Πρωτοσέλιδο Έθνος: Πακέτο 4,7 δισ. για το νέο αγροτικό μοντέλο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
Ἡ ΝοεΜοΡιον εοι5 .γ
Δρ. ονΛΛον: ιο22ο `
ι.3ο€ τ
Με κρασι ε
Μι ονο: 2.50€ . '7
~ κ '·ι ι Ή . ι Η ' . ιι ιηὶμι . ~ . ι υ
| + ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑ Μ|Α ΚΑΡΑΜΠ|ΝΑ ΑΠΟ Ϊ" ΡΠΛΝΒΗ| Ι
ΣΤΗΝ ΚΟΜ|Σ'ΟΝ ΤΟ ΕΠΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡοΤικι-ιΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΕΝ 4,7 Δ|Σ.
για Το νέο αγροΤικό μοντέλο
ΜΕΤΑ Τα κΑΤΜΕ^|ΕΣ Πριμ έω8 600 εκατ. για ΕνίσχυσΠ Κονδυλια ύψου8
ομοβρονΤί° 100.000 ευρω «οικολογικό» 22.000 ευρώ για 400 εκαι. για
<:Μό ΣΥΡΜΑ για μικρου8 γεωργία και 14.000 νεου8 Προγραμματα
συνεταιρισμοόε κτηνοτροφία αγρότε8 Ι.εααει
κατό Πανούση
Πω) ομοδόν κωόΤου Τέω5 ΜιιΜιιιιΜ: κι : ι Η ι ΜΜΜ· ~; ο.. ιτικ.Μ:+ω¦ ιι Μ: τ · 4-5 ειιιιιιιιιιιιΜ·ιιν->ν~5Γ=ιιι<:ιε¦~:ιΙιιω~ι › .εννοω κι' ω ν υ
υαουργου ααο οιελεχη Του
κυβερνώνιοε κόμμαΤοε. ι2-ι3
ΕΜΠΛΟκΗ ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕ|Α
ΠΠ" ΑΕΡΑ 88.000
Γ|ΜΡ0|. ΜΗΧΑΝΗ'
Η' Δ||('|[0Ρ0| »28
ΠΛΕ'ΣΤΗΡ|ΑΣΜΟ| ·
100 ΔΟΣΕ|Σ · ΦΠΑ
Σε Τροχιό , -- ῦ _ _
ούγκλιοιι5 με ¦ ¦
Με εονε¦ωέ5 Τα ΕλληνοΠουλα Με ΠΟλΠ8 ό ·
κλείνουν τα ανοιχτό μέτωπα
Με διααραγμόΤευοα5. 6
 ζωντανεύουν έναν θρυλικό διαγωνισμό 
|6. 25