Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Αίθριος καιρός μέ τοπικα περιορισμένη ὁρατότητα στά βορειοδυτικά τό
κοί μέχρι 5 μπωφόρ καί στό Αἰγαῖο μέχρι 6. Ἡ
θερμοκρασία θα Φθάσει τούς 24β.
πρωί. Οἱ ανεμοι θά πνέουν βόρειοι βορειοδυτι- ι
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015
Μηνά, Βίκτωρος καί Βικεγτίου διακόνου μαρτ.,
Θεοδώρου όσίου τού Στουδίτου.
Νέα Σελήνη
Ἀνατολή ἡλίου 7.01' - Δύσις 5.17'
Άμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, σειίεηεννε@οίεηειρτ
Τηλεφωνικό κέντρο:ι210 8220881, σας: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 210 8227870
Ἀριθμ. φύλ. 40803 ί Τιμή 1,50 €
Έτος 122ον`
Παροιμιώδης
ανικανότης
Τό μεγάλο πρόβλημα τής 'Ελλάδος είναι ότι οἱ
πρωθυπουργοί της αδυνατούν νά ἐπιΦέρουν όποιαδήποτε βελτίωση στό σύστημα τό ὁποῖο καλούνται να διοικήσουν. Καί έπομένως αποτυγχάνουν παταγωδώς
να έπιτελέσουν τούς στόχους τους.
ο Ό Κ Σημίτης ήλθε στήν ἐξουσία μέ κεντρικό σύνθημα τόν «έκσυγχρσνισμό». Κυβέρνησε ἐπί Με συνεχή χρόνια, αλλά οἱ ρυθμοί μὲ τούς αισίως ἑτέΦερε
τίς όποιες αλλαγές ήταν έξοργιστικά αργοί. Ό ύπόλοιπος κόσμος ἐκάλπαξε, αλλά ή 'Ελλάς έκινείτο μέ τόν
«αραμπά». Ό τότε Πρωθυπουργός, ών σοσιαλκρατιστής, έτρεφε τήν πλάνη ότι μπορούσε να ἐκσυγχρονίσει τήν δημόσια διοίκηση χωρίς νά τήν συρρικνώσει
δραστικά, καταργώντας τίς άχρηστες ύπηρεσίες της.
°Εξ σύ καί ώς πρός αὐτό τόν στόχο απέτυχε πλήρως.
ο Ό Κ. Καραμανλής, πού τόν διεδέχθη, ανήλθε στήν
ἐξουσία με ένα ακόμη πιό Φιλόδοξο σύνθημα: Τήν
«επανίδρυση» τού κράτους. Στά 5,5 χρόνια πού κυβέ ρνησε ἐκείνος, τό κράτος όχι μόνον δέν έπανιδρύθηκε,
αλλά παρέμεινε ἐκεῖ πού ήταν. Σέ κάποιους τομείς
έπετεύχθη πρόοδος λόγω τών ἱδιωτικοποιήσεων καί
τής απαγκιστρώσεως ὁρισμένων όργανισμών από τόν
σφικτό έναγκαλισμό τού κράτους (πχ. (ΠΕ). Άλλα ή
κεντρική διοίκησις καθ° έαυτήν, παρέμεινε γραφειοκρατική καί ἑξόχως αναπαραγωγική
· Ό Γ. Παπανδρέου προέβαλε καί αὐτός μεγαλεπή> βολα συνθήματα τού τύπου «αλλάξουμε ή βουλιάζουμε». :ως τελικώς αλλάξαμε πρός τό χειρότερο καί
βουλιάξαμε. Ἡ μόνη πρόοδος πού σημειώθηκε έπί
τών ή μερών του ήταν από τήν ανάμειξη τών ξένων. Ἡ
τρόίκα αν ἑνὸς καί ή στις Εστω αν ἑτέρου, κατέβαλαν προσπάθειες νά έκσταγχρονισθεί ή δημόσια διοίκησις. Σέ όρισμένους τομείς ύπήρξαν αποτελέσματα
Σέ αλλους όμως, αὐτά ήταν πενιχρά. Καί έντώ μετ ύ
· ι ή οίκύνόΜεύέαπό τό κακό στόχειρότεροΣ Σ
ο Ό Α. Σαμαράς, πού ήλθε στήν ἐξουσία μέ μεταρρυθμιστικές διαθέσεις, τό πρώτο διάστημα πέτυχε
πολλά Εἶναι ὁ Πρωθυπουργός πού μέσα σέ δύο χρόνια μηδένισε τό δημοσιονομικό έλλειμμα, κάτι πού
ήταν ακατόρθωτο από τούς προκατόχους του. και
πέραν τών δημοσιονομικών, πού συνοδεύθηκαν από
έπαχθέστατη Φορολογία, στόν τομέα τής ανασυγκροτήσεως τού κράτους δέν πέτυχε πολλά. Στη ρίχθηκε
σέ πρόσωπα μέ παλαιοκομματικές αντιλήψεις, πού
ήταν αδύνατον να κάνουν μεταρρυθμίσεις.
ο Ό Α. Τσίπρας, κατά τό πρώτο όκτάμηνο πού βρίσκεται στήν ἐξουσία δείχνει νά μήν έχει ακόμη αντιληΦθεί ότι δέν θα πετύχει τίποτε αν δέν κάνει βαθειά
τομή στό κράτος, πού όχι μόνον νοσεί Με έχει όπερδισγκωθεί. Μέ τίς αριστερές έμμονές του, αδυνατεί νά
κατανοήσει ότι αν δέν μειώσει δραστικά τό μέγεθος
τού δημοσίου καί δέν περιορίσει τίς ποικιλώνυμες
ύπηρεσίες του, δέν θά έχει τό ἐργαλεῖα πού χρειάζε
ται γιάνά έΦαρμόσει όποιαδήπστε πολιτική. Καί όταν η
θα τό συνειδητοποιήσει, θα είναι πολύ αργά.
Οἱ Εὐρωπαῖοι ύπουργοί πού προσήλθαν στό προχθεσινό Επτοςτοιιρ διεπίστωσαν για μία ακόμη Φορά
ότι ή χώρα μας δέν έχει ἐκπληρώσει τά συμφωνηθέντα προσπαιτούμενα. Τό θέμα δέν έγκειται μόνον στήν
έλλειψη πολιτικής βουλήσεως, Με καί στήν αδυναμία τού κρατικού μηχανισμού νά ἐπιτελέσει ότιδήποτε. 'Η ανικανότης του είναι παροιμιώδης.
Οἱ χρυσοπάνθαροι
τών Βρυξελλών
Συντάξεις-πρόπληση για την εύρωγραφειοκρατία
ΤΟ ΝΕΟ ασφαλιστικό νομοσχέδιο, βάσει τής συμφωνίας τής Κυβερνήσεως μέ τό κουαρτέτο τών δανειστών, πρέπει να έχει είσαχθεί
πρός συζήτηση στήν Βουλή καί ψηφισθεί έντός τών προσεχών τριών
έβδομαδων. σε περιλαμβάνει'νέες
μειώσεις στίς συντάξεις, οἱ ὁποῖες
έχουν ήδη περικοπεῖ πολλαπλώς
τήν τελευταία πενταετία. Τό έλαχιστο ἴσως πού θα περίμενε ὁ"Ελλην
ι συνταξιούχος από τούς αξιωματού
χους τών Βρυξελλών, πού σέ αλλά
σημεία ύπαγορεύουν καί σέ αλλά
συνδιαμορφώνουν τό νομοσχέδιο
αὐτό, θα ήταν να έφαρμόξουν έστω
καί κατ' έλαχιστο στα τού οίκου
τους αὐτά πού προτρέπουν τα κράτη- μέλη τής Εύρωπαϊκής°Ενώσεως
νά ύλοποιήσουν.
τα στοιχεία, όμως, εἶναι ἰδιαιτέρως αποκαλυπτικά περί τού αντιθέτου. “Η δαπάνη για τίς συντάξεις
τών κοινοτικών ύπαλλήλων, αλλά
καί τών εύρωβουλευτών, βαίνει τα
τελευταία χρόνια διαρκώς αύξανόμενη. Τό συνολικό κόστος για τό
συνταξιοδοτικό στήν «καρδια» τής
ΕΕ θά αύξηθεί περαιτέρω, κατά
5,2% τό 2016. Ό αριθμός τών δήμοσίων ύπαλλήλων τής κοινοτικής
γραφειοκρατίας, οἱ όποίοι δικαιούνται αναπλήρωση τού τελικού τους μισθού σέ ποσοστό 70%
μέ 35ετία, θα αύξηθεῖ κατά 4% τό
προσεχές έτος. Ἡ μέση σύνταξις
πού λαμβάνουν σήμερα οἱ πρώην
ύπαλληλοι τών κοινοτικών όργανων είναι 4.200 εύρώ τόν μήνα, ένώ
ή μέση ήλικία συνταξιοδοτήσεως
είναι στα 61,9 έτη. Ταυτοχρόνως,
όμως, δικαιούνται ύπό όρους πρόωρη συνταξιοδότηση στήν ήλικία
τών 58 ἐτῶν.
Ἡ γραφείοκρατία τών Βρυξελλών δέν εἶναι ύπέρ τού δέοντος
γενναιόδωρη μόνο μέ τούς ύπαλλήλους της. "Ο Χέρμαν Φαν Ρομπάυ,
πρώην πρόεδρος τού Εύρωπαίκού
Συμβουλίου, λαμβάνει ώς «μεταβα
τική αμοιβή» 187.000 εύρώ έτη
σίως, για μία τριετία μετά τήν απο- γ
χώρησή του από τό ανώτατο εύρωπαίκό αξίωμα, δηλαδή έως καί τό
2017. Στήν συνέχεια, ὁ βετεράνος
Βέλγος πολιτικός θα λαμβάνει σύνταξη ύψους 73.000 εύρώ έτησίως.
Στήν χώρα μας, τήν περίοδο
2009-2015,ή μέση μηνιαία σύνταξις,
σύμφωνα μέ στοιχεία τού ῦΙνστιτούτου ῦΕργασίας τής ΓΣΕΕ, περιορίσθηκε από τα 1.350 εύρώ στα 833.
Βάσει τών τελευταίων διαθεσίμων
στοιχείων τής Ευτοειετ, ή μέση σύνταξις στήν Πορτογαλία εἶναι 833
εύρώ, ένώ ένας συνταξιούχος σέ
κράτος-μέλος τής Εύρωζώνης λαμβάνει κατά μέσον όρο τό 56% τών
αποδοχών του. Ἡ εύρωπαῖκή γραφειοκρατία ὸΦείλει αμεσα να συνειδητοποιήσει ότι δέν αποτελεί μία
κλειστή λέσχη, πού λειτουργεί ξέχωρα καί αύτόνομα από τα κράτη
καί τούς πολίτες τών ὁποίων τήν τύχη έν πολλοίς διαμορφώνει.
Ἡ παρακαταθήκη Σμίτ
για τήν Ελλάδα · `
Ἀπεβίωσε σέ ήλικία 96 ἐτῶν ὁ πρώην Καγκελλαριος
ΑΠΕΤΕΛΕΣΕ έναν από τούς πλέον σημαντικούς Καγκελλαρίους
τής Δυτικής Γερμανίας, πρίν τήν
ἑνοποίηση, συμμετέχοντας ένεργά
στήν συγκρότηση τής €Ενωμένης
Εύ ρώπης. Γεννη μένος στό
Άμβούργο τό 1918, κορυφαίο στέλεχος τού 8Ρ1), ό Σοσιαλδημοκρατης Χέλμουντ Σμίτ διετέλεσε Καγκελλάριος από τό 1974 ώς τό 1982.
Κομβικός ύπήρξε ὁ ρόλος του
στήν ένταξη τής€Ελλαδος, μαζί μέ
τήν "Ισπανία καί τήν Πορτογαλία,
στήν ΕΟΚ. Συνεργάσθηκε αρμονικα μέ τόν τότε “Ελληνα Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή,
μέ τόν ὁποίον συνδέθηκαν μαλιστα
καί μέ φιλική σχέση.
Ύπήρξε από τούς ίδρυτές πού
ύποστή ριξε τήν ΟΝΕ από τό 1986
καί τήν δημιουργία τής Εύρω- `
παϊκής Κεντρικής Τραπέζης καί
συνεκδότης τής πολύ σοβαρής
γερμανικής έΦημερίδος «Βίε
Ζε1ι» μετά τήν αποχώρησή του
από τήν πολιτική.
«Πρέπει να σας ὁμολογήσω ότι
όπωσδήποτε δέν θα δεχόμουν τήν
Ἑλλάδα στήν Εύρωζώνη», εἶχε δηλώσει προσφάτως ὁ πρώην“Καγκελλαριος. Παρά ταύτα, ὁ Χ. Σμίτ
χαρακτήρισεστήν ίδια συνέντευξη, αλλά καί σέ έτερη παλαιότερη
στήν γερμανική τηλεόραση, απολύτως ανεπιθύμητη όποιαδήποτε
συζήτηση γιαι(3τεΧίτ, έκφραξοντας
ταυτόχρονα Φόβο για τό μέλλον
τής Εύρώπης. Ό Χ. Σμίτ τολμούσε
να δηλώνει σέ σταθερή βάση τα τελευταία χρόνια ότι πολλά από τα
δισεκατομμύρια εύρώ τής βοήθειας
πρός τήνίΕλλαδα βρίσκονται μόνο
στα βιβλία. °Ενώ τά θέματα τών πολε μικών αποζημιώσεων καί τού κατοχικού αναγκαστικού δανείου δέν
έχουν κλείσει, ούτε νομικά ούτε
πολιτικά.
°Υπεστήριξε ένα έπενδυτικό
πρόγραμμα για τήνῦΕλλαδα, μέ ταυτόχρονη διαγραφή μεγάλου μέρους
τού χρέους, ένω πάγια ήταν ή αποψή του ότι ή κρίσις στήν χώρα μας
σε εἶχε αποφευχθεί έαν διετηρείτο
ή δραχμή .
(Λεπτομέρειες σελ. 5).
Σήμερα
Τό κράτος χρωστα
στούς ίδιώτες
Τό δημόσιο όφείλει έξι
δισ. στόν ίδιωτικό τομέα,
ὁ όποῖος δέχεται μεγαλη .
πίεση από τήν έλλειψη
τής ρευστότητας. ΣΕΛ. 2
'Ύποτττες αλλαγές
στήν ΕΛΑΣ.
Μείζον πολιτικό θέμα ή
αντικατάστασις τού προϊσταμένου της 'Υπηρεσίας Εσωτερικών Ύπο
θέσεων τής ΕΛΑΣ. ΣΕΛ. 8
Οί προτασεις
Κάμερον για τήν ΕΕ
Τίς προτασεις του για τήν
μεταρρύθμιση στήν ΕΕ
παρουσίασε ὁ Νταίηβιντ
Κάμερον, έν όψει τού
δημοψηφίσματος για τό
Ετεχίτ. ΣΕΛ. 5
Η!!! Η! ί!
θ 7?11ί18 701131'
«Τόν γνώριζα τόν Κώστα Τ.;» μέ
ρώτησε ό Γιάννης. «Ναί, τόν είχα συναντήσει κάποιες φορές», απάντησα.
-'Ηταν κομμουνιστής;
- Γιατί λές «ήταν»; Πέθανε ὁ
ἄνθρωπος;
- Ναι, καί είδα στό·αγγελτήριο
τα κηδεία να γραφει «Ό Σύντροφα
του "τάδε" ».
Χαμογέλασα. έΟχι, Γιάννη μου.
Δέν ξέρεις ότι πλέον μπορεί κανείς να
γραφει, χωρίς πρόβλημα, ότι στα
«Σύντροφος» τού αποθανόντσς; Δέν
ήταν κομμουνιστής ό έκλιπών. Άπλώς,
συζούσε μέ ανδρα!
Δέν είναι, ασφαλώς, μόνο ὁ Φίλος
μου πού έξεπλάγη μέ τόν ὁρισμό
«Σύντροφος» σέ αγγελτή ριο κηδείας.
'Η 'Ελλάδα, έντασσόμενη στήν σύγχρονη πραγματικότητα, αναγνωρίζει πλέον τό «Σύμφωνο συμβίωσης»
Τ ής ἡμέΡαί
Δέν ήταν κομμουνιστής...
μεταξύ ὁμοφύλων καί, ίσως για λόγους κυρίως οἱκονσμικούς, να είναι
σωστό.
- Μα, δέν ντρέπονται; ἑπέμεινε ό
φίλος. Άνδρας μέ ανδρα;
- Άσφαλώς καί δέν ντρέπονται.
Άλλαζουν Τα πράγματα, αγαπητέ.
Πρίν πολλα χρόνια, ούδείς μπορούσε
να διανοηθεί ότι ανδρες καί γυναίκες θα
μπορούσαν να κολυμπούν μαζί!
-'Ενταξει, αλλο τό κολύμπι, αλλο
ή συμβίωση ὁμοφύλων.
- Σὲ πληρωσω ότι στις ασπρα
μουσουλμανικές κοινωνίες απαγορεύονται τόσο Τα «μπαίν μίξτ» όσο καί
τό μαγιώ! Μέ σαλβάρια καί μαντήλες
καί μακρυα από ανδρικά ματια κολυμπούν οἱ γυναίκες! Τί θα ήθελες; Νά γίνεται τό ίδιο καί έδώ;
-”Οχι, αλλά να μή νομιμοποιήσουμε καί Τα παντα! Σιγα-σιγά θα
παντρεύονται μεταξύ τους καί οί
ανδρες! η
Τοῦ θύμισα ότι περί τά τέλη τής
δεκαετίας τού '60 ό Ζαμπέτας τραγουδούσε «κάθε πράμα στόν καιρό του/καί
τόν Αύγουστο ό κολιός|στήν Ἀγγλία
βγήκε νόμος|νά παντρεύονται κι
αλλ1ώ9›! '
- Άπό τότε είχε αρχίσει στήν
Ἀγγλία τό κίνημα τής απελευθέρωσης
τών ήθών. η
- Αύτό δέν είναι ἀπελευθέρωση,
είναι ήθη έκλυτα!
- Για έσένα, για πολλούς από έμας,.
ναί. Με δέν μπορείς να μείνεις πίσω
σέ μερικές αλλαγές. *Υπάρχουν περιπτώσεις πού δυό ὁμόφυλα ατομα
έφτιαξαν μαζί περιουσία καί όταν πε
θανε ό ένας, ό αλλος έμεινε στόν «άσσο».
- 'Εντάξει, να τούς έπιτραπεί να
παντρώονται, να φορούν καί νυφικό!
- Να σού πώ, ή συμβίωση είναι
ατελώς αλλο πράγμα. Ό γάμος γίνεται μέ στόχο να κάνει ένα ζωγάρι οίκογένεια. Είναι ατελώς διαφορετικό.
- Με, έδώ ύπάρχουν ὁμόφυλα _
ζευγάρια πού υἱοθετούν παιδιά! Δηλαδή θα έχουμε παιδιά μέ δυό μαμάδες
καί δυό μπαμπάδες! σε τρελλαθεί ή
Φύση μέ τίς δικές μας τρέλλα!
- Καί ποιός σού είπε ότι μέ όλα
αὐτά δέν ύδωσυια ὁλοταχώς πρός τήν
καταστροφή; Καί στήν αρχαία Ρώμη
γίνονταν παρόμοια καί είδαμε πού κατέληξε! Καί στήν Πομπηία γίνονταν
τά ίδια καί χειρότερα καί έπεσε λάβα!
Να μή σού πώ για Τα Σόδομα καί Γόμορρα! '
- Ναί, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά
έπειτα από αύτές τίς καταστροφές πού
ανέφερα, τι ζωή αγαπησ...
ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ ι
Δάνεια
_ αμαρτωλά
ς Γράφει ὁ Γεώργιος  Στεφανάκης* 
1. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ βεβαίωσε: Ἀποτελούν αίσχος
τα δανεια τής <<Ἀγροτικής>> πρός τα κόμματα. Τα
κόμματα είναι οί στυλοβατες τού πολιτεύματος.
Οἱ στυλοβατες, λοιπόν, έπαιρναν χρήματα από
τήν Ἀγροτική. Αύτό μέ κίνδυνο, βέβαια, τού
έλληνικού λαού. Δηλαδή, δανειζόντουσαν πανω
στήν χρηματοδότηση τού κράτους πρός αὐτά.
"Ετσι, έαν είχαν, (θα) πλήρωναν. 'Εάν όχι, απλώς
θα έπιβάρυναν τό δημόσιο χρέος. Θα πλήρωνε,
τελικα, ό κοσμάκης.
||. 'Η κυβέρνηση, λοιπόν, έχει έπισημανει τό
αίσχος. Δηλώνει, όμως, ότι αδυνατεί να έπιβαλει
κυρώσεις. Αύτό διότι τα κόμματα πού είσέπραξαν ψήφισαν <<έκφυλο>> νόμο. Νόμο πού απαλλασσει τούς έκπροσώπους τής τράπεζας της ποινικῆς τους εύθύνης.
,Ἀς διευκολύνουμε λοιπόν τήν κυβέρνηση να
πράξει τα έπιβεβλη μένα. Αύτό έαν, πραγματι, τό
θέλει (1 ! 1).
Η'. Ἡ λήθη τού αδικήματος λέγεται αμνηστία
ή χάρις. Άλλ' αμνηστία, κατά τό Σύνταγμα
(αρθρ. 47 5 4) <<. .. δέν παρέχεται. . . >> έπί κοινών
έγκλη ματων, όπως είναι ή απιοτη οίκονομική διαχείριση. Δεν πρόκειται ούτε για χάρη. 'Η τελευταία δίδεται ὡς αντισταθμισμα τής ανθρωπίνως
ένδεχομένης δικαστικής πλανης. Ἀντί πολλών
λοιπών: προϋποτίθεται προηγούμενη καταδίκη.
,Επί πλέον, τού ζητήματος είχαν έπιληφθεί οἱ
οίκονομικοί Είσαγγελεῖς από τού 2018. Νομοθετική αφαίρεση, όμως, έκκρεμούς δικογραφίας
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠΞΝΝ|Ξ σ|Εγινε κι αὐτό! 'Ο ἐπί κεφαλής τής Ύπηρεσίας
ή ΕίΔΗΣΟΥ^ἄ Διωξεως Ναρκωτικών τής
Π , 7νδονησίάς πρότεινε νά
ρ|ΕΡΓΑ κατασκευασθεἴμιά φυλά
κή γιά τούς θανατοποινίτες ἐμπόρους ναρκωτικών,
όπου αντί γιά δεσμοφύλακες θα ύπάρχουν... κροκόδειλοι! Όπως ἐξήγησε,
ο Μία απίθανη δήλωση
έκανε ὁ ύποι,νήφιοςγιά τό
προεδρικό χρίσμα τῶν Ρε
πουμπλικανών Μπιέν Κάρ- ¦ | /
σου Ἀπεφἀνθη ὅΤ, Οἱ πυ_ οι κροκόδειλοι δεν δωροραμίδες ήταν αποθήκες σι- δΟΚΟ“Κἶα!ι αρα δὲ;" υπαρΤαρ,Οα¦ Ό ὑπΟυρ7ό9 χει περιπτωσις να δραπε
τεύσει κανείς, καί διαβεβάιωσε ότι θα αρχίσει περιοδεία στό Ἀρχιπέλαγος
Ἀρχάιοτήτων τής Αίγύπτοα Μάντού ἐλ Νταμάτι, καλούμενος νά σχολιά
σει τήν «προσωπική άποψη» τού Μπέν Κάρσον διερωτή θη έαν αύτη
χρειάζεται πράγματι μία
απάντηση. Ό ἐπί κεφαλής
αρχαιοτήτων έδειξε περισσότερη κατανόηση, άπαντώντας ότι ίσως αύτά γίνονται γιά δημοσιότητα. . .
ρ Τό Εύρωπαίκό Δικαστήριο: Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε τό
γαλλικό περιοδικό Ρετίε
Μετρό γιά τήν αποκάλυψη τό 2005 τού ἐξώγαμου
υίού τού πρίγκηπος
Ἀλβέρτου τού Μονακό.
Στήν απόφαση αναφέρεται ότι ή πληροφορία «ξεπερνούσε τό πλαίσιο τής
ίδιωτικής ζωής» τού
Ἀλβέρτου, ότι άπτεται
τού δημοσίου συμφέροντος καί ότι ή καταδίκη τού
περιοδικού από γαλλικό
δικαστήριο συνιστά πα
ραβίαση τής ἐλευθέρας τής '
εκφράσεως. Τό περιοδικό
εῦ(ε δημοσιεύσει συνέντευξη τής άεροσυνοδού Νικόλ
Κότ, πού εἶπε ότι ὁ
Ἀλβέρτος ήταν ὁ πατέρας
τού υίού της Ἀλεξάντρ,
πού γεννήθηκε τόν
Αύγουστο τού 2003. Έναν
μήνα αργότερα ὁ Ἀλβέρτος αναγνώρισε τό παιδί
τής ›|νδονησίας γιά νά
εντοπίσει τούς κατάλληλους! Νά δούμε πῶς θά
τούς πιάσει καί πῶς θά
τούς ἐκπαιδεύσει. ..
·7”ό ψάρι έξω από τό νερό δέν ζεί Έτσι ξέρουμε. Κι
όμως ύπάρχει ένα ψάρι
πού ζεί έξω από τό νερό
όχι γιά ώρες, αλλά γιά
μήνες. Γιά 66 ὁλόκληρες
ήμέρες, γιά τήν ακριβεια.
:Ονομάζεται ΜεΠςτονε
αναίτια έχει μήκος μόλις 75
στα., συναντάται στήν
Άμερική, από τήν Φλόρι ντα μέχρι τήν Βραζιλία καί
αναπνέει μέσω τού δέρματός του. Ἐ πι πλέον έχει ένα
ακόμη χάρισμα: Εἶναι καί
έρμαφρόδιτο καί αναπαράγεται μόνο του. Τά περιεργα Τή ς φύσεως!
·"Ενας 24χρονος Βρεταννός, ὁ Τζαίημς Κίνγκστον,
σκαρφάλωσε χωρίς σχοινιά στόν Πύργο τού Άιφφελ. Έφθασε μέχρι τήν κορυφή, όπου όμως όταν
άνοιξε τήν πόρτα γιά νά
μπεί στό ἑσωΤερικό, τόν
έπιασαν οί φρουροί. Γιά
νά αφεθεί ελεύθερος ύποχρεώθηκε νά ύποοχεθεἶ ότι
δέν θά ἐπιχειρήσει τό ίδιο
τά προσεχή τρία χρόνια.
Διαβάστε τό αρθρο,
«Φοροκρατία»
ΧριστόφοροςΧ Ματιατος (σελ. 3)