Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
12-11-2015 Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ!ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
“··ω“···'
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός μέ ὁμίχλες τήν νύκτα καί τό πρωί στα δυτικα καί βόρεια.
Άνεμοι βόρειοι στό Αἱγαῖο έως 5 μπωΦόρ. Ἡ θερμοκρασία θα κυμανθεί σέ ύψηλα για τήν ἐποχή
έπίπεδα. Στήν Ἀθήνα θα αγγίξει τούς Ζ4β.
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015
'|ωαννου τού έλεήμονος, πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Ο
Νείλου ὁσίου του μυροβλύτου.·
Σελήνη 1' ἡμέρας
Ἀνατολή ἡλίου 7.02' - Δύσις 5.18'
Ἀριθμ. Φύλ. 403041, Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής 9, ΤΚ. 10872, Ἀθήιναι, εετίειιεννς@οιεπειρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220831, σας 210 3248071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227870
"Ετος 122ον
> Ἡ Κυβέρνησις
σέ σύγχυση
Οἱ έμπειροι πολιτικοί αναλυτές γνωρίζουν ότι τό
πιό κρίσιμο διαστη μα για κάθε κυβέρνηση είναι οἱ
πρώτες έκατό ήμέρες αν ότου ανέλθει στήν ἐξουσία. Αύτές σηματοδοτούν τό μέλλον της.Ἀν τίς σε»
ποιήσει, έπιδεικνύοντας αποΦασιστικότητα, έχει
έλπίδες να μακροημερεύσει. Ἀντίθετα, αν αρχίσει
να ταλαντεύ εται, απεμπολεῖ τήν δυνατότητα να
ασκήσει αποτελεσματική πολιτική.
°Υπό αὐτό τό πρίσμα κρινόμενη, ή Κυβέρνησις
Σύριζα έχει τήν χειρότερη δυνατή έπίδοση πού θα
μπορούσε να διανοηθεί κανείς. Μετα τήν πωσ της
στήν ἐξουσία τόν °Ιανουαριο, έχασε ένα ὁλόκληρο
ἑξάμηνο σέ μία διαπραγμάτευση πού δέν ὁδήγησε
πουθενα"Ι·Ι μαλλον ὁδήγησε στήν πλήρη αναδίπλωσή της καί τήν ύπογραΦή ένός μνη μονίου πού ήταν
τρισχειρότερο ἐκείνων πού είχαν ύπογραψει οἱ προ
ηγούμενες κυβερνήσεις. Άμα τό κυριώτερο είναι ότι ή
χάθηκε πολύτιμος χρόνος
Για τήν οίκονομία, χρόνος σημαίνει χρήμα. Καί
αν αύτός αφήνεται να περάσει αναξιοποίητος, τό κόατος πού πρέπει να καταβληθεί μπορεῖ να είναι δυσανάλογα μεγάλο. Αὐτό ακριβώς καλεῖται να πληρώσει
ὁ ἑλληνικὰ λαός μέ τήν Μωρή τού τρίτου μνημονίου. Τό τίμημα για τήν αδρανεια τής Κυβερνήσεως
Τσίπρα κατα τό πρώτο έξαμηνο. 'Η οίκονομία περιήλθε σέ στασιμότητα, ένώ τό τραπεζικό σύστημα
κινδύνευσε να καταρρεύσει. °Εξ ού καί τώρα χρειαζεται νέα ανακεφαλαιωτοίηση.
"Ομως καί ή νέα Κυβέρνησις Τσίπρα ακολουθεί
τήν Βια ατελέσΦορη πολιτική μετα τίς έκλογές τού
Σεπτεμβρίου. Ἀντί να προβεῖ τάχιστα στήν ὐλοποίηση των όσων συνεΦώνησε, ώστε να έπανεκκινηθεῖ
ή οίκονομία, να  τό κλίμα καί να διενεργηθούν
καποιες έπενδύσεις, έπανέρχεται σέ διελκυστίνδα
διαπραγματεύσεων μέ τούς δανειστές, ή ὁποία δέν
ὁδιηγεῖ πουθενα. Καθε παρατασις των έκκρεμστήτων
παρατείνει τό κλίμα αβεβαιότητος πού είναι κατα
στροΦικό για τήν οἱκονομία > ·
Οἱ έλληνικές τράπεζες έχουν κανει από τής
πλευρας τους ό,τι έπιβαλλεται, για να ανακεφαλαιοποιηθούν μέ ἰδιωτικα κεΦαλαια. Με τήν διαδικασία τορπιλλίζει ή Κυβέρνησις, ή ὁποία παίζει τό γνωστό χαρτί τού λαϊκισμού σέ ότι πως τα «κόκκινα»
δανεια. Οἱ τράπεζες δέν έχουν παραΦρονήσει να παρουν τα σπίτια τού κοσμάκη. Άλλωστε τί να τα κανουν;"Ομως ή Κυβέρνησις έπιμένει να τεθεί απαγορευτικό πλαίσιο για τούς πλειστη ριασμούς, τό ὁποῖο
ύπονομεύει τήν ανακεΦσλαιοποίηση.
°Υπό τίς σημερινές συνθήκες, καθε καθυστέρησις τής ανακεΦαλαιοποιήσεως έχει γενικώτερο αντίκτυπο εἰς βαρος τής οἱκονομίας. Δέν είναι μόνον τό
ότι καθυστερεί ή παροχή ρευστότητος στήν πραγματική οἱκονομία, αλλά ότι δημιουργείται αρνητικό
κλίμα τό ὁποῖο προβληματίζει τούς ξένους έπενδυτές
καί αναστέλλει τίς ένέργειές τους."Οχι μόνο στόν
τραπεζικό τομέα, αλλα παντού."Οταν βλέπουν μία
Κυβέρνηση πού αρνείται να έΦαρμόσει τα συμφωνηθέντα, αντιδρούν 
Ἡ σταση τής Κυβερνήσεως Τσίπρα προεκαλεσε
τεραστια ζημια κατα τό πρώτο έξαμηνο."Ομως ή ἴδια
Φαίνεται ότι δεν τό καταλαβε. Τελεῖ σέ τέτοια σύγχυση, ώστε έξακολουθεῖ να χαραμίζει τόν χρόνο...
Ποιός ένδιαφέρεται
_ για τήν ΝΔ;
Ἀναξήτησις ταυτότητος καί όχι μόνον Προέδρου
ή Το ΓΕΓΟΝΟΣ ότι δέν ύπήρξε
συμφωνία μεταξύ τών κ.κ. Μεϊμαράκη, Μητσοτακη, -Τζιτζικώστα,
Γεωργιαδη για τήν διεξαγωγή κεντρικής, έθνικής συνδιασκέψεως τού
κόμματος πρίν τήν ἐξέλιξη τής διαδικασίας έκλογής νέου Προέδρου
θα έπρεπε από μόνο του να έχει κινητοποιήσει τίς δυνάμεις τής Κεντροδεξιας. Τό ότι ή έθνική συνδιασκεψιςδέν θα γίνει γιατί οί ύποψήΦιοι δέν μπορούσαν να συμφωνήσουν στίς ή μερομηνίες διεξαγωγής
της θα έπρεπε να έχει δημιουργήσει κυ ριολεκτικα πανικό.
Γιατί καί στήν πε ρίπτωση αὐτή
αναδεικνύεται τό πρόβλημα ότι ή
έσωκομματική διαδικασία στήν
Νέα Δημοκρατία προσομοιαξει μέ
«καλλιστεία» ύποψηΦίων αρχηγών, παρα μέ συγκροτημένη διαδι
_ κασία ανασυγκροτήσεως καί ἰδεο
λογικοπολιτικές αναταξεις μέ τελική έξέλιξη τήν έκλογή νέου
προέδρου. Οἱ ύποψήΦιοι, μέ έκδη
λο τόν' έγωισμό τους, συνθήματα
καί «εύκολες συνταγές», προσπαθούν να προσελκύσουν όπαδούς
καί εύχονται τό κοινό να προσέλθει στήν έσωκομματική διαδικασία, όπως στήν προηγούμενη μεταξύ Σαμαρα-Μπακογιαννη τό 2009.
"Οχι τυχαία χθές, ὁ κ. Μητσοτακης
σέ συνέντευξή του σημείωνε: «Τό
2009 μας εἶχε ψηΦίσει τό 30% τής
τότε έκλογικής μας δυναμεως.Ἀν
μας ψηΦίσει καί τώρα τό 30%, θα
πρέπει να προσέλθουν περίπου
500.000 πολίτες.Ἀν έρθουν 100.000
θα εἶναι μία ήττα για τήν ανοιχτή
διαδικασία». '
Καί διερωταται καποιος καλόπιστός παρατηρητής. Εἶναι δυνατόν στίς 22 Νοεμβρίου να δούμε
στίς καλπες τής ΝΔ 500.000 πολίτες; Ἡ απαντησις είναι αβίαστα
όχι! Εἶναι ήδη προδιαγεγραμμένη
ή έξέλιξις από δημοσκοπήσεις πού
έξελίσσονται ή έχουν ~ὁλοκλη ρωθεῖ καί δίνουν στίγμα ένδιαφέρον
τος για τα συμβαίνοντα στήν ΝΔ
από τούς έρωτώμενους. Παρα τήν
αδιέξοδη καί τραγική πραγματικότητα πού βιώνει ὁ "Ελληνας, τό
ένδιαΦέρον για τήν ἑπόμενη ήμέρα
τής Νέας Δημοκρατίας είναι χαλαρό ώς έλαχιστο.
Φυσικα αὐτό δέν σημαίνει ότι οἱ
τέσσερεις ύποιμήΦιοι είναι ίδιοι.
ΔιαΦέρουν ήλικιακα ώς πρός τα
προσωπικα τους χαρακτηριστικα,
τόν πολιτικό τόνο πού χρησιμοποιούν, ακόμη καί σχετικα μέ τίς
ίδεολογικοπολιτικές παραδοχές
τους."Ομως οὐδείς έξ αύτών μέχρι
στιγμής μπορεί να πείσει ότι ή έκλογή νέου Προέδρου από μόνη της θα
αποτελέσει ήμέρα Παλιγγενεσίας
για τήν Κεντροδεξια καί τήν ° Ελλαδα. Ἀντίθετα τό πρόβλημα καί ή
ανησυχία είναι μήπως καί τήν έπομένη τής έκλογής νέου Προέδρου ή
ΝΔ παραμένει στήν ἴδια κατασταση
μέ τήν προηγούμενη."Ενα κόμμα μέ
διαδοχικές έκλογικές ήττες...
Ἡ φορολογική έπαναστασις
μιας ούαλικής πόλεως
Σέ ακραίες λύσεις,ὁδηγετή φοροαποφυγή πολυεθνικών
Το ΚΡΙΚΧΑΟΥΕΛ είναι μία μικρή πόλις στήν Ούαλία, μέ πληθυσμό περίπου 2.000 κατοίκων.
Οἱ περισσότεροι έξ αὐτών ήταν
έπί μακρόν έξοργισμένοι μέ τα
Φορολογικα προνόμια πού απολαμβανουν μεγαλες πολυεθνικές
έταιρεῖες, αξιοποιώντας τα λεγόμενα «παραθυρακια» τής έθνικής
καί εὐρωπαϊκής νομοθεσίας ή μεταΦέροντας τήν έδρα τους σέ Φορολογικούς παραδείσους έντός
τής Εὐρώπης. Καί αποΦασισαν
να πραξουν τό ἴδιο! Τό τοπικό
· μπακαλικο, τό καΦενεῖο, τό βι
βλιοπωλεῖο, τό καταστημα όπτικών, ὁ Φούρνος καί αλλες μικρές έπιχειρήσεις αναζήτησαν
τήν συμβουλή εἰδικών καί μετέ
Φεραν τήν δραστηριότητα τους
σέ έξωχώριες έταιρεῖες.
"Οπως σημειώνει ὁ βρεταννικός
ΙπαερεΠάοΠτ, ή γνωστή έταιρεία
ΑτιιεΖοι1 πλήρωσε πέρυσι Φόρο
11,9 έκατομμυρίων λιρών, για πωλήσεις ύψους 5,3 δισ. λιρών στήν
Βρεταννία, έξαγριώνοντας τούς
εὐσυνείδητους Φορολογούμενους
πολίτες. °Η «Φορολογική έπαναστασις» τής μικρής αὐτῆς πόλεως
κατέγραΦη σέ ντοκυμανταίρ τού
ΒΒΟ, πού θα προβληθεί προσεχώς,
μέ τόν τίτλο «Ἡ ,πόλις πού έγινε
οτί-ςΙιοιε». Σέ ένα χαρακτηριστικό
απόσπασμα, τοπικός έμπορος αναΦέρει ότι τό 2014 πλήρωσε έπτα
Φορές μεγαλύτερο Φόρο από ότι
τό Εεοεοοοκ στήν Ἀγγλία.
ΠροσΦατως, ή Εύρωπαίκή
ῦΕπιτροπή καταδίκασε τήν 'Ολλανδία καί τό Λουξεμβούργο για
παρανομη κρατική ένίσχυση σέ
8τετύυο1ςς καί Πει αντιστοίχως,
λόγω τών Φορολογικών προνομίων πού τα δύο κράτη παρείχαν
στίς έταιρεῖες. Αὐτό είναι ένα μικρό μόνο βήμα στήν μεγαλη διαδρομή πού πρέπει να διανύσει ή
Εύρωπαϊκή"Ενωσις, αν δέν θέλει
να βρεί μπροστα της καί αλλες λογικές καί παράλογες- Φορολογικές έπαναστασεις από πολίτες
πού ὁργίξονται μέ τήν ΦοροδιαΦυγή καί τήν ΦοροαποΦυγή από
έταιρεῖες πού διαθέτουν τα νομικα, πολιτικα καί τεχνικα μέσα για
να τό πραγματοποιήσουν.
Οί μικρομεσαίες
πτωχεύουν
Περίπου 65.000 επιχειρήσεις θα κλείσουν έντός
Τα ἡμέρας
Ό πραπτωρ τῆς διπλανής πόρτας
τού β' έξαμήνου τού
2015. ΣΕΛ.2
'Η κρίσις
τού Νότου
'Η αστάθεια στήν Πορτογαλία καί τό θέμα τής Καταλονίας ανησυχούν ΕΕ
καί αγορές.
ΣΕΛ.5 ,
ΕΗ «Έστω» αύριο
'Η <<Ἑοτία>>, όπως καί οἱ
απόλ0ιπες εφημερίδες, δεν θα κυκλοφορήσει αύριο λόγω τής
σημερινής απεργίας
τής ποΕΣγ. “Η <<Ἑστία>>
θα κυκλοφορήσει κανονικα τό Σαββατο 14
Νοεμβρίου.
θ ίίίίθθ 1101144 |
*Ηταν ή ἐποχή πού πηγαίναμε
στίς πρώτες τάξεις τού γυμνασίου,
όταν είσέβαλε στήν ζωή μας ὁ «007».
Χαμός στό ίσιωμα! Δέν ήσουν «ίπ»
γιά τήν ἐποχή αν δέν άκουγες ΒεαιΙες καί Πυθίας 8ιοιιες, αν δέν φορούσες παντελόνι «καμπάνα» καί αν
δέν έβλεπες τίς ταινίες τού άτσαλάκωτου πράκτορα. «Πράκτωρ 007.
Ἀπὸ τή Ρωσία μέ αγάπη» ήταν ὁ
τίτλος τής πρώτης ταινίας πού προβλήθηκε στήν χώρα μας.Ἡταν από
τίς ταινίες πού γίνονται έπιτυχία
«από στόμα σέ στόμα». Δέν σπήρχε
τότε ή τηλεόραση, ούτε τό ραδιόφωνο έδινε μεγαλη σημασία στό σινεμά. Μόνος του πάσχιζε ὁ Μαστοράκης μέ τό «Λεωφορεῖον ή μελωδία»
καί τήν δισκογραφική έταιρεία τού
φιλέλληνα Βέλγου Μαρτέν Γκεσάρ
να «δυτικοποιήσει» τήν νεολαία,
πού πελαγοδρομούσε μεταξύ τής
κλάψας τού Καζαντζίδη καί τού λι
κνίσματος τών γοφών τού 'Έλβις.
Ώσπου, ήρθε ὁ Σόν (τόν λέγαμε τότε
Σίν) Κόννερυ. Εύθυτενής, γυμνασμένος, παρφουμαρισμένος, ντυμένος
στήν πένα, μέ άψογο κούρεμα καί
μαντηλάκι στό πέτο, νά χαϊδεύει τό
μάγουλο μέ ένα πιστόλι καί νά κατακτά τίς γυναίκες μέ ένα καί μόνο
σήκωμα των ὸφρύων του.
- Ἀπίθανη ή ταινία! με πάς να
τήν δείς. Τέλεια όλα. "Η μουσική, ή
δράση.
Σὲ έλαχιστο χρόνο, ὁ .Ιασιος
πως, ό ήρωας τού συγγραφέα,
πρώην πράκτορα των βρεταννικών
μυστικών ύπηρεσιων, ήταν τό είδωλο εκατομμυρίων νέων, πού έβλεπαν
τήν Αςιοιι Μαι·ιίιι μόνο στά περιοδικά καί έτρεχαν τίς Κυριωώς στό Τατόι γιά να απολαύσουν τό σιρκουί,
όπου έτρεχαν κάτι δίχρονα ΝΝ),
κάποια ΤΕΜ”7 2002 καί μιά Σεβρο
λεπτα τού Τζόννυ Πεσμαζόγλου, καί
φαντάζονταν ότι βρίσκονταν στήν
πίστα τής Ντέϊτόνα.
'Ηταν καί έ<εῖνο τό μουσικό θέμα
τών τίτλων τής ταινίας, πού έμοιαζε
μέ τά κομματια τών Μπάους καί
έλιωνε στά ήλεκτρόφωνα Τερρατ, μέ
τα ὁποῖα γέμιζαν μουσική τα νεανικά
πάρτυ τής έττοχής. Ἐπιτυχία χορευτική καί τό «σλόου» τραγούδι τής
ταινίας, μέ τόν όμώνυμο τίτλο.
,Ηθοποιός τού Νέα Επι! ό Κόν- '
νερυ, αντιλήφθηκε γρήγορα ότι είχε
ΜωνΜίαΜδέντήνΜσε να πάει χαμένη. Ό .Ι ειπες εως
, συνάντησε τόν «Δόκτορα Νο», τόν
«Χρυσοδάσυλο», γύρισε κι άλλες ταινίες καί αποσύρθηκε έγκαίρως, για νά
δώσει τήν θέση του στόν ήδη κουρασμένο Ρότζερ Μούρ, πού ήταν πολύ
καλύτερος ως «Άγιος». 'Ο Πήρς
Μπρόσναν ήταν πολύ καλός στόν
ίδιο ρόλο, μέχρι πού φθάσαμε στόν
σημερινό, τόν ξανθό Βορά, τόν Ντά
νιελ Γκρέγκ.
- Τήν είδες τήν ταινία; Νά πας νά
τήν δείς. Ταινιάρα, σού λέω!
Μέ τόν Σταμάτη είμαστε μαζί από
τό γυμνάσιο.'Οπως μού μίλησε για
τήν πρώτη ταινία, τό 1963, μού μίλησε καί γιά τήν τελωταίω Πενήντα
δύο χρόνια ὁλόκληρα, ὁ «007» έξακο
,λουθεῖ νά γοητεύει. Μέχρι καί ὁ εεε
Χούτος θανἀσης Βέγγος έφτιαξε τόν
«Πράκτορα Θού-Βού"000"» καί γύρισε τήν αξέχαστη κωμωδία «'Επιχείρησις Τῆς Μαδιάμ»!
Πενήτα δύο χρόνια, ὁ .Ιασιος
πως έγινε ὁ «δικός μας πράκτορας».
'Έπαιξε σέ έλληνικές έιπθεωρήσειΞ, έγινε ελληνική ταινία. Σας αφήνω, πρέπει
να πάω νά δώ τό «Βρεεαε»...
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ
Μεθαύριο, Σαββατο,  την Β  Ι Α
ΠεΝΜεΣ , ι
ΕιΔΗεοκΛ_εΞ
ΠΕΡιεΡΓΑ `
ο Στά Ύψίπεδα τού Γ κολάν τό 196Ζ λίγο μετά τόν
πόλεμο, άνεκαλύφθη από'
αεροφωτογραφίες ένα μυστηριώδες μνημείο. Πρόκειται γιά τό Ρούτζμ ᾶ-Χιρι,
ήτοι «Πέτρινος σωρός 'τής
άγριόγατας»ξ Χρονολογείται στήν Νεολιθική
Ἐποχή, αποτελείται' από
πέντε ὁμόκεντρους κύκλους
-ὁ μεγαλύτερος διαμέτρου
252 μ.- μέ έναν τύμβο στό
κέντρο ύψους 5 μ., πού
όνομάζεται Γκιλγκάλ Ρεφαίμ, ή «τροχός Τα γιγάντων» καί αναφέρεται σέ
μιά βιβλική μάχη γιγάντων. Τό απίστευτο είναι
ότι τό μνημείο είναι-επιπέιμιμο μόνο Σαββατοκύριακα καί άργιες, διότι τίς
ύπόλοιπες ήμέρες ή περιοχή χρησιμοποιείται ὡςιιεδίο ασκήσεως τού ίσραηλινού στρατού! ί ή ί
ο Τά ο-ιιιεί! προκαλούν
στρές! Αύτό άνεκάλ,υψε
ίταλική έταιρεια ύφασμά
των, από τίς απαντήσεις
ύπαλλήλων της σέ σχετική
ἔρευνα πώς πέσαμε;
τής ἐσωτερικής ήλεκτρονικής άλληλογρσφιας 
μεγάλο βάρος γι! αὐτούς!
Καί ή έταιρεία απεφάσισε
νά τούς απαλλάξει γιά μία
εβδομάδα ”Ε τσι τούς έστειλε ένα ο-πιείί πού έλεγε
ότι ξεκινά τό πείραμα τής· _
αργίας .των επταή- «πού
θά ὁδηγήσει πίσω στό >ς
χρόνο όταν οί άνθρωποι
Η"ίί““μωιιη
ίμια· Η;
υ Στά ανοικτά τής ακτής
τής Ἀλεξάνδρειας θά κατασκευασθεί ύποθαλάσσιο
μουσείο. Τό μουσείο θά
διαθέτει δωμάτια κατασκευασμένα ἐξ όλοκλήρου
από άσοι ως, τά οποία
θά ἑνώνονται μεταξύ τους
όδη γώντας σέ έναν κεντρικό χῶρο. Καί θά κατεβαίνει
κανεις από μια είδική σκάλα από μιά πλατφόρμα
ἐπάνω στό νερό. Τό μεγαλύτερο ύποθαλάσσιο μουσείο στόν κόσμο, πάντως
βρισκεται στό Μεξικό.
α Σίγουρα ἔχετε βρεθεί
στήν δυσάρεστη θέση νά
θέλετε νά καθίσετε μέσα
στό λεωφορείο καί τό κάθισμα νά έχει καταλάβει
κάποιος μέ τα πράγματά
ί του, πού ένίοτε κιόλας νά
αποσύρει, προκαλώντας
καυγά! Ό λόγος βεβαίως
εί ναι ή έλειψις. .. παιδείας,
αλλά καί νόμου. Τί
ἐννοοι7με; Ότι στήν Νέα
Ύόρκη πληρώνει πρόστιμο όποιος βάλει τήν τσάντα του σέ άδεια θέση λεωφορείου! Μήπως πρέπει
νά τό οκεφθοι7με;
κι Ἐάν ἔχετε κάποιο κα
τοικίδιο ίσως έχετε δεί πό
σο εκπλήσσεται όταν βρε
“ θεί μπροστά σέ καθρέπτη.
Νόμιζα ότι απέναντί του
έχει ένα άλλο ζωάκι καί συ
' `νήθως σπεύδει νά τό μυρί
σει ή καί νά τού πως μέ
αποτέλεσμα Με; νά
κτυπάει τό κεφάλι του...
Αύτό γίνεται όπως μαθαίνουμε διότι Με; από τόν
άνθρωπο, φυσικά μόνον οί
χιμπατζ ή δες καί τά δελφίνια αναγνωριΖουν τόν ἑαυ
μιλοι7σαν περισσότερο». .. τό τους στόν καθρέπτη!
γ ' γ να Ι αν
Διαβαστε ,τα αρθρα
«Η λυπητερ,ή τού Συστήματος»
Νιπόλαος£ Μέρτζος (σελ. 3)
«Ένα αρχαιολογικό παρκο»
Μαρία Μπαλοδήμου (σελ. 8)