Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
πωσ ζ
ΚΥΡίΑ|(Η 8 ΝΟΕΜΒΡ|0Υ 20"5 Ο  ΊΞ8Ο9
Διευθυντής ΣυντόΕεως:γ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ '
Μωρίς'Δαρατσος.Θέματαή;»
, -   +Μειπ“ιήο 
Μ¦Δ·ΥΡ|' ,ο ι
-ι 7ααυμαιακός |ντιμετωπίζει τουςνεοόῶτιατους στήν κατταγορι
_· ο χ στήσω
'  ` ι· κααήπροαόνασπ ενόψειζεόες  .
ή αόρατα" `ίς Μαρκ" σήμερα στο :εσ.“κα9ῶς στις 42.80 μας ο.  .
ματς ασπρα ' με· εκατοντααες παιόιόστοτιρήνας και σιαίας. .ρ 34
` ή ρορΦέρεται για τους αειραιῷτες σαν.μια ι ο
ιιΡΑΝ'¦Β·νπ απο τα "ΑΜΑ
Μετα από τέσσερα χρόνια και σέκα μήνες.
οι νταμπαουχοι βρίσκουν Ξανα μπροστα
τους τον Ηρακαή ο και παρ· ότι έχει
περασει τόσος καιρός από τπν αμέσως
πρσπγσόμενα αναμέτρασα των ουσ
ομόοων. ιι προϊστορία δεν έχει “σβήσει»:
στα τεαευταία τέσσερα παιχνίόια τους.
ο ααυμπιακός νίκασε μόαις μια σορό...
. . <κ··.
η τας αμυνας ο :ΜΜΟ
ΧΩΡ|¦ ΛΑΜΠΝΤΕΛΑ°Υ| Με "ΠἈΚΛ||
ο Νορβαγός μπακ έμεινε εκτός αποστοαής
για να ααρει ανασες από τα συνεχόμενα
ααιχνίσια αου”έχει σώσει. μαπα και ενόψει
αυτών που έρχονται με ταν εθνική του για
τα μπαρόκ του'ευτο πιο. :το όεεί ακρο
, _ ετα-2496" 
*Ϊ έτρεΞεστο οστερεν.απέόυνετον των
ι· ,,`-ΝταΚόστα:«αίμα “τε  Σ
; ικανοί για ακόμα κα ατερα .ή 
τα ΕΧΑΣΕ ο ατι·οΜιιτοτ
τα ιΞΒιιιιε ο παπαοιιιιιιιίκοει
και ότο· ' ο ιταήός είχε
ασ ο νικατήρια Με για ' ανοιξε· το σκορ στο σε·
_ Ο" ο Μ “ήταν .
ο έκσταση ,. ροαοόότααα ου
ιερή. ή μαστα αήκε στο
ιο όγαΒμα του ευρωπαική μετά Μ “Μπα
- διαφορα που είχαν οι ααααγές ο
Η Ξανοα έχει αοααό παρόπονσ
από τα οιαιτασία αρετόπουαου.
κυρίως για τα Μισή κατσαργισμου του πέναατι υπέρ τας
κααήονής ο Η Με Ξόνοα
εξέτασε ανακοίνωσα. οταν οποία
μεταευ αααων τονίζεται: ·κνΡιε
ΑΡῖ°ΥΛ°ΠοΥΛ¦ Δ|¦θΝΑ· ο Ήταν
ο ορισμός του πέναατι ο Μία
μικρή αεατομέρεια που θα
αοασήσει ταν καριέρα σας είναι
ότι θα έπρεπε να είχατε επιόείεει
και ταν κίτρινα καρτα στον
ποσοσΦαιριστή μας·
Ι·1()8 8521747
Α¦Κ-|¦ΤΕΡ|¦
ταιποπιιε·υιχΜιιτ | `
ΚΟΥΚ0ΥΜΚΗΣ
(κρακαείουι.
τονΜπαιωι·ιιτ
ίαοανών›-ΒΜ:ΣΗ:
(Λασιθίου) ο Ώρα: 7.30 χ
μ.μ. ιΝονΑει·σκτε Ἡ
το αποτέαεσμα κρίοακε στα μεγααα
Με τον Άγγαο τεχνικό να
παίρνει ατο όριστα· από τους
Ατζαγκουν ίΜ'›. Πέτριτς (879.
από τους οποίους Ξεκίνασαν
και τα ουσ γκοα ίτρίτπ ααααγιί
ο Νανα. στο 85'. για αόγους
κέρσισε και τον ααατανιό
(2-4) και τουααχιστσν μέχρι να αήΞει
τσ'ματς σήμερα στο οι!" σα είναι πιο
πανω και από ταν αεκ
ιι-οι. με ·γαυκόυ αριστερό
παασαριστό σουτ και σόου με
οεειοτεχνία αεεεοεσε- πρώτα
'τον ΤριανταΦυαήόπόυαο και
,ή και σευτε ο. γιατί έκανε πως δε .γ
σκοπιμότατας›  .› _ Μπέκαμ' ααα· του κακομαοαμέ
 ραΦει , Μπαμ κααεΜτοιιπκιιε ισεπισα τι
.Ικαραμανος4ε. οικον6αοσΜι για.
. Ρ ¦. _ . .
τόσει πιο-ΜΜΜ στα νικα ο, αόντως στο .
γμσήκσοοριστικαήταν τρωω: του  
, _:..ζ~ιι·σμἑὲοτου ' η
` `Λόυτσεσκουι”ωμω" ο ς
σεοε°'<“··›:“Μγωκετο.”  Δ '
` τον :οατόνι ιτραυματί- ι '
κε καιαντικαταστασπκεστα ι
Μανούσος ωραιες ι ή
›·για.πρῶτ σορό 
_. ακτές τ  
τεστ·
"Α"ΑΧΔΪΚ|| 2-0
Αν και αγωνίστακαν
στο Παγκρήτιο του
Ηρακαείου. τα Χανια
κέρσισαν τπν
Παναχαϊκή και
η ανέρακαν όταν τέταρτα
οέσα τας ρασμοαογίας ο
Τα γκσα οι Γκέσισς σου
και Δεινόαααας ιερή ο
ταν παραίτασή του
από ταν τεχνική αγεσία
των αχαιῶν υαέρααε
ο Δαμήτρπς Σπανός
Ο ¦ΠΑΝ°ΥΛΗΣ
ΜΝΉΜΗ Τον: 4.500 πόντους
όταν καριέρα του όταν Μ ο θέαει
σπαους τα για να σπασει το
Φρόνιια
° ΣΕΛΙΔΑ 2
ι ΣΕΛΙΔΑ 8
Ματ. ΜΜΜ: Μιτου: ισειιίσα Μι
.οι χεΦαίακεςε. μου
υπαρσμένουν.στα
 δεύτερη ΜΜΜ: '
η Μαυριτανία.
οι ι οόόρισαν με 'Ι
:το “Καμαήνταα
' ` τι"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα