Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΞυΡΕ|ἱ ΑθυΕ¦ ΑΕΚ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ"'|0Α|·|Σ 0-1 · ΑΕΒΑΔΕ|Ακ0Σ - ΒΕΡ0|Α 1-1
Η «ΑΠΕΝΑ ΒΕτ» ΣΑΡΩΝΕ|
οΛΑ τΑ ι·ιΞι(οι· Στο Στοιχι-ιινιΑ
Ι Ι Ϊ 'ο ν / Ψ
Τ δ ῆ Ι η 'ο ν
· . πετυχημένη 7 έ έ 7“ :
η μέτσγρσφή ΕΝ|κ0Σ ΑΡΧΗ ΓΟΣ
έως τώρσ η 
τ ¦ ι
ο Ώ Ο
α μ τ ~  Ί
αι τια τε - τ  
νε· ` χ Ἡ
,9η ' >-/ ` γ_έ 7/
Στην 'Γουμιἶιι:ιΙ μσζί Χ Ι
' λ __ Ο! η. ` ι ε η μεγσῆομέτοξο σέπρώην δισιτητήὲ 
| - ο γ π ί! Ϊ γ
2 ! ` κι Ρ
ψ Ή., 1./ __ _“1 1 _.ῆ 
ΔΕΝ κιΞΡΔιΣΑΝ έ· Π ' ΜΗοι-ικΕ ΣτιιΝ κοΖΑΝΗ
τοΝ τιΞΛιΞγτΑιο.. Μ ή  ς ε· 
, “ἑ-ωΉ ΕΝοΕτο
“Α ά Με τιΑι·ΑΣκι-ιΝιο η τ ζ - η η | β
 έτι-99 κΑιιιι-ιΛοΣιΞιΣ ,ι ·  έ: Π Μ ί μὴ
Απο τογΜ"Α Ρ Υποσχέθηκέ Βἔηθέισ
στο μικρόπσιοὶό
ΑΝΑΛΥΣΕ|Σ
Ν_ τιιΞτι·ογΛΑκι-ιΣ,"
ιο ΒΑΣ|Λ0|'|0ΥΛ0Σ, παπα
Ντ_ κΑι·Αινιι-ιτι·ογΣι-ιΣ έ ΣΕΛ.21-28,48
ΒιΞιιιΑι~ι οι ΜΑΜ·
 - Με _. 'Ϊ
Ι _ · ι Ψ 4 Ξ κ ε Η η >·|.·› “ ` ι' | Ι _
_ ο Ψ χ' ' Ό · . “ ' Συνέντευξη Χ
ΒΜ _ > ,ζ " χ; ' ετων Μ κ°ρκ°νἴότ
37 ι - ῆ`; ν · , Ι
. λ ο  χὲἐκω|κότ“ὺἔ9όθη» 8 ω Μ" Μ"
ΑΡΝΕΣΕΝ¦ «Σ'|'|·|Ρ|ΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΝ'|'0Ρ κΑι ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ»
Δ , κι. η
. “ .
τ Δ η Ή Ι η ,4 ¦
χμ ;"¦>ι _·_ ·γ _
3 Ρ . 7 ` η _ὴ _ ὅ 4
γ ι Χ
|·| ήττα και η... διαιτησία η ¦ ορ°μόν°
για τους «κυανὁλευκους» # έ< |·;6¦» την
έυκσιρίσ στο 0-0
. .. η ° · · ΜΕ ΑΠ" ΑΙΜ
Σ'|'0 α δεν» 7 μ ν ν ολα τα ματς
μη , . ή με αναΜΜς, το κοιιιοΝι
4ωπεε η τι
^"8ρας  κ  βαθμολογιες, "ΜΜΕ" Ϊ
“ ¦ μ - ν -. _ ι ¦
κα' ^α|"α  τ κΑιοΝΕΣτοΣ 5-1 δ·ακΡ·θ£νΤ£ς Το ΜΡ" ΜΜΜ"
'ΣΕΛ.9-10 Τ . ι 'ΣΕΛ.29-31 ΣΕΛ-38·“ ·τιΛι-ιι·οΦοι·ιιΞΣ ειναι κΑιΣτο...τΑινιιΞιο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα