Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Όλα για όλα στο Eurogroup
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτετηΡοτίκί.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 | τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.921
Ενταξη στο νέο ΕΣΠΑ
των αυτοκινητόδρομων
τουρισμός
ΕΠαναδίαΠραγμάτευση των όρων
συμμετοχιίς της χώρας στην Ε.Ε
[δΜ“ΡΜ“πῦΜς] Το θέμα των Πλειστηριασμών το μεγαλύτερο «αγκάθι» - Προσέγγιση στα υΠόλοιΠα ζητύματα
Ολα για όλα στο Ευτο 81·οιιΡ
ΑκαρΠη η τηλεδιάσκεψη του ΕΝΩ - Δεν αΠοκλείουν συμφωνία σΠμε ρα οι Β ρα ξέλλες
5Ε<:υηιτγ 5εηνι<:Ε5
2 Ί ο - 8 ο 7 ο 4 2 7
:.°" " Ό Τ· Ϊ· Τ·
Μ.5£0ΠΡ|ΟΞ-ΞΞ£υΠ|ἩΕΠ
Ψ·“-*-”
σημερα στη Ν
θύελλα Προκαλεσαν
οί καταγγελίες Πανούση
Μείζον Πολιτικό Ζητημα εγείρουν
οί δηλωσεις του Πρωην υΠουργού
Προστασίας του Πολίτη Γιάννη
Πανούση, ότι «Πολιτικοί Που
έχουν σχέση με τρομοκράτες»
αΠεργάΖονταί τη φυσικη καί Πολίτικη εξόντωση του, Προκαλωντας
την αντίδραση της ανηΠολίτευσης καί τίς Παραίνέσείς του Μεγάρου Μαξίμου «να αΠευθυνθεί στη
Δικαιοσύνη». >26
|ητεί·τεη|(ο: Ανοιγμα στα ΕΝΕ
Η ενίσχυση της Παρουσίας της |ητείτεηίςο σε Πίο
εΠίχειρησιακά καί «εμΠορίκά» θέματα, με στόχο την
εξασφάλιση της βιωσιμότητας των ναυτιλίακων
εταιρείων δεξαμενόΠλοίων καί μίας Πιο υγιούς αγοράς, αΠοτελεί βασικη Προτεραιότητα της Προεδρίας
στην |ητείτεηΚο του εφοΠλίστίί Νίκου Τσάκου, Προέδρου καί δίευθύνοντος συμβούλου της ΕΝ. ΟΠως
μας ενημερώνει ο κ Γσάκος, η δίεθνης ένωση των
Πλοιοκτητων δεξαμένάΠλοίων «ανοίγεται» καί στα
Πλοία μεταφοράς υγροΠοίημένου φ. αερίου. >ί 3
Παραταση στίς Προσφορές
γία ΤΡΑ|Ν0ΣΕ καί ΕΕΣΣΤΥ
Νέα Παράταση, γία τίς ί 5 |ανουαρίου 20] 6, Πάρε η
δίαδίκασία κατάθεσης δεσμευτίκων Προσφορων γία
ΤΡΑ|ΝΟΣΕ καί Ελληνικη Εταίρεία Συντήρησης Σίδηροδρομίκού Τροχαίου Υλικού -ΕΕΣΣΤΥ-, καθότι δεν
είχαν ολοκληρωθεί τα ΠροαΠαίτούμενα των δύο
δίαγωνίσμων. >ί ί
ΡΡ||: Γ|Α ΚΑΘΕ '| Δ|Σ. ΕΥΡΩ
ΔΑΠΑΝ|·|Σ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
ΧΑΝ0Ν'|'Α| '|5'| ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ >16
Δύσκολη αλλα όχι αδύνατη θεωρούσαν χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες την
εΠίτευξΠ συμφωνίας σημερα, είτε σε
τεχνικό εΠίΠεδο είτε σαι διάρκεια της
συνεδρίασης των υΠου ργων Οικονομικών της Ευρωζώνης. Οι Πλειστηριασμοί της Πρώτης κατοικίας είναι
το «αγκάθι» στην εΠίτευξη συμφωνίας,
δεδομένου ότι για τα υΠόλοιΠα θέματα
φαίνεται Πως υΠάρΧει Προσέγγιση.
Αυτό Που τονίστηκε και στην τηλεδιάσκεψη της Ομάδας Εργασίας του
Ευ1<οἔτουΡ Που έγινε Χθες το αΠόγευμα είναι ότι σε κάθε ΠερίΠτωση θα
ΠρέΠει να υΠάρξει συμφωνία μέσα
στην εβδομάδα, όχι γιατί η Ελλάδα
«καίγεται» για την υΠοδόση των Ζ δισεκατομμυ ρίων ευ ρω, αλλά για να Περάσει η διαδικασία στην εΠόμενη
φάση του χρονοδιαγράμματος. Εάν
δεν κλείσουν τα δύο Πακέτα με τα
ΠροαΠαιτούμενα, δεν μΠο ρεί να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοΠοίΠσΠ των
τραΠεζών, ούτε να γίνει αΠοτελεσματικη αξιολόγηση του Προγράμματος
Πάντως, στη βελγικΠ Πρωτεύουσα διευκρίνιΖαν Χθες ότι το κλίμα στις συΖΠτΠ σεις δεν είναι συγκρου σιακό και
φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το
κλίμα Που εΠικρατούσε Πριν αΠό τη
συμφωνία του Ιουλίου. >3
ε «καυτα» ζηυίματα στο ασφαλιστικό
Μετά τίς Ω Νοεμβρίου, ημέρα
Πανελλαδικής αΠεργίας ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ, αναμένεταί να ανοίξει η
κυβέρνηση τα χαρτιά της γία την
«καυτή» ατζέντα της
ασφαλίστίκης μεταρρύθμισης.
Μέχρι στιγμης όλες οί
Πληροφορίες συγκλίνουν στο
συμΠέρασμα ότι η Πρόταση της
κυβέρνησης γία την ασφαλιστικά
μεταρρύθμιση θα Περιέχει, σε
Πρωτη φάση, τους βασικούς
θεσμικούς άξονες Πάνω στους
οΠοίους, στη συνεχεία, θα κίνηθεί
αυτη η μεταρρύθμιση. σε Μ Μ Μ
Το τελίκό σχέδιο γία το
ασφαλιστικό αναμένεταί να ΕΜῇσες τομέων
ορίστίκοΠοίΠθεί αΠό το υΠουργίκό κύβος ασφαλως
συμβούλιο Προς το τέλος της
με το Ενιαίο Ταμείο
εβδομάδας, με την ΠρούΠόθεση
ότί θα έχουν συμφωνησεί καί
οί εκΠρόσωΠοί των Πίστωτων
με τίς οικονομικές Παραδοχές
Που θα τους Παρουσιάσει ο
υΠουργός Εργασίας Γιωργος
Κατρούγκαλος. >θ
ΕΠικουρίκης Ασφάλισης
[για έτωση φόρου]
ΚαρτοδαΠάνες
9.545 ευ ρώ
ΔαΠάνες συνολικού Ποσού μέχρι
9.545 ευ ρω τονχρόνο θα ΠρέΠει
να ΠραγματοΠοιεί αΠό το 201 6
κάθε μισθωτός και συνταξιούχος,
είτε μέσω μιας και μοναδικής ΠιστωτικΠς κάρτας είτε μέσω ενός
μόνο τραΠεΖικού λογαριασμού
συνδεδεμένου με χρεωστικη κάρτα, Προκειμένου να κατοχυ ρωνει
την έκΠτωσΠ φόρου των 2.100
ευ ρω Που δικαιούται, σύμφωνα
με τον ισχύ οντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδ1ἰματος. ΑΠό την άλλη
Πλευ ρά, κάθε εΠιχειρηματίας κι
ελεύθερος εΠαγγελματίας θα υΠοχρεούται να εισΠράιτει μέσω ενός
και μοναδικού εΠαγγελματικού
τραΠεζικού λογαριασμού όλα τα
έσοδα αΠό τις Πωλησεις των Προϊόντων του τα οΠοία θα του Πληρώνουν οι Πελάτες του με ηλεκτρονικά μέσα Πληρωμών. >'7
[τράπεζες] Οι εΠενδυτές Παρακολουθούν την Πορεία της διαΠραγμάτευσης και των μεταρρυθμίσεων
Αισιοδοξία για την ανακεφαλαιοΠοίηση
Σε Λονδίνο και Νέα Υό ρκη συνεχίζονται
οι εΠαφές των ελληνικών τραΠεΖών για
τις αυ ξησεις κεφαλαίου, Που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των εΠενδυτων
σε μια εβδομάδα «ΠυκνΠ» σε εξελίξεις.
Παρότι το κλίμα βαραίνει η νέα εμΠλοκΠ
στη διαΠραγμάτευ ση, αΠό Πλευ ράς των
τραΠεζων εκτιμάται ότι ο κλάδος θα ολοκλη ρωσει με εΠιτυχία τη διαδικασία
ανακεφαλαιοΠοίησης. ΟΠως εΠισημαίνουν οτελέχη, η δυ οτοκία σαι διαΠ ραγμάτευ ση δεν διευ κολύνει την ΠροσΠάθεια Που καταβάλλει ο κλάδος και είναι
ενδεικηκά τα ερωτήματα εΠενδυτων ης
τελευταίες ημέρες σχετικά με την Πορεία
της διαΠραγμάτευ σης και την αξιοΠιστία
της Πο ρείας μεταρρυθμίσεων. >4
«Ναι» στην ανάΠτιιξη του Ελληνικού ι·Πό ΠρούΠοθέσεις
/ · η
ί λ' Χ
ΟΠως ΠροκύΠτεί αΠό τις συνομιλίες Που έχε η «Ν» με τους δημάρχους Ελληνικού - ΑργυρούΠολης Γιάννη Κωνσταντάτο (αριστερά), Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη και Γλυφάδας Γιωργο ΠαΠα
νίκολάου (δεξιά), η τοΠίκιί κοινωνία λέει με σαφήνεια «όχι στην εγκατάλειψη, ναί στην ανάΠτυξη του Ελληνικού υΠό ΠρούΠοθέσείς». >ί 5
Πιο κοντά
σε αύ ξηοη
εΠιτοκίων
ΕτοιμΠ να «αντέξει» μια ιστορικά
αΠόφαση για αύξηση εΠιτοκίων
φαίνεται η αμερικανικη οικονομία, με υψηλόβαθμο στέλεχος
της αμερικάνικης κεντρικάς τράΠεΖας να υΠογραμμίζει όη το εΠό
μενο βημα είναι η σταδιακά αύξηση του κόστους δανεισμού. >ΖΖ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα