Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΜΜΜ' α·
ι “ ν". , ΝΝνν.εχ ι ο μια 5 . ο Γ
Η Μ Με ψ
ααι Μ
Μ με τον Ο.
"Π | ΠΠ'
 κι? Σ τοπ Το ΜΒΜ" ΜΜΜ “ΜΥ κΜ ΜΜΜ
ΜΜΤΜ ΜΝΚ" ἩΜ|ΜΠΒΥ απατα Να 
>` ι Ε τω σιΕενοισγνοοω ΜΜΜ· δ|ΠΠΙρ"Βεί ϊ
ο ' ' ·_ ΜωωεααΜκωῳωω ΜΜΜ αρωματα ` “
: 7 · Παω. ο κρίσιμο Κυριακή και ο οιιοκῆ8ιῳ65 παν Πω Με' κο¦γων¦κύ3 
π γ Μ 7 Εῆῆήνων ΜΜΜ Η Το «μαμα ντε αμεα» με ω γίνουμε ·
7 Η ' καὶ Μ Β έ Μδ7·'Μ ρΠΜ Μ" "πω Μο” ο
" να 
Ξ. ο. Η τα ΣΜΗΜΜ0Σ - ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΜΜ' ΠΩΣ ΒΔ ΕΝΕ' Η ΣΕ|Μ ΤΟΥ
οι › Ι - Κ >ῇ
ι . οσε) ο]
Για ἶα
ματια
τοα>Παμιι!
Ἐαονται δύο κοναῇαρκεε και ένα εκδοτιιε
Πανω οσο 30 ΜΜΜ `τοααε2ῶν και ιδιοκτἡτεε ομιῆων καῆοὐνται ααα αει εισαγγεῆικεε ο
Π Γ“Μ¦κύ ΜΒΜ Ιων μΜΜρχὡν με αμκεε .:ιΔιφνιΒιαοτικο μαῇοκαοιαμα καταΒεοεων και κινοτῆε και ακἰνιιτιιε περιουσία.
τον 8ῆ“ΠνΜ8 κΠΙ0νωνῇ8 ΜΜΜ αανἱοκοοοο επιχειρηματία και ιδιοκτῆτο ταῆεοι·ιτικοὐ σταθμού :α 42 Νοεμβρίου ανοιγει οοῆοιο
και ΜΜΜ πια [ΜΜΜ Παρα "Δρ λ _ Ι . ΜΜΜ
ΜαυραΙαγῆαα 7 χ
ΤΠ ΔΟΥΝΑ|¦ κι ΜΜΜ ΜΕ Στο Μαρ "ΜΝ
 _  αααῆανα τα 100% Με
“ ~ Ριααα8ααακ! Και Οχι ααα αμα ααα Πένα...
...και α ακαδιααμαε για
αιῆααιιακιι αδεια και κα- 
β'Ήβχ'Ρ ΠΠ] ΜΜΕ_“"0 "8 Σε ααιααα εακειαιιμααο εκανα Τι απο τώρα α Ήμαρ· η
ι 8 · ΜΒ 8 
ευ αμεα αι3 καβ8ανιιαα8 ενημερωση γ¦Π ΠΝ ΑΜΚ Μ _ ΜΜἄ κι" ο' η
Μακ α Ν. ΚαραμααΖια ταΜαΜὡ Με με
ΔΕΝ ΠΜΕ|'|'Λ| “3 “8
Η “ΜΜ·ψ#ΜἩ 57; . η - κι
Πα α» . .
ΕΜΠ Μ" ΚαοτοεΝοεμβριοε
ιαα Γ. Μαααααῆα Πα
Παραμένει «εδώ» και
αιαριΖει ιαν εκδαιικα - η
οι ΜΜΜ 
τα· Μ 8οΙε του ; 
Μ"ω"°"“ Μαιάμι! ε· 
απο Μαδμοιι 'ῦ · Ο 
Γι ΕγγονόΠοσῆοε. ΜΜΜ. ΜΜ.
""° ΙΜ Βασιῆειου¦ ΧΜκορισκοε-Μκοε. Ο Οίκω Μ Με! μωβ' ΜΒ σχεδόν
ΜΜΜ' ΠΜ... ΜΒΜ . 98 ΜΜΜ Μ Μέ: Μ η εργο απο ω ΜΒΜ του Δ. Δω ΤοιιΜεα
Μ Μαι Μ"