Πρωτοσέλιδο Το Χωνί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· ·Ξ· · Ρ. ι
ο !_.!_5ἀ)·';
ΜΜ·κΜΜ"_~_: ' '4 ἱ ΣΕΛ|Δ0 εκατο «ΜΗΝ ΔΟΥΛΕ|Α Με ῖο ΧΠΝ|!»/ΣΣΕΛ. 1542
·ΨΜω=ωΜ 10 065 έ 0έ ·
ω ΜΜῳῳῳ 7. ν ες σεις εργασιας
.Ξ ΓΙ ὰ ”ή ' 0939ΜΜΜαΜΜΕΦΠΜΤΜ0Μ0ΜΜωΜ
ΜΜΜΜΜα41ΜΜΜ0ΩΜΜΜΜΜΜ1ΜΜΜ
·ΜΜαΜΜςΜΜΜωΜ0ΜαΜΜΜΜ
,····
3 Η Ί”
'5 ΝΟΕΜΒΡ'ΟΥ Μ5 | Μ ΦΥΛΛΟΥ 'Β | ΠΜ 'β ε
ΑΤικΗ ΑΝΤ'-ΜΝΗΜΟΝ|ΛΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|Δβ
, _ ' 1
Η” _ Ἡ _ Ἑ“ __ ' ' _ _ ι
Δ 'Η. Πρωτογενἑς αποτέλεσμα κραταω προϋπολογισμού έ
Π Γ Ε Ν Ε Σ Πρανμ Εκτιμήσεις/Ί Διαφορὰ 2
η 4.5" 2.424 2.093
ΠΛΕ0ΝΛΣΜΛ 
5 74 __ - - ζ .
° - _ σ `
ἑ ”·κα|  ο . ΜΜ“"Μω“Μι
:€- | | ' ΕΜ ποσοστιαία μεταβολή ω κεφαλήν πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος
Η θ -8,0 -4,0 0,0 4,0 8,0
' 4,8°/ο αυξήθηκε το Πραγματικό εισόδημα Ξ=ΜωκωΜΜωΜ ·ιοΜοΜω5 '
των ελληνικών νοικοκυριών, λέει η ΕΚΤ. 4. ΑΦΜ" Μ ω Μ¦Μ¦
Ειναι... Π ΕΚΤ, Αδωνι; ΕΜ ΜΜΜ Μή ΜΜΜ ΜΜΜ αμοιβών μισθωτών
-8,0 -4,0 0 Ο 4 Ο 8,0
οΜπκωΜΜΜΜΜ Μ ΜΜ.ΜΜοιΜΜωσ ¦ ¦ 2 ¦
αιωΜΜΜ0.Μ2.48ια “ωωΜΜΜωω  € μ 99 Ξ
$ΜἩἩΜΜ Μα; Τα Για Ψώνια” >· να ω ω 4 ω Μ ΜΜΜ 
 Ξ ' . - ,' Πολλοί περισσοτεροι οι Μυες μισθωτοί'
π Μα Μ 45 Βια Μ ο 22 Μ α πως Μο· ` Εως· Μαιο ΜαβσΜ του φαω των μισθωτών'
πιο· φορέων ο 19 :και γιατιι Μ
Τιγ·ΉΜΜΜ!ἔἄ ι . “απ Η ”αν" 0,0 ' 0,0 5ἴ0
ΜμςΜΜταΜΝαωΜ ν' ΜΜ1ωω  
μΜωΜΜΜ ΜΜ°"6ΜΜ| Ξ · ΜοκοΜια4τΜσΠΜ '20Μ0ι0020ι5 Β
Μωμωωωώ'ωμ ν ΜΜΠπβΜΜ- _
α φ ”Βωξ ”η" · ν “ Πολλοπλσσιὐσσιπε ιι καταναλωση!
ω" -“°°Μ° Μ'- α ωκΑνΜω°Μ .
ρΜΑΜΜΜΜ ων Μ' 5°ΕΜαΜΜΜἡω:ἴΜΜΜΜΜΜ;ΐ
Μ Μ"ΜΜΜΜς.“ιο 2.“ΜωΜωω “ ° τ
ΜωΜΜΜ0ΝΟΝΜ Μαιο ο.%σωσΜΜ Ξ _ 3,2 Ξ
ΜΜ.ΜΜΜΜ ΜΜΜ0π“ωωΜ Ξ 4 Ξ
ΜΒΜωΜλ7ΜωἰΜ ΜΜΜΟιΜΜΜ ἴΜἱΜΜω4αΜωΜΜ '20Μ0ϊωΖω5
έ Μωω“ΜΜΜ. Μωω2%μΜΜ ΜΜΜκκΜΜπ
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΚΔ' ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΛΡΛ|ΤΗθΗκΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕθΝ||(Η κΥΡ|ΛΡΧ|Λ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα