ονόγκπ σε
οοραρότατες Με τον
ασθενεια κόσμο·ειπικρινείς ευχαριστίες
στον θαυμαιακό και στους
ρωτησα του· από τον
οιπανθρωπικό οργανισμό
Γραφει ο Πορτο: ΜΜΜ “καιω κι
ο Μπόστ· Καμπόκαικ ΜΜΜ .
για ταν Κέρκυρα -`
ο σκόρερ του Ιαπωνια·
αειον. Μπας ΠπσυρΜΜς
ποιοι ΒΙΝΑ· σπμερα .
οι 7 αιεθνείς
αιαιτπτός και ποιοι
είναι οι ο που οα
γίνουν επισαμως τον
ιανουαριο. απο 7
θεωρουνται εν αυναμει όιεθνείς ο Από
ουτοός καποιοι οεν μπορουν να
σουρίἙουν τα κόμματα στα αεωαόρσ ο
Διαθαοτε τα ονοπυτικό
ρεπορταζ του ΑΝΔΡΕΑ
ΣΕΡΕΒΕῖΑ στα τεαιΜ Ο
αοπασς και κσμίνας ισα", αεΞιΑι ειναι
ουσ από τους σισιτατός που ετων σικαίωμα
να Μουν στο κεραια του τορρότσυ
|¦°|'|ΑΑ'Α ΕΥΗ" ΚΕΡΚΥΡΑ ('|-') Ι
:το ντέρμπι των
νπσιωτικων αματιων.
“ακομα και
Χανια αναιρείχτπκαν ισόπαααι ο
οι οιαοεενου
εντυπωσιακό
εκτεαεοπ σωμα
του Αιρόι Ντα
ΝΟ) ο Για
τους αοσίοκες·
απαντπσε ο εμπειρος
στρόικερ Λεωνίοας
Κομπαντοπς. με
κοντινό παοσε (εσ'ι
ο σκόρερ των
Χανίων. Αιρό· Από
"ΡΩῖ|| "Υ'|'Α Ο Κ|¦¦ΑΜ|Κ°¦ 2
Η νεΜτιστπ ομαόο
από το καστεαι εχασε στα ανω
παιχνίόι τας σεζόν. στο Αίγια ιτ-οι ο ο
τοπικός αανοιγιόαειας παρε από νωρίς το
πραρααισμο με τον Μαουραακα ιθ°ι και
τα κρατποε με σχετικα αυτό" ως
τα τεαας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα