Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκόότη5: Κωνστοντινοε Μητοη5
ι5ΝοεμΒρτου 2οι 5 · Αρ.Φυῆῆου936 · Τιμη Ι ευρώ
'ὁιΟκτΠΟιο: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕ
ω ·. »·_$ `·
        Μέι    Νεο οι:   
ΚΟΥΡΕΜΑ ΕΩΣ Ι 5%
κοι σε κυριεε κοι σε εηικουρικε8
- ~ Δεν συγχωνευοντοι οι συντόεειε, οῆῆό μειώνοντοι υ Τι ηεριμένειτου5 συντοξιουχου5 του δημοσίου
 Ποιε5 κοτηγοριε5 ηῆηττοντοι » Πὡ5θο υηοῆογιοετε σε νεε5 οηοόοχε5 οσε
 οικο“ΝοΜιΑ “““
Οι φόροι δεν εινοι
οντοηοόοτικοι
Οι ηοῆιτε5 ηῆηρωγουν ηοῆῆό γιο
υηηρεοιε5 ηου όεν ῆομΒόνουν
τω. Μ
ττετΑττικΑ
θο ηττηρωθουν μόνο
ον μειωθούν οι φόροι
Η υηερφοροῆόγηοη οόηγει σε
οόυνομιο εξυηηρετηοη5 των κόκκι
νων δονειων
τω. τ 5
ο. ΜΕιΜΑΡΑκΗΣ
Ανησυχοε γιο
ι τον κυβερνητικό
ι ενδοτισμό
Ο Τσιηρο8 ηοιΖει
με το εθνικο θεμοτο,
Πιστευει ο ηρόεόροε
τη5 ΝΔ
ΣΕΠ. 4
Σ ἄε@ἑἐΞΒ __ ο
Ϊ Το το ηιο ηεριεργἶ
; οῆῆό κοι το πιο
 εηικερόη εηογγεῆμοτο
Σεῆ. 24
Τι θεῆουν νο κρυψουν
στονΣΥΡ|ΖΑ;
Οι εντυηωσιοκε5 οηοκοῆυψει5 του πρωην υηουργου Προστοσιοε του Ποῆιτη γιο
<·υηόγειεε οιοόρομεε» μετοευ Μεχων του ΣΥΡ|ΖΑ κοι τρομοκροτὡν έχουν. ευῆογο,
ηροκοῆὲσει μεγόῆο ενόιοφερον στην κοινη γνωμη. Αῆῆό κοι ηονικό στην κυΒερνηση,
όηω5 ΜΜΜ οηό του5 εροσιτεκνικου5 χειρισμουε υηουργὡν κοι κυΒερνηοκὡν ηορογόντων γιο νο “εορκισουν» το ηρό8ῆημο, οικω όμωε νο δινουν ηειστικέε εξηγησεβ. Το ΒεΒοιο εινοι ότι μετό κοι σε οηειῆεε ηου εκτόξευσε κοτό τη5 κοινωνισ5 κοι στο
ηοῇιτειο5 ο ΜΜΜ οσε ουῆοκε5 τρομοκρότη5 Ρωμονόε. το ηρόγμοτο οδηγούντοι
σε οιον τετομενε8 κοτοοτόσει5, κοθὡ5 ηῆησιοΖουν η Ι 7η Νοεμβριου, επετειοε στο εεεγερση5 του ΠοῆυτεΧνεἱου. κοι η 5η Δεκεμβριου. εηετειοε του θονοτου του Α. Γρηγορόηουῆου. Μ· ω
ΣΕΠ. Ι2-' 3
ΗΜΜΥ" Η" «ΜΚ»
.“Εκτιθετοι
η κυΒερνηοη
οηό τον Πονουση>›
η, ή τΕΡΑτιΜοτ
τ Ο ¦τιΛκογΜΔτοτ,
ξ ὶἱ ἱΒουηευτηε
τ α Ι
Β' Αθηνων τικ ΝΔ.
η Ι Ο
“θο ηῆηρωσουν όσοι
φοροόιοφευγουν»
Μ“-““ ΤΡ|ΑΝΤΔΦΥΛΛΟΣ
! γ ΜητΑοιΔΗΣ,
ῦ Βουηευτη5
.  Δ'θεοοοηονικη5
 του ΣΥΡ|ΖΑ
ΚΥΒΕΡΝΒΣΗ ε
Αόιὲξοόο με
ηῆειοτηριοσμουε
κοι οσφοῆιστικό
Τι φοΒουντοι στο Μοξιμου ότι θο σερει η ετιιΒοῆη των οκῆηρων τιετρων