Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Σκια τρόμου στην Ευρώπη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.Πε1ίτετΠΡοτίκί.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015 | τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχΕιΡΗΜΑτίκΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.926
Βασίλης ΡαΠανος
Πρόεδρος Ομίλου Α|ρηε Βεηκ
Η Μιχάλης του"
Πρόεδρος Ομίλου Πειραιώς
'|,74 Α|Σ.
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝ|·|
55€ΟΠ|ΤΥ 5εκν·€Ε5
2 Ί ο - 8 07 ο 427
·°" Ό " "Ο Τ· Τ'
Μ.Ξ£0ΠΡ|05-5Ξ£υΠ|"ΕΠ
.Μ - Μια-Μ
σημερα στη Ν
|·| φτωχοΠοίηση
«εχθρός» της αναΠτυξης
Η φτωχοΠοίηση φρΗαρεί την αναπτυξη, όΠως
ΠροκυΠτεί αΠό έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομίκου ΦόρουμΙ καθως η όξυνση των είσοδηματίκων
ανισοτήτων αναδείχτηκε η κυρίαρχη ταση και ταυτόχρονα η μεγαλυτερη αΠείλΠ για την Παγκόσμία
οικονομία το 2Οί 5. Η Ελλάδα, ευρίσκόμενη ηδη σε
ύφεση, είναι στην Πρωτη θέση στην Ευρωπη και
στην έκτη στον κόσμο με βαση την ένταση των
είσοδΠματίκων ανισοτήτων. >ί 5
Σε διεθνη σιδηροδρομικό
κόμβο μετατρέΠεται η Πάτρα
ΕΠίφανείακη δίέλευση του τρένου αΠό το Ρίο έως
τον Αγιο Διονύσιο, όηου δημιουργείται κεντρικός
σταθμός και γίνεται συγκοινωνίακός κόμβος, με
ΠρουΠολογίσμό του έργου Που δεν ἔεΠερνα τα 250
εκατ. ευρω, ΠροβλέΠεί το Πόρισμα της δίεθνους
εΠίστημονίκης εΠίτροΠης τρίων Πολυτεχνείων για τη
σιδηροδρομικό συνδεση της Πάτρας με το εθνικό
και δίεθνές σιδηροδρομικό δίκτυο. >ί 7
|·| συναισθηματική νοημοσύνη
καθορίζει την ηγεσία
Η συναισθηματικό νοημοσύνη (Ετηοτίοηέ| Ουοτίεητ
- ΕΟ) έχει Προβάδισμα έναντι του δείκτη νοημοσύνης (|ητε||ίεεηςε Ουοτίεητ - |Ο) -δυο δίαφορετίκοί
δείκτες ευφυίας Που δίνουν δίαφορετίκό δεδομένο
για την ΠροσωΠίκότητα και τις ικανότητες ενός
ατόμου- όταν Πρόκειται για την εΠίτυχία στο συγχρονο εΠίχείρησίακό Περιβαλλον. >2Ο
ΑΥΤΟ|(|Ν|·|ΤΑ
|'|Ο|Ο| ΚΕΡΑ|ΖΟΥΝ, |'|Ο|Ο| ΧΑΝΟΥΝ
Α|'|Ο Τ|·|Ν ΑΠΟΦΑΣΗ |'|Α ΤΑ ΤΕΑ|·| >ιο
|·|Χ|·|ΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΤΑ
Τ|·|Σ Υ|'|ΕΡΦΟΡΟΑΟ|'|·|Σ|·|Σ
Α|'|Ο Τ|·| ΒΟΡΕ|Α ΕΛΛΑΔΑ >14
ΣΤΟΝ ΟΑΑΑΣΣ|Ο ΤΟΥΡ|ΣΡ|Ο
ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ θΡΑ|(|·|
ΚΑ| ΑΝΑΤΟΑ||(|·| ΝΑΚΕΑΟΝ|Α >16
[620101 Πγέτες θα λάβουν μέτρα για τΠν οικονομική αΠομόνωσΠ τΠς τρομοκρατίας
Ι Ι Ι
Σκια τ ρομου στήν Ευ ρωΠΠ
Τιτάνια ΠροσΠάθεια εντοΠισμού των υΠαιτίων τΠς εΠίθεοΠς στο Παρίσι
Το νήμα των ερευνών ξετυλίγεται στο Παρίσι για
τον εντοΠισμό των ομάδων τρομοκρατών Που βρίσκονται Πίσω αΠό τα ΠολλαΠλά ΧτυΠήματα τΠς
γαλλικής Πρωτεύουσας, ενώ στο 620 Π ΠροσοΧή
των Πγετών εΠικεντρώνεται στο Πώς θα αΠομονώσουν οικονομικά τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Οι γαλλικές αρΧές εΠιδίδονται σε μία τιτάνια
ΠροσΠάθεια εντοΠισμού των Πρωτεργατών του
τρομοκρατικού σΧεδίου, Που ανήκαν σε ευρύ δίκτυο τΖιΧαντιοτών με συμμετοΧή και Γάλλων Πολιτών, με έναν εξ αυτών μάλιοτα να έΧει Περάσει
στην ευ ρωΠαῖκή ήΠειρο μέσω της Λέρου Στο ΟΣΟ.
σε κλίμα βαρύ, οι κορυφαίοι ηγέτες του Πλανήτη
καλούνται να λάβουν αΠοφάσεις για τΠν ΠάταξΠ
τΠς τρομοκρατίας και τΠν αντιμετώΠισΠ του Προσφυγικού. Που λαμβάνει Πλέον μία άλλΠ διάστασΠ για ολόκλΠρΠ τΠν ΕυρώΠΠ. Οι Πγέτες θα δεσμευτούν να αντιμετωΠίσουν συντονισμένα το θέμα τΠς μετανάστευσΠς. ορίζοντάς το ως Παγκόσμιο ΠρόβλΠμα και να εντείνουν τις ΠροσΠάθειές
τους για να σταματήσουν τή ΧρήματοδότΠσή τρομοκρατικών οργανώσεων. Κεντρικά ΠρόσωΠα για
τον σΧεδιασμό Πολιτικών αΠέναντι στα φλέγοντα
θέματα ο Αμερικανός Πρόεδρος ΜΠαράκ ΟμΠάμα και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε οικονομικό εΠίΠεδο Π εΠιστροφή του εφιάλτΠ της τρομοκρατίας έρΧεται να δοκιμάσει τΠ γήραιά ήΠειρο. Χωρίς ωστόσο να μΠορεί ακόμΠ να υΠολογιστεί ο ακριβής αντίκτυΠος. Ενα Πρώτο δείγμα θα
δώσουν σήμερα οι αγορές. Που. όΠως και στο Παρελθόν. Πιστεύεται ότι θα εΠιδείξουν ψυΧραιμία,
αΠοφεύγοντας τον Πανικό και τις μεγάλες αΠώλειες στις Χρήματαγορές. >3, 4, 6, 7
805Η' ΜΑΚ'
ο κόσμος
από το
τρομοΧτιίΠημα
στο Παρίσι
[«κόκκινα» δάνεια] Εκλεισε το Πλαίσιο διαΧείρισΠς
ΣΠμεία σύγκλισΠς
στο Πα ρά Πέντε
Λίγο Πριν αΠό τις 1 1 το βράδυ ξεκίνΠσε νέος γύρος διαβουλεύσεων τΠς διαΠραγματευτικής ομάδας με τους θεσμούς, με τον
κυ βέρνΠσΠ να εΠιδιώκει συμφωνία μέσα
σΠινύΧτα. ΠΠγές ανέφεραν ότι αναζΠτείται
κοινό Πλαίσιο για τον «νόμο ΚατσέλΠ» και
τα εΠιΧειρΠματικά δάνεια. Ειδικότερα: 1.
Στόχος είναι να Προστατευθεί Π λαϊκή κατοικία σε Ποσοστό Που θα φτάνει στο 60%.
Ζ. Θα υΠάρξουν δικλίδες ασφαλείας Προ
κειμένου να Π ροοτατευ θούν νοικοκυ ριά
Που ήταν συνεΠή σας υΠοΧρεώσεις τους και
σήμερα αδυνατούν να συνεΧίσουν να Πλήρώνουν τις δόσεις τους. 3. Μέτρα και κριτήρια
θα υΠάρξουν ώστε να μήν Προστατευθούν
όσοι σκοΠίμως δεν ΠλΠρώνουν. 4. Θα μΠει
Πλαφόν οτον αριθμό των ΠλεισΕΠριασμών
ανά τράΠεζα μέσα ο' ένα Χρόνο. 5. Θα υΠάρΧουν κριτήρια Προστασίας αΠό τους Πλειστηριασμούς. >ί ί
Τι φόρους
θα Πληρώσουν
όσοι έΧουν
αδήλωτα
εισοδήματα
ΑΣΦΑΑ|ΣΤ||(Ο
Ποια είναι
τα έξι κριτήρια
Που θα
καθορίσουν
τις συντάξεις

Τελευταία νέα από την εφημερίδα