Πρωτοσέλιδο Έθνος: Δύο τζιχαντιστές στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡ"'Ἡ
'Τ ΝΟΕΜΒΡ|0Υ 20ι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0224
|.30€
Μέ 31% _γ
·. ` η 
κέρδη αιιό
_ τι5 εθνικέ5
ομαδε5
»23-27
Ο' ΓΑΛΛ|κΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΜΕ Τ|Σ ΕΠ|θΕΣΕ|Σ ΣΤΟ ΠΑΡ|Σ|
Αντιτρομοκρατική, ΕΥΠ και
Γ αλλοι Πρακτορε8 αναζητουν
τα ίχνη του8
στην Ελλαδα και
τι8 ετιαφἑ8 του8
στην Αθηνα
Ε συνεργασία με κλι
μακιο των γαλλικών
μυστικών υιτηρεσιὡν η
Ελληνικη Αστυνομία ερευνα τι8 διασυνδέσει8 και
τι8 κινησει8 στην Ελλάδα
δυο υιτοΠτων ατόμων, καθὡ8 και την ενδεχόμενη
συμμετοχη του8 στο τρομοκρατικό χτυΠημα του
Μ" ΤΖ|ΧΜΤ|ΣΤΕΣ
στο μικροσκόπιο Με ΕΛΑΣ.
τξ ί,
.- Ι ιι ΜΜΜ
“' Μαιο"
 ϊ 8 Μουρ
ΑΜΠΝΤΕΛΧΑΜ|Νῖ
ΑΜΠΑΑ0ΥΝΤ
Ο νοσηρόε
«εγκέφαλοε»
Πίσω ατιὁ 'Π8
ειτιθέσει8
Περιγράφεται ω5 ένω
Παρισιού τη νυχτα ΈΠ8 ηε- ._ · . · ' .  4 τ * · ' - 7' ι _ __ γ  _ α· . στιό του8 Πιο φανατικούε
Ρ:ῖ;ἶἐἙΣἔἔ““ ΒΛΑΝΤ| Μ ι Ρ Ποντι Ν: Μ ΕΛ Η τον (520 ΕΝ ιΣχγΟγΝ το ι5 ι 5... «“°χ"Τῖἔἔξἔ“Ξ^Μ°“
Η ιΜιιιΜι!ἱΜ Η Ν Μ ΜΝ 3Ι 'ϊ "ΜΜΜ Εν Η1 Ἡ:'Ψἱ!ΜΉ Μ! ΜΜΜ Η Ἡ ζΓ!1¦|ιΜΜ ί' Μι ι Μ' Μ.ω.Ἡ<ίιε'ΝίἩ||!'|'ίΝίΝΗ~Ιν|||ί|ί|||ί|!'Ν¦'Ν||Η||||||||||'"ΝΝ||||||||||",||Ξ||ί|||'|'||||'1|||ί||ιΙ|"||!||||||||ί||ι|!¦'ί|ί!!||ΗΠ!"'ἱ¦!ί!ΜἐΝΕΝΐῖΗΝΠ!”ΙΜΜΜΜκι
| | .ΕΜ ..... '“ τΡΕιΣ Νεοι
«Χρυσε5» ετιιδοτησει5 ΒΕΡΓΑΣ  
¦ .. ¦  -  ; 29840
γ ια ί 3 α γ ρ οτ ι κ ο τι ρ ο ιο ντα Τ    ...Μ
ρει8 νέοι δια ·
σε ΡΦΡΤ ΒΑΖΩ ΑΣΕΠ