Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΝΤ/Ι |υ9"υ()Ζ | 72"
ήἶ:  ο ΤΗ ΣΕΙΡΑ «ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧιΛ»
'ΜΜΜ Δω Μ Η ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ “ Ο Η '
"Α"ΑΔ|ΑΜΑΝΪ"Σ
Σου ΣΟΒΒΟτΟΚὐρ·ΟκΟυ
'ΔΡΥ-[ΗΣ
ΜΜΜ Π .
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ'ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Μ ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 754
(3,5€ ΜΕ 'ΠΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ)
ΣΤΗ ΦΩΦΗ ΠΑ Με ΤΟΝ ΤΣ·ΠΡΛ  
"ΜΗΝΟΣ ΜΜΕ
ΣΜΣ και ΜΟΥ
ΕυρωΟΟΟ|Οῆ|Οτὲ5, όιεθνεἱ5 ΠορΟγοντε5
η ένω. - Π
Μωω,·ἑ3¦ ΜΒ .
Σελ. 6·9. 2022. 4647
_ “ΜωΡΩ;ε ΩΣ· 
. ι¦7¦:Υ,¦.μ
ΣΜΥ 'Μ Ο ¦ ΟῆῆΟ κο' εΠ·χε·ρημΟΒε5 εΠ·ὁ|ῶκΟυν Υ.
ς 1%. > ΟυνεργοΟἰο σε νεο κο ερνητ|κΟ οχῇμο  η Ο Ο
Η κ"Βέ""|°" Ο κα ωΠΟΟχοντΟ| Πρωτο ὁιευθὲτΠοη του 4% ` ῦ 
£'0|||"Ι£'Π|,"Π χρὲΟυ5 κοι ΟΟτερΟ εΠεΥΟΟΟει5 Σω. Ωχ Η” Π='"'9°χἔ©
ΜΥ ΜΜΜ ο· ΔΥΣΚΟΛ|ΕΣ ΠΑ το ΕΓΧΕ|ΡΗΜΑ ΚΔ· ΠΟΙΟ· ΑΝΤ'ΔΡΟΥΝ "Μ" ε' Πε'
ΕΚΑΒ, ΜΜΜ
που έρχεΜ
Σηκώνε· το γΟγτ|
στη 6ιΟΠῆΟκη_
Ο Πρωθυπουργ05
Ρ|Ζ||(ΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΠ
ΞηλὡνΟυν ΣὡρΟ
ΥΟυ5 «κΟρ·Οὐ5»
Με ΚαΥεχὁκη
Γ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΣΟΒΟρἑ5
καΣΟγγελἱε5
καΥὁΠ·ν
εΟρΥἡ5
ΣΣ Σ Ο
«Η ἶἶ€""" 
Κω τΟρϊφΟ
γιο γω ῆ|ΟΠ σκπΒύωσω»
ΠειρΟγμενΟ , _  32
ΕΞΕΑ|ΞΕ'Σ ΣΤΗ ΝΔ 7 ^  
ο ΜΜΜ":  στο ΜΟε·μΟυ το νεο πακετο
ΜΜΟ· Η με υπουργ0υ$ : ὐψΟυ$ 8,' δισ. €
Τϊ'Β'5ω°Ι“ μ Σ “σπεσΜῆἱστε$» Π Η Με