Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιν· | |“£ν 'Ω ·
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ!ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικά αίθριος καιρός. Νεφώσεις στά βορειοανατολικά. Οἱ άνεμοι θά πνέουν
βόρειοι 3 έως 5 καί στά άνατολικά 6 έως 7 μπω- >
φόρ μέ σταδιακή έζασθένηση. "Η θερμοκρασία
θά άγγίζει τούς 23β. Κ.
Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015
'Ολυμπά, Τερτίου κ.λπ. έκ τῶν 70. 'Ορέστου μάρ“τ. τού Τυανέως.
Ἀρσενίου ὸσίου τού Καππαδόκου.
Σελήνη 29 ημερών
Ἀνατολή ήλίου.7.00' - Δύσις 5.18'
Ἀριθμ. φύλ. 40302 1 Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, εειίεηεννε@οτεηει.ςι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Φάτε: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 210 3227870
"Ετος 122ον
Πόλυ-διάστατὸ
τό ἑλληνικὸ ζήτημα
Μιομοτοῦχος μεγάλης εὐροπαῖκῆς χώρος ἀπέδωσε στό θέμα τής "Ελλάδος τρείς διαστάσεις, άλληλένδετες μεταξύ τους:
ο Ἡ πρώτη διάστασις είναι οἱ ένδοευρωπαίκές ἱσορροπίες Καί κυρίως, τό ἑλληνικό ζήτημα νά μήν διχάσει τήν Εὐρώπη, μεταξύ Βορρά καί Νότου, Γερμανίας
καί Γαλλίας κ.ο.κ. 'Η διαφύλαξη τών ἰσορροπιών
αὐτών συνιστά προτεραιότητα γιά όσους πιστεύουν
στό εὐρώπαίκό όραμακαί τήν όλοκλήρωσή του. Τά δέ
συμβάντα με τήν 'Ελλάδα κατά τήν τελευταία ἑζαετία
 διχαστικά καί διακύβευσαν κατ9 ἐπανάληιμιν τήν εὐρώπαίκή ἑνότητα. “νε αύτή τήν ἔννοια,
οἱ μετριοταιθείς ΕὐρΜίοι εξακολουθούν νά άγωνιούν
γιά τήν έκβαση τού ἑλληνικού ζητήματος καί θέλουν _
, πάση θυσία νά διατηρηθούν οἱ σχετικές ἱσορροπίες.
ο 'Η δεύτερη διάσταση άφορά στήν ἑλληνική οίκονομία καθ° έαυτήν. Πώς θά έπανεκκινηθεί. Καί έδώ
οἱ ανησυχίες πού έκφράζονται είναι μεγάλες."Οχι
διότι ή οἱκονομία μας δέν έχει τήν δυνατότητα νά
ανακάμψει καί νά άναπτυχθεί. Κάθε άλλο. Τό έρώτη μα είναι κατά πόσον αὐτό μπορεί νά ἑπιτευχθεί
άπό τήν Κυβέρνηση Σύριζα, τά μέλη τής ὁποίας δέν
Φαίνεται νά έχουν γνώση τού πώς μπορεί νά έπανεκκινηθεί ή οίκονομία καί πώς παράγεται ὁ έθνικός
πλούτος. Οἱ μέχρι τούδε ένέργειές τους είναι άντιαναπτυζιακές. Κλονίζουν τήν .εμπιστοσύνη καί όπωθούν τούς τυχόν έπενδυτές. 'Οπότε καί αὐτό προβληματίζει σοβαρά τούς Εὐρωπαίους.
ο Ἡ τρίτη διάσταση είναιή γεωπολιτική:Ἡ θέσις τής
'Ελλάδος μέσα στίς εὐρύτερες άνακατατάςεις στήν περιοχή τής Ἀνατολικής Μεσογείου, σέ συνδυασμό καί
μέ τήν πίεση πού δημιουργεί πλέον τό προσφυγικό. 'Η
άστάθεια πού ἑπικρατεί στήν Μέση Ἀνατολή καί
Τ Γ “έντείνεται άπό τόν πόλεμο στήν Συρία, ή έπικίνδυνη
ἑζάπλωσις τού άκραίου°Ισλάμ καί ή διφορούμενη στάσις τής Τουρκίας είναι παράμετροι πού καθιστούν έπιτακτική τήν σταθερότητα στό νοτιοανατολικό άκρο
τῆς Εύνοιας-Ἡ δέν Μουν αίπά στα ταυτοτηριστικώς- οἱ Βύρωπαίοι δύσκολα θά έπεδείκνυαν τέτοια ὐπομονή καί άνοχή στό ἑλληνικὸ ζήτημα
Τά άνώτέρω άποκαλύπτουν πώς μας βλέπουν σή
μερα οἱ πραγματικοί εὐρώπαίστές καί δή σέ άνώτατο
έπίπεδο. Οἱ άκραίες φωνές στήν Γερμανία καί σέ
άλλες βόρειες ή άνατολικές χώρες δέν δίδουν ση μασία στίς ἱσορροπίες καί καραδοκούν γιά νά έπανσφέρουν στό τραπέζι τό ΟτεΧίι."Ομως οἱ μετριοπαΒείς φωνές θέλουν νά μας βοηθήσουν. Τόσο για νά μήν διαταραχθούν οἱ ένδοευρωπαίκές ἱσορροπίες, όσο καί γιά
νά άνακάμΨει ή οἱκονομία μας καί νά μήν κλονισθεί
ή νομισματική ένωση. Καί βεβαίως για νά άντιμετωπισθούν άπό κοινού οἱ γεωπολιτικοί κίνδυνοι πού
άπειλιούν τήν Εὐρώπη.
Τό έρώτη μα πού εγείρουν αὐτά, είναι άν καί πόσοι
συμμερίζονται τούς ἐν λογο προβληματισμούς σήμερα στήν'ΕλλάδαἈραγε άκούσατε κανέναν νά τά έπισημαίνει στίς άτέρμονες τηλεοπτικές συζητήσεις;
8 ΝΠ) Η
η ακούμε κάποιους νά καταφέρονται λάβροι κα
 τά τών «κακών» Εὐρωπαίων, ή κάποιους άλλους νά
προτείνουν νά πειθαρχήσουμε άδιακρίτως σέ όσα μας
έπιβάλλουν."Ομως για τούς μετριοπαθείς Εύρώπαίους, ,
τό ἑλληνικὸ ζήτημα παραμένει πολυδιάσταστο."Ετσι
 θά έπρεπε νά τό βλέπουμε καί έμείς.
Ό εύτελισμὸς Ψ ¦
τής συμβιώσεως
Λάθη καί άκρότητες στήν σύνταἔη τού νομοσχεδίου
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚ0Ι έγκέφαλοι
πού κατή ρτισαν τό νέο νομοσχέδιο
γιά τό διαβόητο «σύμφωνο συμβιώσεως» στό “Υπουργείο Δικαιοσύνης δέν έκαμαν κάν τόν κόπο νά ζαναδιαβάσουν τό κείμενο πού ἔδωσαν σε δημόσια διαβούλευση. Καί
δέν έλαβαν πρόνοια γιά σημαντικά
προβλήματα πού γεννώνται αὐτόματα άπό τήν διεύρυνση τής έφορμογής του καί σέ ὁμόφυλα ζεύγη.
Τά μεγαλύτερα άπορρέουν άπό τήν
κακή ρύθμιση τών σχετικών μέ τά
τέκνα διατάζεων.
Συγκεκριμένα στό άρθρο 9 τού
νομοσχεδίου, πού άφορά στό τεκμήριο πατρότητος, έπαναλαμβάνεται αὐτολεζεί τό κείμενο τού
ἱσχύοντος σήμερα νόμου 3719/2008
(άρθρ. 8). Στό νέο νομοσχέδιο γράφουν: «Τό τέκνο πού γεννήθηκε κατά τή διάρκεια τού συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σέ τριακόσιες ή μέρες άπό τήν λύση ή ακύρωση τού
συμφώνου, τεκμαίρεται ότι έχει πα
τέρα τόν άνδρα μέ τόν ὁποῖο ή μητέρα κατάρτισε τό σύμφωνο». Ἐτδῶ
όμως ανοίγεται πεδίον δόξης λαμπρόν γιά τήν συμβίωση δύο ἀνδρῶν
ή δύο γυναικών. Πώς θά ξεχωρίζει
ή μητέρα καί ὁ~πατέρας; Θά άναγράφεται ὁ ρόλος ἑκάστου στό
άρχικό κείμενο τού συμφώνου;
Πιό συγκεκριμένα, οἱ περισσότερες διατάξεις έζισώνουν πλήρως τό σύμφωνο συμβιώσεως πρός
τόν γάμο.°Ως πρός τήν λύση του
καί πρωτίστως ώς πρός τίς πε ριουσιακές σχέσεις. Ό ἰσχύων νόμος
προβλέπει γιά τόν ἐπιζώντα συμβαλλόμενο νόμιμη μοίρα στήν
κληρονομία τού άποβιώσαντος
συντρόφου του τής τάξεως τού 1/6
τής κληρονομίας άν συντρέχει με
κληρονόμους τής πρώτης τάξεως
(τέκνα καί γονείς).
Στό νομοσχέδιο ή νόμιμη μοίρα
ἑζισώνεται πρός έκείνην τού
έπιζώντος ωζύγου βάσει τού Ἀστικού Κώδικος, εἰς βάρος τών ύπαρ
χόντων τέκνων άπό προηγούμενο
(κανονικό) γάμο. Ἡ εὐκολία τής λύσεως τού συμφώνου μέ μονομερή
δήλωση ἐνώπιον συμβολαιογράφου
μετριάζεται κάπως διότι πρέπει νά
προηγηθεί προσπάθεια γιά συναινετική λύση. "Ομως καί πάλιν όλη
αὐτή ή ἱστορία έχει μιά γεύση
άθλιότητος γιά τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια. Τί γράφει κάποιος στήν
μονομερή δήλωση; «Σέ βαρέθηκα
_ καί φεύγω», Δέν είναι αὐτό εὐτελι
σμός καί τής Πολιτείας πού θά καταγράφει τά σύμφωνα στά ληξιαρχεία
σέ άλλα βιβλία άπό τούς γάμους.
"Ηδη ή έλεύθερη συμβίωσις εἶχε
άλλοιώσει τήν είκόνα τών άνθρωπίνων σχέσεων. Τώρα θά δοθεί καί ή
κρατική έπικύρωσις γι' αὐτό. ”
Ἡ Βουλή κατά πλειοψηφία καί
πέρα κομματικών καί ύπαρζιακών
ἰδεοληψιών όφείλει νά καταψηφίσει τό νομοσχέδιο καί νά μήν έπιτρέινει τόν εύτελισμό. `
(Λεπτομέρειες σελ. 3).
ῦΕργάζονται μόλις τρείς
στούς δέκα"Ελληνες '
Ἀδιέξοδο μέ 7 ἑπατ. άνεργους καί συνταἔιούχους
Η ΔΟΜΙΚΗ χρεωκοπία τής χώρας περιγράφεται μέ πολύ πιό
άρτιο τρόπο άπό έρευνα ὐπό τόν
συντονισμό τού ὁμότιμου καθηγητή τού Παντείου Πανεπιστημίου κ. Σ. Ρομπόλη γιά τήν άπασχόληση, παρά άπό τίς παραδοχές τών
προϋπολογισμών καί τούς στόχους
τών Μνη μονίων.
Σύμφωνα μέ τήν ἔρευνα, στήν
Ἑλλάδα σήμερα άπασχολούνται
μόλις 3,5 ἑκατ. πολίτες. Μέσο μηνιαίο εἱσόδη μα γιά τόν καθένα άπό
αὐτούς πλήρους άπασχολήσεως τά
815 εὐρώ καί μερικής άπασχολήσεως τά 346 εὐρώ. 2.656.007·εἶναι οἱ
συνταξιούχοι (στοιχεία 2015) μέ
μειώσεις στά είσοδήματά τους τής
τάζεως τού 50% στά χρόνια τών
Μνημονίων και προοπτική νέων
περικοπών."Εζι στούς δέκα συνταζιούχους κινούνται κάτω τών 700
εὐρώ τόν μήνα καί τό 44,8% αὐτῶν
κάτω τού ὁρίου τής φτώχειας γιά
τήν Εὐρώπη τών 665 εὐρώ.
Οἱ άνεργοι φθάνουν τό
1.196.736 άτομα (πρόβλεψις άνεργίας 25,7% γιά τό 2015 καί 25,8% τό
2016). Μακροχρόνια' άνεργοι, άνω
τών 2,5 ἐτῶν τό 73,1%, ένώ τό 48,5%
βρίσκεται στίς ήλικίες 18-24 ἐτῶν.
350.000 οίκογένειες στήν “Ελλάδα
βρίσκονται μέ κανένα μέλος άπό
αὐτές νά μήν έχει ἐργασία.
"Ενα ἑκατ. άτομα άπό αὐτούς
πού έχουν ἐργασία στόν ίδιωτικό
τομέα παραμένουν άπλή ρωτοι άπό
1 έως 6 μήνες. =Εξ άλλου άπό τίς
προσφερόμενες νέες θέσεις έργασίας, 7 στίς 10 είναι άπολύτως προσωρινές, έντασσόμενες στίς έπονομαζόμενες εὐέλικτες μορφές έργασίας. Βάσει τών στοιχείων αὐτῶν ὁ
κίνδυνος πτωχοποιήσεως τών
“ Ελλήνων, άλλά καί τής οἱκονομίας
συνολικά, εἶναι όρατός, σχεδόν
προδιαγεγραμμένος. Ἐπίσης ή ύποβάθμισις τού τεχνολογικού καί παραγωγικού ὐπόβαθρου τής χώρας,
όπως σημειώνεται στήν σχετική
έρευνα. Ταυτοχρόνως είναι φυσικό
καί τό άσφαλιστικό σύστη μα τής
χώρας νά ὁδεύει μέ μαθηματική
άκρίβεια πρός τόν όλεθρο.
Σήμεα,,“
'Ἀνοδοχρέους_ 
«βλέπει» ὁ ΟΟΣΑ
Τό δημόσιο χρέος θά
συνεχίσει τήν αύξητική
του πορεία μέχρι τό
2018 καί θά φθάσει στό
200% τού ΑΕΠ. ΣΕΛ.2
'Η κατάθεσις
τού Γ. Πανούση
Ἀναταραχή προκάλεσε ή
κατάθεσις τού πρώην
ύπουρνού Δημοσίας Τά- _
ξεως στήν εἰσαγγελέα
Ευτέρπη Κουτζαμάνη.
ΣΕΑ.3
Σέ κρίση ή επιρροή
της Βρεταννίας γ
Ἡ εξωτερική πολιτική
της Βρετάννίας διανύει
περίοδο κρίσεως, σύμφωνα.μέ έκθεση. ΣΕΛ.5
θ ΤΤ1108 ?01120
'Οπως καί νά τό κάνουμε, οί έρωτικές περιπέτειες ἑνὸς πρωθυπουργού
έχουν πάντα ενδιαφέρον. Πόσω
μάλλον όταν τίς περιγράφει ή πρώην
σύζυγός του, μέ τήν όποία άπέκτησε
τέσσερα παιδιά! Είναι φυσικό, λοιπόν,
τό βιβλίο τής Μαργαρίτας Παπανδρέου νά έχει προκαλέσει ένδιαφέρον στούς
πολίτες. Στήν δική μας συντροφιά, πού
άρέσκεται στά πιπεράτα, είναι, τελευταία, τό κύριο μενού.
- Διάβασα τό βιβλίο τής Μαργαρίτας γιά τόν έρωτιάρη Ἀνδρέα;
- Ναί, άλλη όρεξη δέν είχα, νά
διαβάζω γιά τό πῶς μάς δούλευε
όλους γιά νά περνάει έκεῖνος ζωή χαρισάμενη.
-'Ἀλλο αύτό, άλλά τό βιβλίο έχει
ενδιαφέρον. "Οχι ότι δέν τά ξέραμε,
άλλά είναι άλλο νά τά μαθαίνεις ώς
φήμες καί άλλο νά σ, τά δίνει ή Μάργκαρετ στό πιάτο!
Τόν μάδησε ή Μαργαρίτα!
- Νά μού κάνεις τήν χάρη! Ό
Ἀνδρέας είχε πρόβλημα μέ τήν Μαργαρίτα. Μιά ζωή μαζί καί ούτε ένα
αύγό δέν τού τηγάνισε!
- Πού νά τά βρεί τά αύγά; Ἀφού
όπου πήγαινε ὁ Ἀνδρέας τού πετούσαν λουλούδια. Μέχρι καί... σουτιέν είχαν πετάξει οί γυναίκες στόν
ύπσυργό του, τόν Γιαννόπουλο!
'Ο καθένας έριχνε τήν δική του βόμβα.'Ολοι είχαν κάτι νά πούν, οί περισσότεροι μέ δόση πίκρας γιά όσα
περνάμε σήμερα, γιά τά όποία, όπως
είναι φυσικό, μηάλο μερίδιο έχει καί
Νίνη ή ἐποχή τών πράσινων, παχέων
άγελάδων...
- Μά τί νά έκανε ό άνθρωπος;
'Εκείνος ήταν πρωθυπωΡΥόΞ, ἑλκυστικός άνδρας, μέ τά ζιβάγκο του, τά
τσιμπούκια του καί τά πολυδάπανα
καί πολυήμερα ταξίδια του καί έκείνη
έτρεχε στίς «ΕΓΕς» μέ τήν Κυπριωτά
κη-Περράκη καί τήν Ντιντή Γιαννοπούλου. Τί είχε νά.πεί καί νά κάνει ὁ
Ἀνδρέας μέ τόν ώριμο γυναικωνίτη; 'Η
έξουσία είναι~τό ίσχυρότερσ άφροδισιακό (γιά τίς γυναίκες) καί ὁ Παπανδρέου τό «είχε» τό θέμα...
- Ναί, δέν λέω, ήταν καί ή εποχή.
Δέν θυμάστε1 τόν Τριντώ, στόν Καναδά, πού δέν είχε άφήσει γυναίκα καί
στό τέλος τού τά φόρεσε ή δική του μέ
τόν Μίκ Τζάγκερ;
- Α, καί ή Μαργαρίτα άποκάλυψε
ότι «τήν  τήν δική της λαδιά» μέ
έναν κύριο πού είχε... θεληματικό πη
' γούνι! Καταλαβαίνετε γιά τί ξενέρωμα
μιλάμε; Νά ερωτευτεί έναν άνδρα γιά
τό πηγούνι του!
ή - Δύσμοιρη Ἑλλάδα! 'Εδώ ὁ κόσμος καιγόταν καί ή οἱκογένεια
άσχολούνταν μέ πηγούνια καί άφοσυνοδούς! η
- Μό, ὁ  ήταν μαχα
ραγιάς! Είχε συλλάβει τό νόημα. Δούλευαν γι' αύτόν έννέα έκατσμμύρια
'Ελληνες καί εκείνος άπολάμβανε! Τά
ταξίδια του στό έξωτερικό ήταν, τό
λιγότερο, πενθήμερω'0χι σάν τόν Μηταοτάκη οπού γύριζε πέντε πρωτεύουσες σέ μία μέρα γιά νά είναι τήν έπομένη στήν Ἀθήνα γιά, τό ύπσυργικό
συμβούλιο!
- Τόν φάγατε τόν άνθρωπο, θά
στριφογυρίζει στό μνήμα του! Τί έκανε,
δηλαδή; Τοῦ άρεσε τό γυναικείο φύλο
καί τό τίμησε δεόντως. Καί τρείς γάμους έκανε καί ὲξώγαμο στήν Σουηδία
είχε! 'Ο,τι έκαναν οί τότε σοσιαλιστές
ήγέτες, μέ πρώτο τόν Μιττεράν!
Ήταν, πράγματι, μοναδικός ὁ
Ἀνδρέας. Μπορεί νά τόν πληρώνουμε
μέχρι σήμερα, άλλά αύτό δέν σημαίνει
ότι δέν είχε ίκανάτητες. Μόνο πού δέν
τόν ένδιέφερε τί θά γινόταν μετά...
ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
Ἡ Κόσσοβοποίησις
τής Ἑλλάδος
_ Γράφει ὁ Ἡλίας Ἡλιόπουλος*
ΑΠΟ τού τέλους τῆς εποχής τού ψυχρού Πολέμου καί έντεύθεν, ή άριστα σχεδιασθεῖσα καί
όργανωθεῖσα (ὑπό της Νέας Τάξεως Πραγμάτων) μαζική μετακίνηση πληθυσμῶν (τῶν
ψευδῶς καί δολίως καλου μένων << μεταναστών»
καί <<προσφύγων>>) καί τά ήγεμονικά Νεο-ταξικά
ίδεολογήματα τού <<Ἀντι-Ρατσισμού>> καί της
<<πολυπολιτισμικότητος>> χρησιμοποιούνται άπό
τήν 'Υπερεθνική Οίκονομική καί Γραφειοκρατική 'Ελίτ καί τούς 'ίδεολογικούς Μηχανισμούς
τους ὡς Δούρειος "ίππος πρός ύπονόμευσιν,
διάβρωσιν καί άποδόμησιν τῶν ἱστορικῶν
Ἐθνῶν-Κρατῶν της Εύρὡπης.
"Ετσι κατσλύεται καί τό παραδοσιακῶς ίοχυ ρόν
έπιχείρη μα τής εθνικής όμοιογενείας μιάς χώρας,
άφού, <<χάρις>> στήν μαζική είσβολή <<μεταναοτῶν>>/<<προσφύγων», << μειονότητες >> δύνανται,
πλέον, νά κατασκευάζονται ή καί νά είσάγονται
ἀκόμη καί έκεῖ όπου μέχρι πρό τινος δέν ύπήρχαν.
Τυπικόν παράδειγμα άποτελεῖ ή περίπτωσις
της Ἑλλάδος: Καίτοι ήτο ή μόνη χώρα στήν ΝΑ
Εύρὡπη, ή όποία άνεδείκνυε, μέχρι τής μοιραίας
δεκαετίας τού ,90, ένα ύψηλότατο ποσοστό
έθνολογικῆς όμοιογενείας καί δέν διέθετε
εύμεγέθεις έθνο-πολιτισμικές μειονότητες
(έξαιρουμένης της όλιγαρίθμου μουσουλμανικής μειονότητος της Δυτικής Θράκης), ὡοτό- `
σο, ή κατάστασις μετεβλήθη άρδην, εντός μόλις
μίας είκοσαετίας - ύπαιτιότητι τού κρατούντος
πολιτικού συστήματος.
Συνέχεια στήν σελ. 8
. τρώει σέ ίδιο πιάτο, μέ
Μ δυό λόγια απεφάσισε ότι
ή σκυλίσια ζωή είναι ή
ΕίΔι-ιΣσγΛ£Σ ΜΜΜ,
ΠεριεΡΓΑ
ο Θεωρούσαμε τόν πενηντάρη νέο! Όμως τώρα
μερικοί είδικοί μάς λένε ότι
έως τά Ήθη Με μετά ήλι
ο Ἀναγκαστική προσγείωση στό Μπαλί έκανε
Βοοίιις 747 τής δαιμοροτσ ΑίτΙίΠεε πού πετούσε άπό τήν Ἀδελαίδα
πρός τήν Κουάλα Λουμπούρ μεταφέροντας 2. ί 86
κατσικες. Κατά τήν πτήση ήχησε ὁ συναγερμός
πυρκαίάς άπό τόν χώρο
έμπορευμάτων, ὁπότε οί
πιλότοι έσπευσαν πρός τό
πλησιέστερο άεροδρόμιο.
Ἐκεἶ όμως, πρός μεγάλη
τους ἔκπληξη διαπιστώθηκε ότι δέν ἀπήρχαν ᾶνη
φωτιάς ή καπνού. Τό μυστήριο λύθηκε όταν τά
συνεργεία ελέγχου είδαν
ότι ὁ συναγερμός πυρκαιάς ἐνερ γοποιείται άπό
τό προίόν τού... έντερικού
ιάερισμού τών ζώων! 'Ο
κίνδυνος θά είναι, στό μελλον, νά άγνοηθεἶ ὁ συναγερμός άπό κάποιον άδιάφόρο πιλότο πού θά τόν
θεωρήσει λανθασμἐνο εάν
μεταφέρει κατσικεςί
ο Ό Γολιάθ είναι ένα μοσχαράκι πού ζεί σέ ράντσο στήν Καλιφόρνια.
Γεννήθηκε μικροσκοπικό
καί άρρωστο καί γι ί αύτό
μετεφέρθη άπό τό έκτροφεϊο στό σπίτι τών ίδιοκτη τών. "Ομως ἐκεῖ το μοσχαράκι γνώρισε τόν Λεωνίδα, τόν μεγάλο Δανό
σκύλο τής οίκογενείας, ή
συμπάθεια ήταν άμοιβαία καί ὁ Γολιάθ άρχισε
νά τόν άντι γράφει. “Ετσι
ξαπλώνει μαζί του στόν
καναπέ, γλείφει τά άφεντικό του όπως ὁ σκύλος,
σας οί περισσότεροι
άνθρωποι παρουσιάζουν
άλλοιώσεις στήν φαιά
οὐσία τού έγκεφάλοα πού
,μέ τά χρόνια μπορεί νά
ἑπηρεάσουν τήν μνήμη.
Γ ια νά τό γλυτώσουμε
αύτό, ἐκτὸς άπό τό περπάτημα, καλό κάνουν τά
βαράκιαί Όλα τά είχαμε
τά βαράκια μάς έλειπαν. . .
ο Ἐκεί πού καθόντουσαν
οί πελάτες ἐνός ἐστιατορίου στήν πόλη Μερίντινα
στήν Πολιτεία τού Μισσισσιππή τών ΗΠΑ,
είδαν τά αύτοκίνητά τους
στόν χώρο σταθμεύσεως
νά ἐξαφανίζονταιί Ἀνοιξε
γή καί τά κατάπιεί Προφανώς έγινε κάποια καθίζησις, άλλά ό, τι κι, άν
ήταν, είναι τρομακτικό νά
βλέπεις ἐκεῖ πού τρώς άμεριμνος τήν περιουσία σου
νά γίνεται... ύπόγεια!
ο Δύο παράξενα όχήματα κυκλοφορούν στήν
Ρουέν τής Γαλλίας, μεταφέροντας τά παιδιά στό
σχολείο. Εἶναι κάτι σάν...
` πολυ-ποδήλατα, μέ πλαί
νές μπάρες άσφαλείας. Καί
τά παιδιά κάνουν μόνα
τους πετάλι, μέ μοναδική
παρουσία ενός ἐνήλικοςί
Τό τιμόνι ὅμως τό κρατούν εκείνα. Τό όχημα
σχεδίασε ένας 23χρονος
φοιτητής μέ σκοπό καί τά
παιδιά νά άσκούνται καί
τό περιβάλλον νά προστατεύεται.
Διαβάστε τὸ ἄρθρο
«Ζητούνται άποφάσεις»
Παναγιώτης Μποποβὸς (σελ. 3)