Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΟΥΠΕΡ
Ιωαννα
ΒΜοΝΑΔικεΣ Ρο-ΣσοΡΕΣ
 οιΜιιοι τον ιιιοιιι ΑΑΑ^ΑΑΑΑΑΑ
ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ 
β Παραδοσιακά πλεκτό
έ ἑἶΞ;|°κ; -_ κ 
ι · ) ;;. Θἱ'·¦|!! νέα
 7 " αν.)
έ δ. . Α·
ΠΡΟΒΑΕΨΤ Ε ΙΟΝ ΚΑΙΡΟ ΟΑΕΕ
η ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ
' ΤΑ κΑ1Ρ1κΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
'Ο'·""·'·"""·""'
ν _ .
-· Ί Ξ · - 7 ί 8 ;!ἶ'η.Ἑ . ν > ,
' _ .Αν δ Δ Δ . μ · Δ_-__ `_ τη ζ
ω τι ` 7_ ρ Λ& . ·-,τ _` ··
3 Ι “τ ς : “ΐ - Ε '.
Α β Ε, Λ Λ Τ' Α ` Ο Β - Ρ :
. 5 Μ . ·
η λ Ϊ( ς] τ . Δ Δ
Ρ Αἑὴ` .7 ` 3 76
ν ω · · _ ,τα “ . · Μ α · ·· · _ ·¦- ί έ, η η υ Δ
_| '“ ”ΙΟ ° Ϊ - · Ι :37€ 7 ΐἔ Ο '8 ρ- `“ στι 4
ὁ _ κ ἰ“ Ν" Ο “ ή τ 5 · ›_ ^8>"- ι 8 ζ. κ
α ._ ὴ ` ι Δε·_ σὲ “ε ι·
.Η Ι_,;`
( ·' ! Π ξ( Ρ Ι ·
-7 › _· 77 | . Π
# τἶ 5 · α
α “ΦΑ μ
Πανί και , , , ,
ο ΚαραμανΜ5 Χαριστικη βοῆη στο Περηφανα γηρατεια
€Ο^Ο' ΧΡΕ|ΑΖΟΝΤΑ| ΠΝ ΝΔ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ·
“ρ ΤΖ"'κὡΐἔἔΑἶδἔἱ Ε
Ο ερωτήματα
τον «Η» και ιι “απαντησω
τον Πανούση» σε οῆου5 τουε συνταξιουχου5
«ΕΓΚΛΗΜΑΤ|κΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ θΕΛΕΙ
ΤΗΝ κΕΦΑΛΗΝ ΜΟΥ ΕΠ' ΓιιΝΑκι»,
ΑΕΕ' Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Για σχέδιο αποσταθεροποίιισα8 μασ
η 'Δ 7
7 Η Π ω
ο . 4 Η· Δ ζ
τσ Μαῆμσιι και ακοιικαιιΜ›νει· την απόθεση 7 _ σ τ 7 _
Σελ. 6-7 Μετα την αιτσρριῳα ααα Μειωσα δανειστων στα ααα τα 55 και μικροτερσε ισα-10%) νια τσα5 
ααξασα5 των ασφαῆιστικων εισφορων για ταν 6Οαριτδε5, Θα στιαρξει Παραῆῆαῆα και νέα ,
αύξηση των εσσδων του Ασφαῆιστικσα το μειωστι στο εφαααξ κατα Με ταν ΜΑΜΑ 500 
σκῆττρσ σεναριο τα5 καβὲρναστι5 φερνει και τστι φοραω τιῆικια5 και τι5 τιερικοΠε5, τι μειωστι ΜωΜωωω
φσρσ τιῆικι'α5. ο οιι0ισ5 Θα ειιιβῆτιΘει σε σώσε. των σιινταξεων σε ορισμένε5 κατιτγορι'ε5 ΜΜ“ωΜἩ_ 26
Η μει|ωσιι τησ σανταξα5 θα εξαρταται στις) την θα φτασει μεχρι και 46%.
ΜΑΝΟ των ΟωντΟξ|ΟΟΧων· ΜεΥΟῆωερΟ5 θΟ ανο' ,-Χιιι›ι<)ειι›τιιτιι ρετιι›ριτιζ: Ι. .τινι ΑΛ). Πλ. ΑΖ· Ι 3
Ο φορσ5 ΠΟΡΟ-12%) για ασσω βγαινουν κατω τρωω; Λ. κι» Μια» ›ε›,. 56-57 ὶ ξ” 
τωνΜωΜ“ΜΜωωω ~ στα...
ι αφτα» Δρίτσα
κατα Τοσκα
ΠΑ Αι¦ΔΎΤΜΟ ΧΑΑ ΑΕΡΟΠΟΡΑΑ
·Ξ )Π. 26
· βαμμένα
-· κοκκινα
μαΑΑια
Σελ. 36·37
 Σὡ20υν το σπίτι τουε
Πῇηρώνουν το «μάρμαρο»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα