Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η]  Μ©@ΜῶῖΜΜ Γέ@Μ [ΜΕ ΜΙΧΑ/Α Μ  
Τ|ΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 51ο · ΑΡ. ΦγΑ.11.667
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
καί οΤο ίίίτεΤηετ Μπ.ΜεκΤ|ίε:.9Τ
Γ|ΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΚαΤαγγέλλεί
ΤρομοκρόΤες μέσα
οΤα όργανα Του ΣΥΡΜΑ
ΣΕΑ. 5
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟ |(ΑΤ'ΟΝΟΜΑ
Μνημεία
κακοΤεχνίας
οί οδηγοί
κυκλοφορίας
Τυφλών
σΤα πεζοδρόμια
ΣΕΑ. 30. 31
ΜεΤρό με καπέλο
300 εκαΤ. ευρώ
Ακριβότερα η νέα συμφωνία εργολόΒου - κυβέρνησης
Αηέίο είσε
Τήν καΤ@ργηση
Του @αμεσα
Βενίζέλ©υ
ο χο. ΣηίρΤζης
Τίς αρχές Της εί·ίόμενης χρονίός.
καλώς εχόνΤων Των ί·ίραγμόΤων.
ευελί·ίίοΤεί η κυβέρνηση όΤί θα εί·ίανεκκίνήσουν οί εργασίες καΤασκευής
Της βαοίκής γραμμής Του μεΤρό Θεσσαλονίκης. με ση μανΤίκή εί·ίίί·ίλέον εί·ίίβόρυνση
σΤον αρχί κό Τίροθί·ίολογίσμό Του έργου. Συμφωνα με κυβερνηΤίκή Πηγή. η καΤαρχήν
συμφωνία με Τον εργολόβο γία Τίς έως Τώρα εξωσυμβαΤίκές αί·ίαίΤήσείς Του. ύψους
Τίερίί·ίου 680 εκαΤ. ευρώ κα' με εκΤελεσμένο μόλίς ί·ίερίί·ίου Το 30% Του φυοίκου ανΤί
κείμένου. Τίροβλέί·ίεί Την καΤαβολή Ποσου
αλλων 170 έως 200 εκαΤ. ευρώ. ΣΤο Ποσό
αυΤό θα Τίρέί·ίεί να ΤίροσΤεθουν καί·ίοία δεκόδες ή καί εκαΤονΤόδες εκαΤομμυρία γία
ανάλογες αί·ίαίΤήσείς. οί ουσίες θα Προκυψουν έως Την ολοκλήρωση καί Του υί·ίολοίμου 70% Του έργου. Υί·ίό αυΤό Τα δεδομένα
Το συνολ|κό κόσΤος Της βασίκής γραμμής
Του μεΤρό θα αυξηθεί καΤό ΤουλόχίσΤον
30%. αγγίζονΤας Τα 1.3 δία. ευρω. δηλαδή
Τίερίί·ίου 300 εκαΤ. ευρώ Πανω αί·ίό Τον αρχι κό ΤίροϋΤίολογίσμό Του. ΣΕΛ. 3
ἐπί] @ο δέκα  Την @ΜΜΜ   ΣΤ
ομαδίκή αίΤοχή καίνέο ΕΦ
Εί<Τός αί·ίό Τους οργανωμένους οί·ίαδους. αί·ίό Την ΤουμΤία ατίουσίαζε καί ο
καλός ΠΑΟΚ. Το 3-3 αί·ίείλεί να εί·ίαναφέρεί σκηνίκό εσωσΤρέφείας σΤον Δί
κέφαλο.
ΣΕΛ. 14-15
ΗΡΑΚΛΗΣ
'Ηθελε. αλλά
δεν μπορουσε
ΑνΤαγωνισΤίκοί οί κυανόλευκοί σΤο Καραϊσκάκη. έχασαν με 2-0 αί·ίό Τον Ολυμί·ίίακό
εξαίΤίας αΤομίκών λαθών. ΣΕΛ. 16-17
'Εχεί ΠόνΤα
Τον ΤρόίΤο
Η εαέλαση συνεχίσΤη κε με 1-0 σΤην Κοζανη. ί·ίαρόΤί οί κίΤρίνοί δεν βρέθηκαν σε καθόλου καλή μέρα. ΣΕΛ. 24