Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ψ Μ.,
.._ τ
8ΝοεμΒριουΖΟι 5 ι Δρ. Φυῆῆου 935 · Τ'μῇ Ϊ 
· ΕΙΝ: ·= ι.1 τ*¦Μ Μ-π=Νη: ·ι Με Μεσα ι η" εν .Η ε
ΕκὁΟτηε: Κωνσταντινοε Μητοηε Ιδιοκτησία ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΠΚΗΑΕΒΕΤ
···-~·.· - ·
ι   ,ι  Ν     Τ
ενια ΞΕιτ:8πει>ιιωπ
Σαρωνεται ο ιόιωπκὁε τομέαε Η Για ποιουε αυξανονται οι εισφορέε » Ποσο αῆῆαΖουν τα Ορια ηηικιαε
η - η _
,ΒἔΜ0ΣχΕ9'0 έ πιω" ΣΤΗ«ΒτΚ»
οι οι φοροι , ,
γω το 20] 6 Έ ενοτητα ειναι »
Τα νέα χαρατοια για μισθωτουε, ο |οΠρογμοτευτη
συνταξιουχουε, μικρομεοαιουε Γ|ΑΝΝΗΣ
Μ" ΠΛΑΚ|ΩΤΑκΗΣ,
ΑΡΗΣ Β ἔ882ῖἔὅὶῖΜ
Π ηρωνουν ακρι ο
ι το “ειπα - ξειπα» Μ ιο
 του ΣΥΡΜΑ “Ουτε έναε φτωχοε να
ι Οι κινητοποιησειε που θα μηηοκα- μη χασει το σπιτι του»
 ρουν Μη την ΜΜΟ _ _ Π^Ν^ΠΠΜ
ι Σεῆ.16 ,_
, ΔΡιΤΣΕΛΗ,
ι ΝἑΔΔΗΜοκρΜιΑ μουηΞυτηε
ι Η ενότητα πανω [ΞἔἔγΞῖἔ^
απο προσωπικεε
~ στρατηγικεε
Πωε η υηοθεοη (Μη εφερε κο- ' ' ` ' έ ; ΜΜ- . τι έ Δ ' έ ε ” '
ιο ΜΜΜ Να αντισταθουμε στη Βια χ“05Χωρ'Ζε'
Αθηνα - Βρυξέῆῆεε
Κ Α Λ Λ Ο Ν Ε Σ Η προκῆπακη και (Μια επιθεση φανατισμένων χαυῆιγκαν εναντιον του ΜΜΜ τπε ό , Ι
°“ “ “ ῖ_ - η ` ΝΔ. Γ πύργου Καυμαυταακου καταδεικνύει την προσπαθεια που καταΒαῆῇουν αυ- ΣῖΟν (ΕΟΟ Π Οξ|ΟῆΟΥΠΟΠ ΚΟ' Π δοση
ι Το κορπσ|ο γκροτπμένα ακραια συμφέροντα να υπονομευαουν το δημοκρατικα μαε ποῆιτευμα. Ιων 2 Με
Ξ Τ ε Μ που έχει καταστεἱευαῆωτα εξαιτιαε τπε συνεχιΖαμενηε μεγαῆπε οικονομικηε 60κιμα- ΠΜ
ι του Ζ€'μ5 "οντ σιαε που διέρχεται ο επῆπνικὁε Μα. Η επιθεση, φυσικα. 6εν ειχε να κανει με τη δικαιπ
 ΑΠΟ Η] ν ΟΟρΟΟω_ διαμαρτυρια των πωπω, που ἑεαπκωθηκαν κατα τηε αἑιἔιαΒητπαηε τπε Γενοκτονιαε θγ ΡΑ Β __ _ _. _“_
ὁ· χ γ με - των προγ νων τουε... χει να κ νει με ταπεινα κινητρα. ημοκρατια πρέπει να ισχυ- κ
ΠΛΟΟ©ἔἔ“ ροποιηθει και παπι. Και γι' αυτό σποτ μαε. οι εῆευθεραι και 6ημοκραακοἰ “Με αυτηε Η (Ο Βτκ» σωρο ρε'
· ι τηε χωραε, πρέπει να αγωνιστουμε με θέρμη και αυταπαρνπαπ. Η εῆευθερια και π 6η- κσ| οσε ῇνε| τομεἰο
μακρααα δεν απειῆουνται. οππα ουτε εκΒιαΖονται στην ΜΜΜ.
Σεπ. 25
Σεπ. Ι6- ι 7