Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Νέοκς κύκλος πιέσεων. Ανοίγουν θέμα πρόωρων συντάξεων οι Θεσμοί και ζητούν να κλείσουν όλα τα "μέτωπα" ως το ΣάββατοRecognized text:
|(Λ0ΗΜΕΡ|ΝΗ 0||(0ΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ - ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 680 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20149 - ΤΙΜΗ Ι.30 ΕΥΡΩ
Κ . .
ηνιιινΜ
«ΦΙΛ0Τ0ΥΡ|(Ι|(0» ΣΧΕΛΙ0 ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Επιμένει η Ε.Ε. για κοινέε
περιπολίεε στο Αιγαίο
Ασφυκτικές πιέσεις δέχεται στη ζητούν να αποδαθεί η Αθήνα
Σύνοδο Κορυφής. στη Μάλτα. ο συνεργασία με την ακτοΦυλακή
πρωθυπουργός. Οι Ευρωπαίοι της Τουριαας > σελ. 27
ΥΠ0ΥΡΓ0Ι ΕΠΙΤΙθΕΝΤΛΙ ΣΤ0Ν ΠΡΩΗΝ ΥΠ0ΥΡΓ0
ΑνοικΤὁ5 «τιὁλεμοε»
κυβέρνηση5 - Πανούση
Μηνυτήρια αναΦορά από τους Ν. Φων. Απάντηση με αιχμές από Ε
Παρασκευάπουλο και Ν.Τόσκα για Πανούση: «Σιγά μην κλάψω. σιγά
τη διαρροή απόρρητων εγγρά- μην Φοβηθὡ» › σελ. 25
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
Η Φόβοι για ενίσχυση της αβεβαιότητας στην οικονομια
Νέος κό κλσς πιέσεων
Α νοίγουν θέμα πρόωρων σο νταξεων οι θεσμοί και
211 τούν να κλείσουν όλα τα «μέτωπα» έως το Σαββατο
· Ι τ “ως ._ . ΧωρίςσιηιΦωνίαγιατα βασικά θέματα
° ΑΠΟ ενα Τ"μεΙο Ψ" , -_ Π . λ _ -=ΐ# της αξιολόγησης ολοκληρώθηκε Χθες
κι] ρΙ(Ι και 8ΠΙΚ0υ ρΙΚΠ Δ' η παθω ημέρα των διαβουλεύσεων με
| Ι τους θεσμούς. Οι δανειστές κλιμάκω
° συμφωνια σαντις πιέσεις τουςγιατο ασφαλιστικό.
στΠ ' Πληροφορίες αναφέρουν ότι τέθηκε
για δ ·ρΙασμους θέμα Χορήγησης μόνο του 80% της σύΚω εκ: νταξης έως μια ηλυτία και Χορήγηση
ρ Ι όλου του ποσού μετά τα 65 έτη. Παρα
° <<ΑΥΚ“θΙ» ΠΠ0ϊ8λ81 μένουν οιδιαφορές για τους πλεισπιρι
και η κατάρτιση
του προϋπολογι
ασμους και τις 100 δόσεις. Η Αθηνα ε
πιδιώκει συμφωνία μέχρι το Σάββατο,
ώστε να εκταμιευθούν τα ΙΟ + 2 δισ.την
ομοσ για το 2016 επόμενηεβδομάδα>αελ.3
Εγκυκλισς-οὁηγος του υπουργειου Οικονομικων ΜΜΕΦΜΜ0Μ"Σ"
| | Ι
Ανατροπές στο ασφαλιστικ0 Τρ““εζ·κ0
ν ι θρΜερ για
των δπμ0σ1ωνυπαλλπλων τις τιμες των
Ο Α ύ Μ ύ Μ ί νεων μετσχων
Νώε" ΜΜΜ υτ ματες αυ σεις στα ρια ικ ας για
Το Σάββατο "ΡΜ "Μ οσους δεν επαν συμπληρώσει τα απαιτοι7- . "έ€°:έἴ:ν:°
Σπασιιένες Ψ" Χἐς Μ μενα έτη ασφαλισης έως τις 18 Αυγουστου 8%' °ΜωΜ° :Ιω_
 ,._: ι _ _ Ο Διπλό «πέναλτι» για πρόωρες συντάξεις 
^ΠλήρωΤΟ| λ0ΥΟρ'ΟΟμΟί 25 δω· Δ _ ς Δ _ _ _ Π Η  Η Τέσσερις ανατροπές που ανηλίκωνφέρνουν οι νέοι Ο παρω Βεπ|( άνοιξε
¦ . Δ πλάττουνκυρἱωςπαλαιούς κανάνεςγιατσασφαλισακό χθες το βιβλιο ΜοΦορώκ
«  Μαιος» · ασφαλισμένουςκαιμητέρες στον δημόσιο τομέα. Σήμερα Μι π ΕαΓοΜκ
¦ 1000-1500 . ' Ο Αύξηση μετοχικού κεφασε 7 Ο Ο · ηλ Ι Μισο έως 750 εκατ. ευρώ
λ ¦ ς _ Η Η χαμ στερες Ψ" όλους απωσωσεπΛαιωεΜι<
 2000-2500 _  ΜέσασΞεκβλἑμἑηἴωνης οικονο” μικής α ι ας προχωρεί
σΧε 1αΖε1 τι ΕΗ Μια» ι _
 ..  ................. ..Χ ζ . ° Μείωση 10% ο", "α όσους αποχω. 
Ο Σκληρά μέτρα για την είσπραξη των ?Μό-Ἡ _ “ Ϊ  ρουνπριν συμπληρωσσυν τα νέα ορια ηλικίας τραπεζικές Μα. ενώ σωμα
ληᾶπρσθεσμων οφειλών Συνεργεία ΜΜΜ Ξ ν ' Μ , , , , , επικρατεί για τ·ςνέεςτ·μὲΩ με τα
 ,. .7, .. . .. .  .. ..  , Μες ω ειν°ωΜ ο' ΨωϊΜ· Σω 87 ω θ° Χα ο“0'εςθα 0 ο ο· ο ξήσεις με·
Τα ΔΕ" έχω" ήδη το Μι!" σε ο 400 880 ι2δο ωσνΜεεις,Λ6γω Μαλ- ρι=γειτω ΜΜΜ η κατὡ- τοχικού ὡἘιἔω> έα. 4
15.000 νοικοκυριά › σελ. 5 λαγός του τρόπου υπολογι- τατη σύνταξη› σελ. 6 - 7