Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 αιιΑιιΑωιΑἄ
:ε ρ :338©Β8Θἔἐἐ
Παραδοσιακό
πλεκεα
και κεντημτα 
9./ Παραὁοοιακοί τροποι και
αροοειιχε5 για να διωξετε
το «κακο ματι» και να 
ιιροοτατεὑσετε το οιιιτικο οσε ”~
Καταγαααοαμε τι· αρκα'ω απο· τα· Μπα·
παν κβαακανο ΜΜΜ, τα γεωγραωκἡ 7
ΜΜωαἡ απο, οι “απ πιο Μαιο·
απεναντι στα «Με μου» και ααααααιαζαῳ·
ααικ'λαα8 τρόπου· ΜΗΝΗΜΑ· του.
ΟΟ··"·Ο"""'·"""
Σε ιιοιονε κόβουν κύρια ἡ 
και ειιικονρικιι - Χανονν| 
το εΦαιιαξ οι οιρατιωιικοι
Σελ. 1 3, 29
σε μιαθοῆόγιο 
και αξιοῆογιιοιι  ρε
Σελ. 1445
<<κ0κκιΝΔ» ΔΛΝΕ|Λ
Ο' ΡΥθΜ|ΣΕ|Σ
όγιιμναατἡε @ακα
 ΜΜΜ και Σημιτη
Σελ. 2
3 γραφεία για τα Ζωή
Σελ. 10
για τα στεγαστικό
Στοκ' ια 
- Ανοίγει ο κερκοΠορτο των Παειοτηριαομὡν χ   οι ϊΠ$Μ|° 
ν ι, 6 για ιΒΟ.ΟΟΟ δονειοῆιῆΠτε5  ή? "Μ" η
¦ ` . - ΔΕΟ.ΟΟΟ νοικοκυρια κινὁωνεΟοων ο 7 ” ΜΜΜ).
ο"° ω σεν°Ρ|° να χασουν το οΓιίτι τοοε 7 - Ϊ” Μπορεί
για τον 20 γυρο - ι20.οοο-ι 5ο.οοο ευρω το νέο οριο ι · “ . γΕ“ανγΜ 
Σελ-08 οιιαγωγιῆ5 στον νομο Κοτοέῆιι .ο Μ Η " να ρΜενα.,
Ι Ι η Ρ ' ἔκιιε%ιιενσιι
“Ποκερ ΜΜΜ! ΔοιεΡοΜΔ 'η ζμ _ αν ' ειναι ο
μαεαεΛιγαιο-|ονιο
ω” Δυναμική εκκινηση
για το ΟΝΝ θιεεεε
 ¦ να είναι γ 
 353ῖ“ι· 
 ο ο Ι Δυναμικό καψω ΟΝ.αιιου
ι ι ατικοε δια ιι ιοΙιιε “Μμ““ΜΜΜΜ
-ιιρωεειιιεΕνρωιιιιε 'φ Φ μ Μ Με
Σελ· 20· 53 Ο βίοε και η ιιοῆιτεία του... Σελ. 1 1 “φ Σὲ. 41

Τελευταία νέα από την εφημερίδα