Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
 Η!... ΜΜΜ!
ΠΠ|Ο| ΚΔ' ΠΔΠ Το ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ 
ν ' Ϊ  η
 ο (|πωι¦ . σταν0 πιακό
: ι ,ο ¦τ ι , ω6ιυΜααιν
_ ιιαίκαιαυινθέαα _ `
'ιι μαυρη λιστα ισα .
)ιλβιι Περιμένουν ΜΜνσμσ
Πολλές ι1ιι(ιὸες 
Ο Δλαφοὑζος«σφύριξε» την έναρξΠ“¦
Ϊ" ΠΕ"|"" "°Χ'°8
ΜΑΗ" Ν"Ρ'Σ!
Ξένους διαιτητές ζήτησε κι εΠίοημο ο Παναθηναϊκός ;.  22
για την πρόκριση στα Ευια 2016
καιω αι Αγγλια για ΜΜΜ ιιι.γιΜιι ιιμι_›ιιιαιι
του "Ε"|Ρ'|
ΚΡ|"ΕΤ|| 'Η'
Ο υιιιααιιιααιπ
7 που Μ
· η' «υ-'»Μ
Η' Μ. . .  Η ιι Λιιιιιιιιι ευκαιρια και Η Μαι νιι 'Μι
° ιιιιικιι.ς ααα να κανουν ιιι Όιιιιμωμιι
ημοιοφυΜκα ως
ομαδα οτα ίδιο
...ΜΜΜ
 .Ι >ῦατωναμαδῳν
  φας των υααυανατων Μ
η - '42". ω:;8>““κψΜ
Τι! δείχνει ιι αυτιαεριφορα στα
' γκολ για τα Σουαδία και τα Δανία
ί _- -  Πλαρὡνα αι μικρέ αταγαρίες της Αγγλίας, την Σκωτίας,
 . της |αιιανίας. Με και η Β' Βραζιλίας Ευκαιρίας αυτ Β' κακίας
ΑΠΟΔΟΣΗ
Με 4 αμίκρονο την Τειαρτα
Τα. . . έκαψαν στο ρευό τους. παρα τις
οδηγίεςτου τιρουονιπής τους ως
τα... Ματ και
α ΜΜΜ Μια
Μαιαααυαα
Ι|ωωι“ιιΜιι“ι κινικιμι1γι«ωνιιιμω Μια