Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Πολιτικοί που έχουν σχέση με τρομοκράτες απειλούν τη ζωή μου. Συγκλονίζει ο Γιάννης Πανούσης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
ί Η 7ὲιιιΤσΜΙιιιιιι: Μ
 ¦.ι·(ιμιιη›·ι·ιιμιι
Ψ 3 η. Πιο το ΜΗ Ξ
 :Τ Τ η κ. (η
ιω_·¦ῖ¦Πῷ
Αιμωλογιιὡε Ελεγκω θυρεοειῳίιε και Γενικ8 Μαιο ΗΜ. ωρων
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ξ:  Σ|"ΟΥΡΑ
Δ|Α"ΝΩΣΤ|ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ “ἑ ι έ ἶ _ ΚΑ|ΑΞ|ΟΠ|ΣΤΑ
Δωρεον ιοιρική εΕὲιοση Σε Προνομιακή Τιμη
.-' Α|ΜΑΤΟΛΟΤ'|(ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤ|ΚΗΣ
ΟΥΡΕΟΕ|ΔΟΥΣ ΑΔΕΝΟΣ ,ή ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Ο.Μ.Σ.Σ'. γ
Μ Μινι ιν: ι:>τ“Ετ›ἩΜ
Δωρεσν ιατρική εξὲιοσή
ιεΝικιι ΓΕΝικιι Ωχ)
Α|ΜΑΤΟΣ ΟΥΡΩΝ
Κόψτε να κουιιὁνι° Του εΕωφὑΜου και κὰνΥε ενιελὡ5 δωρεἀν οιμσΥολογικὸ έλεγχο θυρεοειδου5 οδὲνοε (ΕΤ3. ΕΤΑ, Τ5Η)¦ γενική εΕὲΥοση οιμΠῖπς Η ¦ μ χη1,μ-“ν
“ΜΜΕ κι” μειρηση σ«·›·ι·ική5 ησιινοιηιο5 Ο.Μ.Σ.Σ. για την πρόληψη Με οσΥε.οηὁρωση5 σε Προνομιακή 'τιμή · ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΣζΕΛ|ΔΕΖ 5ο η Υ
ΜμΝΜΜΜ8ΜΜΜΜΠωΞ Τ
ῖΜ ΜΜΜ κωδικο Μι
ω να Μαι Μο ιξωυΜο 
νου ιΜνομ Μ Μ ?Πω
τ·ΡἘΣ=ξ~ ζ ΜΜΑΖΟΜ Η πο ΠΣ κΑιΑΣΧΕΣΕιΣ
Μέτρο ασφαλεἱο8 γ 
στο Ειρηνοδικεἱιι ΣΥΓΜ0ΝΙΖΕΙ . 
λόγω Πλεισωριασμὡν ο ΓΜΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ · _  μου::
διηγήματα σηο
Φοβοι'ινιοιεΠεισὸδιο σου του8 Πολἱιε8 Που , .¦ ε Τ" θ"Τἴἱο Του
Με) ιην σοχο του χρονου θο χονουν το σΠιιιο του8 “: _ ¦· Με) Ο ΜΜΜ? 'Ο
ΕΝΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠ|ΜΕΝΕ| ΟΤ| "ΑΑΕΥΕ| .Ι , Υ ~ ΣΕΛ'ΔΕΣ 20-24
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΜ|Σ|ΟΝ ΠΑ ΤΑ ΚΟΚΚ'ΝΑ ΔΑΝΕ|Α ' ο
ιιΑ·Μιιιι·ιο
  _ «Πολιτικοὶ που
η γ · . ¦
<<ΕΣἔἔἐἙὅἔΡ έ εΧουν ΠΟΤ!
ι::ι::::ι: Ι Ξ με τρομοκροϊ88
Ολη η ολήΘιιο
γιο τη οχι στι
 = ' ·
ΗΜ; Ανδρέα μι .“Δ γ 8· ἔ
τη Δημ Μονή ' ' ·" ἔ  ω 
 κι οΣιε'^ε;ιωωω _ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤ| ΤΟΥΣ ΞΕΡΩ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
ἔ|:'δΜἩ%Ἐ%Μ Ο «Το Ποσο ψηλή εἱνοι κι ω8 Που μΠοροὑν νο φτὸσουν ενοντἱον μου,
χορΝΜορΜ Πελωωυ, κοθΠγΜ ΑΕΙ' ΜΜΜ ω- Μ το έχω κατοιεθειμὲνο σε συμβολαιογροφο μοιιω8 μου συμβει κοιι»
κ“τΠνοοεΜΜΠορενοΧλοὐσεσεεουοΜ τ·8φοπ“τριε8του ΚΑ| ο ΔιΑΛοιοΣ-ΦΩιιΑ Με Τσκ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔικΑιοΣΥΝιιΣ ΠΑ ΠΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Με τη δύναμη
και τη σιγουριά
της πρώτης τράπεζας Χ
στην Ελλάδα.
βλ. σελίδα 5 ΜΜΒΜρ.Μ
ΤΡΑΠΕΖΑ 'ΤΟΡΝΟΣ