Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΤ' ΑΝΑῖ|ΜΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡ0Φ|ΜΑ
Πρωταθλητές
Ενρώηης
αΤην ακρίβειαι
“~ Μ.
>ΣΕΛ.2
 ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20Ι5 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 494 ΤΙΜΗ: Ι.5€
ι 0% Το“κΑιι Ελα
ο Μας βγαζει η έκθεση Της ΕυΓΟ8ῖ8ῖ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
ΤΑθΕ^0ΥΝ0Μ0·ΜΝε·ΣπΣ ΜΕΓΑΛΟ εΡΤΑΖοιηεΝοι, ΣνΝΤΑΞιογχοι,ΑΝΕΡΤοι, ηεοιΣε Δ|ΜΗΛΩΣΕ|Σ.
Σω κ°ν°βάΤ°° ΠἔΡΣἔΚΛΗΡΑ Μ Σε οιιιι Τη χω. ΞΕΣιικηΝοΝΤΑι κΑι οι ΑΤΡοΤΕΣ 
η χώρα με Τους Ι
μεΤανααΤες
Ο ΤΣ|ΠΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ρ | ο , Σελ 46
ΤόανΜ'
 _ _ _ Ρ Η Υ
 Το ξεαηααμα Ύ
ΦΑΒΟΡ| Ο ΜειΜΑΡΑκιιΣ
ΤελεαΤαία Ι ε.:  Δ
 Της 0ρν“ς! 
_ έ ”Ε εκ^δΓῇἶ Τα ηι>ηΤΑ ΕΠΕ|Σ0Δ|Λ κΑι
ιι ΚΛ|ΜΛκΩΣΗ ΤΩΝ κιιιιιΤοηοιιιΣΕηιν
· Τα μΤιαλονια Που <<οηκὡθηκαν>> καΤα Του ΤοιΤιρα και
Συναγερμός για Την ημέρα
ο ηεΤροιΤολεμος, οι μολοΤοφ και Το κυρίαρχο σύνθημα Το" ΚΟ'
 Δ Την εηέΤειο Γρηγορόηοαλοιι
“ἙἴΜἩἔΉΜ' Η _ _  
ΜΜΜ   ·  Ο συναγερμος, η εθνικη θα 
ΜῦΣ”^ΝῦΣῦΚῦΜἶ'^  θ ' Ι ' -·  και οι εαενὁαΤές ^'Σ'ρΔῦΞ'”'^Μ
Η δΡμοσΜ ν εκΦΡΑΖογΝ οφ · η
 ι-ι ΤιοΛιΤικι-ι κΑι οχι ΜοΝο «ΑΝΑΓΝΩΣΗ» Τι-ιΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ "οΝοκΕΦΜοΠΜΝ Με
Ι Ι ·:#“ ,μι η Ι
 ή ¦_ Τα κραΤικα μααΤικα· 4 Σαμαρα
.· -° Τ και ο πολεμος ο * · °°"°ζ°Ψ
 η. παιδια
· Το Ταμεία ειναι Μαν για Τον ΕΟΓ!"
Σ γ · Πανουση ΜΜΜ καιηέΜει·ρη ΜώννΝκὡν ν . ς
›¦“ ω" ' ΑΝΤΕΠ|θΕΣΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΝΥΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ
' Από ωρα πιαΤκω8, παιδικές
χαρές, δρόμοας κ.λη.
>ΣΕΛ. 'Β