Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ο ΛΟΓΟΣ “κ
Π. ΛΑΜΠΡΟΥ: “ΑΜΦ|ΣΒΗΤΩ ΤΟΥΣ ΔιΜοτογΣ ΠΟΥ ΔΝ^ΦΕΡΕ| Ο Γ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ»
έναντι της Βοήθειας που θα πα
ράσχει στο προσφυγικό, η Ευ
ρωπαϊκή ”Ενωση καταγγέλλει ή _
αττιν Τουρκία ἶαιθ”σοΒαρή υπο: Σελ 3 
σπξ ἔτην εΞήσια έκθεοἶι γιά)  Ν 55'Μ
ηροο ο της κωρας στην πορεια Ι
τ··ε“ροει“νέΜ€“σ-“νΕε- ΠΩΣ ΚΔ' ΠΟ|Λ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΑ κιΝΗΘογΝ Μ'ΜΜΜ'
Την ώρα που οι εταίροι μας  Β   κ ο Π α | ω ν
συνδιαλέγονται με την Τουρκία
για την ενταξιακή της πορεία
| | |
 υ πο ν ργων κατα Π ανο ν ση
σεΒαομά του κράτους δικαίου 
Στην έκθεση "τονί:εται η γενι- ο
κή αρνητική τάση ως προς την
τήρηση του κράτους δικαίου και
των θεμελιωδών δικαιωμάτων".
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη στιγμή
που η 'Ενωση Βρίσκεται σε διαηραγματεύσεις με την Άγκυρα
για τη Βελτίωση της μεταξύ τους
συνεργασίας στην αντιμετώπιση
της προσφυγικής κρίσης.
"Έπειτα από πολλά χρόνια
προόδου στον τομέα της ελευθερίας της έκφρασης, διαπιστώνεται μεγάλη υποχώρηση κατά τα
δύο τελευταίο χρονια", τονί:ει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χαιρετί
“_ ¦ Ἡ Δ Ι
2οντας παράλληλα τις προσηή- ·  Σ η χ Ϊ θ τ|_¦."ν
θειες που συνεπάγεται η υποδο- _ ἴ . η η γ ή |_| α 
. . Ξ. ¦
φ έ " .
κή δύο εκατομμυρίων ούρων
μέρες λόγω εργασιών
Μαιας
Σελ.8
και ιρακινὡν προσφύγων στην
Τουρκία.
. Η .ά
Ο λογικος Σε