Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
11-20 15 Ο
_ ή ελεύθερη κοινωνία
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ1ΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ1Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικά αίθριος καιρός μέ τοπικές όμίχλες τό πρωί κυρίως στά δυτικά, κεντρικά καί βόρεια. Άνεμοι βόρειοι, βαθμιαία
στα πελάγη τοπικά 5 μέ 6 μπωφόρ. Θερμοκρασία σέ μικρή ανοδο. Στήν Ἀθήνα έως 21β.
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015
Ματθαίου αποστόλου καί εὐαγγελιστού
Σελήνη 5 ἡμερῶν
Ανατολή ἡλίου 7.06' - Δύσις 5.13'
Ἀριθμ. φὐλ. 403031 Τιμή 1,50 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, εετίεηεννε@οιεηοτςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220631, σας: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227370
"Ετος παν
Στοχοποιείται
Άν κάτι χαρακτηρίζει τήν γαλλική κοινωνία,
αὐτό είναι ή ἐλευθερία. «εκατό, από Μπηκα»
είναι τό τρίπτυχο τής Γαλλικής Δημοκρατίας, για
τό ὁποῖο χύθηκαν τόννοι αίματος κατά τήν Γαλλική
°Επανάσταση (ἐλευθερία, ἰσότης, αδελφοσύνη).
Άλλα καί ή 'Ελληνική Ἐπανάστασις, πού ακολούθησε λίγα χρόνια αργότερα, εἶχε σύνθημα τό
κΒλευθερία ή Θέματος». Ἐλευθερία από τόν ὁθωμανικό ζυγό, ώστε να καταστεί καί ή Ἑλλάς έλεύθερο εὐρώπαίκό κράτος. Αὐτή τήν ἐλευθερία λοιπόν, στοχοποιεῖ σήμερα ή ἰσλαμική τρομοκρατία.
Κάποιοι Ψάχνουν νά βρούν προσχήματα για να δικαιολσγήσουν τήν έξαρση τής ίσλαμικής τρομοκρατίας, θέλοντας νά αποδώσουν τήν γένεσή της στήν Δύση. Διατείνονται ότι για τόν πόλεμο στήν Συρία καί
τήν γενικώτερη αναστατωση στήν Μέση Ἀνατολή
εὐθύνονται οἱ Ι-ΙΠΑ καί οί μεγάλες χώρες τής Εὐρωπης καί ότι οἱ τρομοκρατικές ένέργειες είναι αντίποινα τού πολέμου. Καί ακόμη, ότι οί γόνοι μεταναστών
από τίς αραβικές χώρες πού ἔχουν γεννηθεί στήν Δυτική Εὐρώπη αἰσθάνονται περιθωριοποιημένοι από
τόν έπικρατούντα «ρατσισμό» καί ότι για αὐτόν τόν
λόγο γίνονται τρομοκράτες.
"Ομως ὅσα προστίμων καί ἄν αναζητηθούν, γεγονός παραμένει ότι ή γαλλική κοινωνία είναι από τίς πλέον έλεύθερες στόν κόσμο. Καί ἑπομένως κάθε έπιβουλή
έναντίον της, στρέφεται κατάτής έλευθερίας τήν όποία
ενσαρκώνει. Αὐτό ίοχύει για τό βάναυσα τρομοκρατικό κτύπημα τη; περασμένης Παρασκευης, μέ στόχους
τό γεμάτο από 80.000 θεατές διετία αδ Πάικο, όπου
εὐτυχώς απεσοβήθη μία ανθρώπινη έκατόμβη, τήν
αίθουσα συναυλιών Βοιεαωι μέ τούς σχεδόν έκατό νεκρούς καίτίς ένΨυχρώ δολοφονίες δεκάδων ανυπόπτων
ανθρώταον πού κάθονταν σέ έστιατόρια καί μπαρ.
κατά τής Δύσεως καί των πολιτών της. Πρό 14ετίας
μέ τό κτύπημα κατά των διδύμων πύργων στήν Νέα
'Υόρκη. Λίγα χρόνια αργότερα μέ τήν πολύνεκρη
έκρηξη στόν σιδηροδρομικό σταθμό τής Μαδρίτης.
Στήν συνέχεια μέ τίς βομβιστικές έπιθέσεις' στήν
καρδιά τού Λονδίνου. Καί έφέτος μέ τα δύο αἱματηρά
κτυπήματα στό Παρίσι. Πρώτα μέ τήν έν ψυχρώ δολοφονία των συντελεστών τού σατιρικού περιοδικού
(Χανίω Ηευαο καί τώρα μέ τίς πολύνεκρες δολοφονικές έπιθέσεις τής Παρασκευής. Ό στόχος είναι
πάντοτε κοινός: Ἡ έλεύθερη κοινωνία.
Αὐτό πού πρέπει να γίνει αντιληπτό σέ όλους μας,
είναι πώς ή τρομοκρατία σέ κάθε μορφή της προσπαθεί νά ένσπείρει τόν τρόμο στίς ελεύθερες κοινωνίες,
ώστε νά παύσουν να είναι έλεύθερες. Καί ή έγχώρια
τρομοκρατία αὐτό έπιδιώκει."Οταν λ.χ. παρεισφρέουν
στίς πορείες καί διαδηλώσεις ακραίοι αντιεξουσιαστές καί προκαλούν καταστροφές ή απειλούν ανθρώτινες ζωές μέ τίς βόμβες ΜΜΜ, στην πραγματικότητα αμφισβητούν τό δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν έλεύθερα. Διότι κάποια στιγμή, μοιραίως θα
τεθούν φραγμοί από τήν πολιτεία, για νά προστατευθούν ζωές καί περιουσίες.
Ἡ τρομοκρατία δέν έχει πρόσημο. Δέν ὐπάρχει
«καλή» καί «κακή» τρομοκρατία, όπως θέλουν να
πιστεύουν κάποιοι. Σε όλες της τίς έκφάνσεις, στοχοποιεί τήν ανθρώπινη ἐλευθερία. Κατά βάθος
αὐτήν θέλει να καταλύσει.
τό Ι8Ι8 πρέπει
να κτυπηθεί
ή °Η αποστολή καί οί δυνατότητες τής Εὐρωπης
ΜΠΟΡΕΙ ή Εὐρωπαϊκή ”Ενωσις
να διεξαγάγει πόλεμο; Σκοπός των
ἰδρυτών της, στίς αρχές τής δεκαετίας τού '50, ήταν να δοθεί ένα όριστικό - “εἰ δυνατόν- τέλος στίς
αἱματηρές πολεμικές συρράξεις
πού εἶχαν σημαδέψει τήν ἱστορία
τής Γηραιάς ῦΗπείρου έπί αἱώνες,
μέ αποκορύφωμα τό πρώτο ήμισυ
τού Ζθού αἰώνος. Στόχος των διαμορφωτών της, έν συνεχεία, ήταν
ή δημιουργία μιας πολιτικής καί
οἱκονομικής ένώσεως. Ποτέ δεν
δόθηκε ἱδιαίτερη έμφασις στήν
κοινή αμυντική καί έξωτερική πολιτική καί ελάχιστοι ήσαν κατά
καιρούς οἱ ύποστη ρικτές ένός
εὐρωπαίκού στρατού.
Τό βράδυ τής Παρασκευής, ή
ί ένωμένη Εὐρώπη δέχθηκε τρομοκρατική έπίθεση στήν καρδιά της.
<Η πρωτεύουσα ἑνὸς από τά ἱδρυτι
κά της κράτη-μέλη θρηνεί σχεδόν _
140 νεκρούς. Τό ῦΙσλαμικό Κράτος
τού ῦΙράκ καί τής Συρίας (ΙδΙ$), μιά
  η 1 -   ~
' Ἡ ήμέοα
πού αλλαξε
τήν Εὐοώπη
ακραία στρατιωτική ὁργάνωσις τζιχάντιστῶν μέ ήγέτεςἈραβες Σουννίτες, γεννήθηκε στα έρείπια τής
αμερικανικής έπεμβάσεως στό
=Ιράκ καί τού συριακού έμφυλίου
πολέμου, γιγαντώθηκε ταχύτατα
καί κατόρθωσε`”γιά πρώτη φορά ένα
φονικό κτύπημα μεγάλων διαστάσεων σέ εὐρωπαίκή μεγαλούπολη.
Ό Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά °Ολλάντ,
έκανε λόγο γιά «πράξη πολέμου».
Εὐρωπαῖοι ὁμόλογοί του έςέφρασαν τήν στή ριξη καί συμπαράστασή τους. Πώς θά αντιδράσει, όμως,
ή ΕΕ σέ αὐτή τήν πράξη; Ποιά θά
εἶναι ή απάντησίς της στούς τρομοκράτες; Μπορεί να σηκώσει τό
πολιτικό, κοινωνικό καί ἱστορικό
βάρος μιας ἐπιθέσεως στίς δομές
τού Ι818; Διαθέτει τό στρατιωτικό
καί διπλωματικό ὐπόβαθρο νά τήν
ύποστη ρίξει; η.
Ό Πρόεδρος τής ,Δημοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος,
στήν τηλεφωνική του συνομιλία
με τόν κ. δΟλλάντ τό Σάββατο, έπεσήμανε ότι «ή κυριώτερη ρίζα τού
κακού, ὁ πόλεμος στήν, Μέση
Ἀνατολή καί συγκεκριμένα στήν
Συρία, πρέπει νά σταματήσει τό
συντομότερο δυνατό καί ότι ή
αποστολή αὐτή ανήκει κατά
πρώτο λόγο στήν Εὐρωπαϊκή
Ένωση». Ἀς έλπίσουμε νά βρεί
εὐήκοα ατα.
Οἱ φόβοι τής ΕΛΑΣ.
(σελ.3)
«Ό 4ος Παγκόσμιος;»
τού Ἀ. Χ. Παπανδρόπωλου
(σελ. 3)
<8Ασύμμετρες Μαλέα
τού Εὐθ. Π. Πέτρου
(σελ.5)
«Πόλεμος, όλα έναντίον τίνος;»
τού Δημήτρη Καιρίδη
(σελ. 8)
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ελήφθη χθές στό «Καφέ ή Καλή Μπίρα» απέναντι από τό
συναυλιακό κέντρο «Μπατακλάν» στό Παρίσι. Δείχνει σέ πόσο μεγάλο βαθμό ή
ανοικτή κοινωνία τής Εὐρώπης παραμένει εὐπρόσβλητη από τα πλήγματα τού
ακραίου ίσλαμικού στοιχείου. Ποτήρια, φιάλες καί καθίσματα έχουν θρυμματι- .
σθεί μαζί μέ τίς τζαμαρίες, καθώς ανύποπτοι ανθρωποι έπεφταν νεκροί. Κανείς
Ζ. πλέον δέν μπορεί νά προβλέψει από πού έρχεται ὁ θάνατος.
Σ ί 1ής ἡμέρας
Πληρωμές φόρων . ~ ν ν κ
μέκἀρτ8ς Τ ης θειας το διλήμμα
Τήν δυνατότητα πλη- >
ΞἔἔΡἑνκἩρἙΖρθἙἴ  η Τήν Κυριακή πού πήγα να κάνω τό ἄριστα είναι κακό! Τόσο κακό ωστε' θέλω να κατέβω στούς δρόμους καί - Για ποιό λόγο άλλαξες σχέδια,
Πληροφορίες Τό ὑῇουρ_ τήν καθιερωμένη μηνιαία επίσκεψή πρέπει να καταργηθεί! να διαμαρτυρηθῶ; θεία Αντιγόνη;
γείο Οἰκονομικῶν. ΣΕΛ. 2 :ΞἐΠ;λθΞα;ΩΥΏ ω: βρηκ: -"Εχεις δίκιο, αλλά εσύ δέν είσαι - Καί ποιός σέ έμπόδισε να τό - Δ1όΤ1Τήν παραμονή Τό βράδυ
ε ι Ι νά Τῆε ὑποἔἀλ: πβλλἐἐ:ωΤήσε| κ πια μαθήτρια καί δέν πρέπει να ένδια- πράξεις, θεία Ἀντιγόνη; Τήν περα- δημιουργήθηκε Τό δίλί1μμα Μόδα
ΗάπροεκλοΝΐη για να μάθω τήν αίτία ΤήΣ <1>ανερής` ί φέρεσαι γιά ΤΠ°'ο“ εἴ8°νΞ μεταρρνθ- σμἑνη Πέμπτη πού πραγμα-τοπ” Με που σου σε".
μ χη στην _ , μίσεις, θεία Ἀντιγόνη. ήθηκε ή πανεργατική απεργία θα _ Σ ή ω ι “ ΜἰσΤωαι αὐτό
Κορυφώνεται η αντιπα- (ανησυχίας Πε· - μποροῦσ$ νὰ Τα κι ως στό ἄνω» . , ρ βαδ
ραθεσις των υποψηφίων _Ἑ ω οῦ ἐκ ι κε ένα -Δέν είμαι μαθήτρια, όμως έξακο- , , ί Τό διλήμμα,
Π οέδ ων Τ_ ΝΔ ἐν Χ ,μ ΜΜΜ ι λονθῶνἀεῖμω Μ 5ἀλλἀκαί μακαίνάδιαδηλωσειςμετίςχιλιάδες Η Ι ¦ | .
,.ρ  , ης - ' - σοβαρό δίλημμα ΜδήΜ· “ ΜΝ) ω ' των άλλων συνταξιούχων καί των Τ Νά σου εξηγησω· Εγω· παιδί
οψ8ι των εκλογων Της ΕΜ έ ὰ" αλά μέ ή συνταξιονχοε συγχρόνως. ὲρΥαζομένων μου. ψήφισα Νέα Δημοκρατία, όπως
22ο Νοε ίου. Σεπτ. -° 'τά απ ακ ν · · . . .
ψ συνείδησή σονχΜα ΜΜΜ ως _ - Καί ποιό είναι τό θέμα πού απα- Λ νὰ , ό , 0 Η τινάζειιε πάντα μέ τόν Μαρια τόν
. ¦ . . ί ί , σχολεῖ Τήν συνείδησή σου. τ δ μην Τ σκεφθηκαι Χα θειο σου. Σάν συνταξιούχος καί σάν
ΕΥιοχ90η ελεγχων ρίζες τό καλό ἀπό Τό καΚό Καί οίκο” ί μάλιστα Κάνε! καί Τήν Ο'ΧΕΉκή προ· νεοδημοκρατισσα ήταν σωστό να
θἔδε[η 029 λονθου°ὅ Τόν σωστό δρόμο· - Πρόσεξέ με. Σάν συνταξιούχος ετοιμασία. Είχα αγοράσει αθλητικα διαδηλώσω Με» τῆς κυβερνήσεως
Οι ηγἶΤες ΤΠΕ;  ο" μ' _ Αωά ΜΜΜ Τόν καιρό πως δεν ὰω λόγους να είμαι ἰκανσποιημέ- παπούτσια από Τα κινέζικα καί είχα τού ΣΥΡίΖΑ για να μή μού μειώσει
 μποροησε κανείς νά ξεχωρίζει ἀμὲσω€ νη από τήν κατάσταση στήν ὁποία βγαλει από τήν αποθήκη ένα μπα- τήν σύνταξη. Τήν διαδήλωση όμως
χω καί Τῆς ἀσΦόλε,Ος ποιό ειναι Τό κακό καί ποιό Τό καλό. μὲ ἔχει φέρει ή κυβέρνηση μὲ τα σν- στούνι τοῦ μακαρἰτη τοῦ πατέρα την οργάνωσε η Μείωση! Άρα. αν
Δέν χρειαζόταν να ξαναδιαβάζεις τίς ναεῖε νειὡσ850την σύνταξη ναι. τα μου κανά μέ βοηθήσει στην πορεία· πήγαινα στήν πορεία-θαδιαδήλωνα
των πτήσεων, μετά τίς
ΣΕΑ.5
επιθέσεις.
θ ί711θθ 7111113
Δέκα'Εντσλές για να τό μάθεις. Σήμερα
ύπαρχει μια σύγχυση. Νά, για παράδειγμα, άλλοτε ήξερες ότι ήταν καιό να πάρεις άριστα στα μαθήματα
τού σχολείου, τα τώρα σού λένε ότι
σο πού μέ δυσκολία αντιμετωπίζω
πλέον Τα έξοδα τής διαβιώσεως. ΚαΤα Τα φαινόμενα δέ, σχεδιάζεται ή
περαιτέρω μείωση των συντάξεων!
Πῶς να μήν ἀΥανΜήσω; Πῶς νά νη
Είχα διαλέξει καί μια φαρδιά φούστα
καί πουκάμισο πού θα φοροὐσα όλα
Βαρουφακη για να νοιώθω πιό ανετα... Τελικα όμως δέν πήγα στήν
διαδήλωση!
ὐπέρ τής κυβερνήσεως τού ΣΥΡ|ΖΑ
πού θα μού μειώσει τήν σύνταξη! Δέν
είναι δίλημμα αὐτό;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΗ αντιμετωπιοις
των °Ισλαμιστῶν
_ Γράφει ὁ °ΙωάννηςΜάζης*
ΕΝΑ ανεξέλεγκτο ίσλαμικό μόρφωμα <<Φρανκενσταιν>> έχει δημιουργηθεί στήν Συρία, από
τότε πού ή Δύση στράφηκε κατά του καθεστῶτος°Ἀσσαντ. Αὐτό τό 1318 χτυπαει τώρα
στήν καρδιά της Ε.ὐρώπης.°Ἀν θέλουμε να τό
αντιμετωπίσουμε, αὐτό πρέπει να γίνει ταυτοχρόνως σέ δύο επίπεδα:
1 . Οίκονομικά: Νά διακοπεί ή χρη ματοδότηση τού 1813, πού σημαίνει ότι άφ' ενός πρέπει νά
ελεγχθούν τό Κατάρ καίή Σαουδική Αραβία καί
άφ' ετέρου νά διακοπεί τό λαθρεμπόριο πετρελαίου, πού σημαίνει ότι πρέπει να ελεγχθεί καί
ή Τουρκία.
2. Επιχειρησιακά: Μέ χερσαίες επιχειρήσεις
τίς ὁποίες Θα αναλάβουν από κοινού ἡ Δύση καί
ή Ρωσία, δημιουργώντας κανονικό μεικτό επιτελείο πού θα διεξαγάγει τόν πόλεμο.
'1-1 κατασταση όμως αναδεικνύει ακόμη τήν
πραγματικότητα ότι τό τουρκικό βαθύ κράτος συνεργάζεται στήν έκβιαστική έργαλειοποίηση των
μεταναστευτικῶν ροῶν οἱ ὁποίες μεταφέρουν τό
σπέρ μα τής τρομοκρατίας στό εὐρωπαϊκό έδαφος.
"Εναντι τής δίνης αὐτῶν των απειλών, ή Ἑλλάς
πρέπει νά προσδιορίσει τίς κινήσεις της μέ βάση
έναν <<έθνικό όρθολογισμό>›. Δεν Θα τόν πούμε
<<πατριωτισμό>>, γιατί ή λέξη αὐτή έχει πολλαπλῶς
κακοποιηθεί, πέρα από τό γεγονός ότι δέν προσδιορίζει μέ ακρίβεια τό κριτήριο με βάση τό οποίο
απαιτείται να λαμβάνονται οί αποφάσεις.
*Καθηγητής Γ εωπολιπκής
τού Πανεπιστημίου Ἀθη νων
Π£ΝΜεΣ
ΕίΔι-σοΥΛΞ
Μπα..
~· Πορεία διαμαρτυρίας
έγινε στήν Αττάλειά τής
Τουρκίας κατά τής Συνόδου τής 820 πού πράγματοποιήθηκε εκεί μέ θέματα τήν κρίση στήν Συρία, τό προσφυγικό και;
φυσικά, τήν τρομοκράτια
Καί μπροστά άπό τούς
διαδηλωτές, όπως γίνεται
καί στήν χώρα μας, ήταν
-ποιός άλλος; - ένα σκύλος! Τά τελευταία χρόνια
τά γλυκύτατα αύτά τετράποδα ήγούντάι σχεδόν όλων τῶν διαδηλώσεων. Δέν ξέρουμε άν τά διασκεδάζει ὁ κόσμος, πάντως έχουν τήν
πρωτοκαθεδρία καί κερδίζουν τήν συμπάθεια όλων.
Όπως παλαιά ὁ δικός μας
ὁ «Λουκάνικος». ..
ο Στήν <Ολλανδία ύπάρχει ένα φρούριο, τό «Εστί
είε Βοονοτε» τού 1 7ου αἱ.
· γύρω από τό ὁποῖο εή(ε
κατασκευασθεί μιά τάφρος, γιά νά παράσχει
προστασία σέ περίπτωση
είσβολής στήν χώρα από
τήν Γαλλία καί τήν 7σπανία. Ἡ τάφρος ήταν βαθιά
καί μόνον σέ κάποιο σημείο ήταν πιό ρηχή γιά νά
προσεγγίζουν τά πλοία
πού έφερναν τρόφιμα καί
πολεμοφόδιά. Στό σημείο
άύτό κάτασκευάστηκε ή
πρώτη γέφυρα στόν κόσμο πού βρίσκεται στό
ίδιο ἐπίπεδο μέ τήν γή,
κάτεβάίνοντάς βαθιά μέσα
στό έδαφος, ἐνώ ή στάθμη
τού νερού παραμένει στά
ίδια ἐπίπεδα μέ τά πλ ά1νά
τοιχώματα τής γέφυρας.
Ἡ γέφυρα όνομάσθηκε
«Γέφυρα τού Μωυσή»!
· Ποιός θά τό πίστευε;
Νοέμβρη μήνα καί στήν
από κάνει ζέστη. Τόση
ζέστη πού αὐτό τό Σαββατοκύριακο, πολλοί
Ἐλβετοί δέν έχασαν τήν
εύκαιρία νά κάνουν ένα
μπάνιο στήνλίμνη Λέ Μάν
τής Γ ενεύηςί Καί μετά ξαπλωμένοι στις ξύλινες άποβάθρες άπήλάυσαν τόν
ήλιο, πού αν καί δέν ήταν
σάν τόν ήλιο στήν Ἑλλάδα, τούς ζέστανε αρκετά.
Ασυνήθιστο( πράγματά
σ Ακόμα δέν τόν είδαμε
Πάννη τόν ρωταω, λέει ή ελληνική παροιμία.
Καί αναφερόμαστε στό ότι
ὁμάδα αρχιτεκτόνων,
πρίν ακόμη ή ΝΑ8Α άνακοινώσει ότι ύπάρχει νερό
στόν πλανήτη Άρη, προσπαθούσε νά βρεί τρόπο
να μετατρέψει τόν πάγο
τού Άρεως σέ καταφύγιο
καί έτσι κάτασκεύασε τό
Μετα Τα: Ηοιιεο. Πρόκειται γιά ἐπικλινή τριγωνικό «σπίτια», κάτι σάν
ί γκλού, πού θα κατάσκευάσθούν άπό αύτόνονα ρομπότ μέ την χρηση
προσθέτων τεχνικών κατασκευής. Ποιός θά μείνει
ἐκεί είναι άλλο θέμα... `
·Στό Μπαγκλαντές γεννήθηκε ένα κοριτσάκι μέ
δύο κεφάλια. Τό μωρό νοσηλεύετάι στό νοσοκομείο
τής Ντάκα με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ φέρεται νά έχει μόνον ένα
σύμπλεγμα ζωτικῶν
όργάνων. Εἶναι δέ πολύ
γ νωρίς γιά νά εξαχθούν
συμπεράσματα γιά τήν
κατάστασή του.
Τστοριπά ντοκουμέντα
"Ενας απατεών Γερμανός βαοῶνος
στην Ἀθήνα τό 1895 (σελ. 4)
τού Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά