Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ι ΗΜἔἶ  ί
Τ|ΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 51ο · ΑΡ. ΦΥΑ. 11.668
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ 2015
και σΤο ίΠτειΠετ Μ.ιΠεΜ|ιεε.ρΤ
ΣΥΡ|ΖΑ
Σήμερα αναδεικνύεται
η Νομαρχιακή ΕΠιΤροΠή
Α' Θεσσαλονίκης
ΣΕΑ. 4
«|(Α|ΝΟΤΟΜ|Α |(Α| ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Σύνδεση Των Ελλήνων
Του εξωΤερικού
με Την ΠαΤρίδα
ΣΕΑ. 26
ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΟ ΠΟΡ|ΣΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛγ|_|ΤΕ| ΣΗΜΕΡΑ |-| «Ο»
Σαθρό Το σύσΤημα
διαγωνισμών σΤο δήμο
Ευθύνες σε στελέχη και στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
'Την υιιόεση.
Που @μαυρώυει
Την εικόνα
Του δήμου
εσσαλ©υίκης.
εξεΤζει Πλέον
και η δικαιοσύνη
οβαρόΤαΤες ευθύνες σΤε
λεχών Του δήμου Θεσσα
λονίκης. καθώς και μελών
Της Οικονομικής ΕΠιΤροΠής διαΠίσΤωσε σύμφωνα με Πληροφορίες Το αυτοτελές Τμήμα εσώΤερικού ελέγχου. Το οΠοίο ερεύνησε Την υΠόθεση Του διαγωνισμού για Την εΠισκευή κόδων αΠορριμμόΤων. ΕιδικόΤερα αΠό Τον έλεγχο Προέκυψαν ση μανΤικές ΠαραΤυΠίες σε όλα Τα σΤόδια Του διαγωνισμού. ενώ αναφέρονΤαι ακόμη και ΠερισΤαΤικό αλλοίωσης εγγρόφων. Οι ελεγκΤές διαΠίσΤωσαν
όΤι Το σύσΤημα διενέργειας διαγωνισμών Του δήμου είναι ιδιαίΤερα ευόλωΤο. με αΠοΤέλεσμα να υΠοΠίΠΤει σε σοβαρόΤαΤες ΠαραΤυΠίες. οι οΠοίες ΠλήΤΤουν Τη νομιμόΤηΤα Της όλης διαδικασίας. εκθέΤονΤας Το δήμο σΤον κίνδυνο
σοβαρής οικονομικής ζημίας.
ΣΕΛ. 10. 23
Ο ΜΑ ΝΟΕΜι>ι-ι
ΣΤό Παρίσι Το βλέμμα και η έγνοια
Της Παγκόσμιας κοινόΤηΤας
Οι εΠιΠΤώσεις Της αιμαΤηρής εΠίθεσης σΤη Γαλλία σΤην Ελλαδα και σε ολόκληρο Τον
κόσμο · Γενικός συναγερμός σΤα σύνορα · Φόβοι για ΠροσΠόθεια ΤζιχανΤισΤών να
φΤόσουν σΤη Συρία μέσω Του 'Εβρου · Νέο Περιεχόμενο αΠοκΤό η εΠίσκεψη ΤσίΠρα
σΤην Τουρκία · Λόθος συναγερμός ανασΤόΤωσε χθες Το βραδυ Το Παρίσι ΣΕΛ. 3. 8. 30
Αγκαλιά με Την άνοδο
Ο Αρης Πέρασε και αΠό Το ΣιδηρόκασΤρο με 3-2 εΠί Του Εθνικού Γαζὡρου και
ξέφυγε σΤο +7 αΠό Τους διώκΤες Του.
Αισιόδοξα
μηνύμαΤα
Η συμμεΤοχή Των ΜΠερμΠόΤοφ και ΤσίμιροΤ
ήΤαν η Πιο ευχόρισΤη είδηση αΠό Τη Φιλική
νίκη με 5-2 εΠί Της ομαδας νέων. ΣΕΛ. 12
Η ΡΑΚΛΗΣ
-  ¦ - Οδηγός
_ _  Το Παρελθόν
ΣΤη μεΤαγραφική Περίοδο Του ιανουαρίου
οι κυανόλευκοι θα ψόξουν "ΠαίκΤες-λαχεία".
όΠώς συνέβη σε ΠαλιόΤερες
ΠεριΠΤώσεις. ΣΕΛ. 13
ΣΕΑ. 14