Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΜΜΜ" κι Μαιο· 
τυρι· ιι· Νεο" ο Μονος ζ
Προς την Μιτου· ο
Γροφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΔΛΗΣ Σελ 40 έ 
το ·εοκ0ιιοοτε·
Μοτο” κο· Πρεπει νο
ΜΝΗΜΗ" 'Η ""|
 Γροφέι ο ηΑινοΣ Λ0ΥΠ0Σ
_,Δ · . · · ·__· κ · · α Στοθηκε στη φοση με τον Μοντολο|στο|
Ηττο-κοτοστροφη (0-1) στο «Ντοχοου» τη8 ΑΕΚ, στο μοτ5 . , · . ' -- ¦ ἔεε
. ι . - Ι ι· · · · 7 τελοε κοιιμΠοΒἑβμ'9983ΙΠ·ἙΠμασ'α;ῖων
Ν ι ΙΤ  βγω
"Ι ' Χ
Που Πορουσε νο γίνέιοφετΠρίο ιοΠ ο οτικη οντεΠιθεση
.Ξ ,ο
,εε τ η
`. ΞἙ.?ῇ ' =
;1ζ _ ε ·
/ 72%
_ η ο Το κρίσιμο σημειο:
Η ονοησιο κοι η οΠοβολΠ του Βοργκο8
9 ο Ρ   Οι βιοστικέ8 ολλογέ5 των ΜηορμΠοσο κοι Δωρο"
Που οΠοδειχτηκον λοθοε κοι έφερον τον Αστέρο στην
Ι αν! Περιοχη, Που μέχρι τοτε δεν μΠορουσε νο Πλησιοσει
  ἐ ”η, Η κοκΠ στιγμη του Μοντολου, Που χορομισε τη
"' μοναδικη ευκοιριο γιο γκολ στην εκΠληκτικη οντεΠιθεση
άΕγκλημο» του Ποικτη οΠο την Βενεζουέλο Που δεν εηιτρέΠετοι η με τέσσερ'5 εναντίον ανο· λίγο "ων το θα
νο εινοι στη μέγολυτερη ομοδο τη5 Ελλοδο5 με τέτοιο νοοτροΠιο Τα μαζεμένα κα' α"'αΪενΪα Μα" ΕΠ" φαω' Ιαν γκολ·
· Χτυηησε εκτο8 φοση5 τον Λονθοροτε στι5 κοθυστερησει5 με τον Σ'ααεα να Πουλαω την ααα^α· Ϊαν ααανα να μ"ν
του ημιχρόνου και έδωσε την έυκοιριο στον Κουκουλοκη καλα"Ϊ£' αωαΪα Ιαν ΦαανΪα~ Ιαν Μααραχα να μαν κανε'
Δ η νο τον οΠοβολλει · Προκλητικη κολυψΠ του διοιτητη (ΜΜΜ ΕΠεμβααΠ να' Ιον ^αμΠρΟΠ0αλΟ
κκ '. · στον |γκλέσιο5. Που έΠρεΠε νο ειχε οΠοβληθει με δυο κιτρινε8 να χανε' τον Πααααααααλα
κ ΗΣ;
- - - - - - ' - _ _ - :ν _ ι