Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοεαεν@οιοαοτ.ετ
ΜΜΟ το ἑνΗοοΗονωΜΝ-·
Σε όλους
τους τόνους
Σοφές σε όλους τους τόνους
κάνουν οι ευρωποίοι ετοίροι
μος το γεγονός ότι πρώτο θο
πρέπει νο εφορμόσουμε τις μετορρυθμίσεις κοι μετά τι δόσπ.
Σειρά έχει ο πρόεδρος τπς πολιτικής ομάδος του Ευρωποίκού
Λοϊκού κόμμοτος (ΕΛκ) Μόνφρενι Βέμπερ, ο οποίος προειδοποίπσε γιο κοθυστεριίσεις
στην εφορμογιί των συμπεφωνπμένων μετορρυθμίσεων οπό
τπν Ελλάδο.
Σε συνέντευξπ που ποροχωρπσε στπ γερμονικιί εφπμερίδο
Βί|ό ο Γερμονός πολιτικός που
ονόκει στον Χριστιονοκοινωνιιοί 'Ενωσπ (080) έθεσε εν ομφιΒόλω τπν κοτοΒολιί νέων κριτμότων στπν Ελλό8ο. Η Αθιίνο
πρέπει πρώτο νο εφορμόσει τις
συμπεφωνπμένες μετορρυθμίσεις, τόνισε.
Ο ”Ελλπνος πρωθυπουργός
Αλέξπς Τσίπρος 0ο πρέπει νο
μπν επιστρέψει "στις τοπικές
κοθυοτέρπσπς κο· κωλυσιεργίος", προειδοποίπσε ο πρόεδρος του ΕΛΚ.
"Η ελλπνιιιιί κυΒέρνπσπ πρέπει
νο εφορμόσει γρήγορο κοι εξ
ολοκλήρου το συμπεφωνπμένο
πρόγρομμο μετορρυθμίσεων",
πρόσθεσε ο Βέμπερ. "Η κοτοΒολιί των χρπμότων δεν 0ο μπορεί
νο γίνει διοφορετικό", κοτέλπεε.
Ο λογικός
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|°
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Π0Λ|Τ|Κ|·| ΚΔ' Ο|Κ0ΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
<<ΤΡΕΧΕ| ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΝΗ»
ΣΤΗ Ν Ε|ΣΑΓΓΕ^Ε^ Δ|ΑΦΘΟΡΑΣ Ο 'ΣΠΝΟξ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟἶ
Καταθεοη Πανούση με
<<διενθονοεις και ονοματα»
Σελ. "
Έγινε το πρώτο Μια
για την αντονομια
της Καταλονίας
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ
«ΛΟγκΕτΟ» ΣΤΑ ΔΗΜΟΣ|Λ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
·=- Με του"  '
 Π “ω[»=7 |  7' 
εφ" 9- Ρα·-  'ιἑ 'ί ἐ·ζ
αιωνια-:ε ν? +
Η 'ΛΒΠΜΙ Ω·  : Με
_“ΣεῆΔ
- 7'Ν
ε· η Ι
 ο ε '
κ .ιζ
εβ.“.