Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 8 εξαιρέσεις στις αυξήσεις ορίων ηλικίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κΑΖο .
«ΔικΕΦιΛΩιι»Β 
Σεντ. τη, 2ο=2ι
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 - Αριθμός φυλλου 1.744 - Τιμή 150 € - νι·νννι·.α-ιγμα5.:αΜ
Ο' κΑτι-ιΓοΡιΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΓΑ|ΤΩΝΟΥΝ
ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΟΝ|Α ΑΣΦΑΛ|Σ|·|Σ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
 στι5 αυξησει5
ΠΖ:;ιι;ῖι1ιΞ Ορίων η θ ι κι05
Ι Ο Πανω από 250.000
ο Η σ Π 5 |α ασφαλισμένοι διατηρούν το
δικαίωμα να αηοχωρήσουν με τα
Ι χαμηλό όρια συνταξιοδότησης
την τρομοκρατια 
Δημόσιο, ΔΕΚΟ και υηηρεσίες
κΑτΑοΕτΞ¦Σι-ιΜΕΡΑ
καθαριότητας ΟΤΑ. Αναλυτικσί
«ΟΞΩ τα ώἶΞοε ο ηρω- Βοιο1ές καταγγελίες Ἡ εΕ:ιηΪιΟΕφῖ ¦ . ,
θυησυργός, μιΕισυργσί, ότι “συσἔημα στε- με κυκλώματα Πινοκες για ολα τα ΤσμεΜ 
ο διοικητής της ΕΥΠ, λεχών του ΣΥΡ|ΖΑ δουλεμηόρων και ΜΜΜ" “Μ
το θέμα είναι Πολιτικό έχει τον «έλεγχο» το «ηαιχνίδι» με τς
και όχι μόνο δικαστικό», στις φυλακές και μίζες σε ηρογρόμ- «"^Ρ^"γΡ^»  ` ί
δηλώνει στον «ΕΤ» αηομακρυνει τους ματα ΕΣΠΑ για το   
ο τέως υηουργός «μη αρεστους» ηρσσφυγικό
 ΤΕΜ Ξ
ψΑΧΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤ|Σ ΑΠΟΦΑΣΕ|Σ ΠΑ ΠΑΕ|ΣΤ|·|Ρ|ΑΣΜΟΥΣ 
Οι αφανείς ήρωες
ε - της Μυτιῆήνης
> ζ Ρ: ησυ δίνουν ζωή
 στους μετανάστες
ε ΠΩΞτπές ησυ χαρίζουν ρούχα στα ηαι
δ της Συρίας και η γιαγια ησυ μοιρόζει
καθημερινό ψωμί στους Πρόσφυγες
ΠΜιώ Πω 
ησυ χρεώνουν αηίστευτες «ταρίφες»
για μετακινήσεις στο νησί
ΠΑ Τι υΕΘΩΤ©ΥΣ=ΣΨΝΤΑΞΠ@Ἡἔ©ΥΞ | ΤΠ ΠΡΟΒΑΕΠΞΠ Η ΜΕΛΕΤΗ
 πιπες κρασι την τη ““ ως!» ι Τι ης .ι Με τ
| ΤΕ ΟΕΔΒ Ε ΜΕΣΩ κΑΡΤΑΣ ΠΑ ΝΑ
 ΜΕΝ .“ 
«Η Ν.Δ. ΔΕΝ ΠΡ0κΕιΤΑι ΝΑ ψΗΦ|ΣΕ|
ΑΛΛΑ ΦΟΡΟΛΟΠκΑ ΜΕΤΡΑ» › ΣΕω 
ΤΟ ΘΕΡ|ΝΟ ΔΝλκτοΡ0 ΣΤΟ ΤΑΤΟΤ
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑ| ΣΕ ΜΟΥΣΕ|Ο › 
ΞΟΔΕψ
ΕΧΕΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΤΟ 20Τδ! ›ΞΞΞε 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα