Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
“το >'ι°οιιιοιιΜοο οι τρεις ιοο8ιο
ιοιι'|οοοιιοβιιο οιιι οιιοοιιιιι ιιι
 ο:ιοιιιιοιοιοιιι γιο οιιιιοιιιο=ιο
(( )   Πε=ε;ω _ _
ήθελα'
' - τιδιέιφοροι
_ 3 κοι Ποιοι
Υ Ι | · | Πὡςἑφιοοε οιιινιελικιιειιιλογὴ ΠἶώΥε (πο
Δεν ονιεξε η ομ£ιδτι Πιο Δελλο Ποροτι ιιροηγηθηκε “3 Μ|ωώ°"Μ8ΜΜς (ΜΜΜ
ΤΠ ΜΗΝΥΜΑ ΤΠΥ ΣΑΒΒΙΔΗ ΠΔ ΤΟΥΣ 'ΜΠΕΣ ΠΟΥ Διι0κιιιοΗκΔΝ
_ ποίοιιοι·ιι ΜΒΜ,
ιιοοοιοοοοιιιι Μο...
Τι μεΙὲφερε ο 'βέιν οιονΆρνεοεν κ€ιι Πώς
έιρχιοε τις. ερωιἡσειςγιο τον Τούντορ 21
ΜΜΜ: πιο· ΕΜική Κολομβία;
ο εξΙρἐμ πιο Πλομιιιοκοὐ
Το Μπι ιοοοοιιοίιιοο Μι ιι ΜΜΜ ΜΜΜ
απόδοση με
Π . _¦ ζ ' ζ ' · γ “ _ - Δπμἰχρονοο¦ .
- ·  - ο ν  ,ο κ Β , ι
, «Μα» ο ΜΜΜ· ιιοοο το. . . εξωτερικο
ΠΜΜΜοΜΜΜΜΜΜΜΜΜ.
 7 . '  ` - ·: "^  ' ^ ὅ .ατ'ν° ;'“ :“_4 · ”
Τους απέκλεισε οιιό ιιιν
Π"0Μ°ΜΚόἩρΠ στονΛοιἑρο Άικ/5 Μις; ι ι·ι '3ιιιηιιιιιι .ι ωμιΞ·ιιΙ ιιιιι '|ιικ_τιιινίἶἩι_ 7 Ϊ Ιον Γ'λ(ιΠινιὴ