Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Το Χ.Α. επιζητεί συμφωνία μέχρι την έναρξη του EurogroupRecognized text:
 παιδικών
αυτή πιο
 όικόΝόικΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ
ωνννν.χτἰΜαΝετἰτἱο.9τ φτιλι>ΑΣκεγιι 6 ΝοεΜσΡιο ηηΜη ι·.5 ε
Νο1 σττ1ν ενΠμέρωστ:
686.59 Μ 
ΓΜΜ* έ" ““ _ _ ΙΜ Ανοδικές 
την  _ - : 77
ΠΜ _ _ Μ Σταθερές ή 5
Ημερήσια Μεταβολή ΜΜἙ“ _ _ “ο Μ πιο πιο ο" _
Β'Α|Η Δ|ΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖ|ΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΟ Τ|Σ Π|ΕΣΕ|Σ ΕΛΕΩ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑ|ΟΥ
το ΧΑ. ΕΠ|Ζ|·|ΤΕ| ΣΥΜΦΩΝ|Α
μέχρι την έναρξη του Ευνοαιουρ
Μετα από εννέα συνε ριόσεις οι 700 μονόόες χάθηκαν και πόήι
“κ   Τ ^ τ ή: ή εαπόλυτο ρυθμιστή των διαθέ  Δ ι - Σ
σεων της εγχώριας χρηματιστη
ριακής αγοράς έχει αναδειχθεί ο
, τραπεζικός κλάδος, ελέω των έντονων
διεργασιών για τις αυξήσεις κεφαλαίου, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να
κλείνει κάτω από τις 700 μονάδες, εξαιτίας της βίαιης διόρθωσης των τραπεζικών μετοχών. Μετά από εννέα συνεδριάσεις ι29/10› οι 700 μονάδες χάθηκαν και πάλι, αποτυπώνοντας την έντονη νευρικότητα της αγοράς, καθώς
κορυφώνονται οι διαδικασίες για την
αύξηση κεφαλαίου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Εκτός από το
όίεςουηΙ που αναμένεται στην τιμή των
αμκ, αρνητικά επίσης επιδρούν στις
τραπεζικές μετοχές και τα σχεδιαζόμενα τεεετνε 5ρ|ίΙ. Σε νέο ιστορικό χαμηλό
έκλεισαν Πειραιώς (-2 7,85%) και Αττικής οι 7,39%), ενώ το ιστορικά χαμηλότερο κλείσιμο ισοφάρισε ο παραστατικός τίτλος της Πειραιώς (-50%). Στο μεταξύ, η της διαπραγμάτευσης αδειάζει επικίνδυνα, με την αγορά
να επιζητεί να υπάρξει συμφωνια μέ
νουν μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης
και των θεσμών όλα τα ανοικτά μέτωπα: από τα ισοδύναμα για τον ΦΠΑ
στην εκπαιδευση και τη ρύθμιση των
100 δόσεων, μέχρι στο θέμα της πρό
στασιας της κύριας κατοικίας από
τους πλειστηριασμούς. Όπως άλλωστε σημείωνε χθες και η Με" 5ιτεει
10υτηε|, “οι επενδυτές στοιχηματΚουν
ότι όποιες και αν είναι οι ιδεολογικές
διαφορές της κυβέρνησης με τους πιστωτές της, η υπόσχεση για την ελάφρυνση του χρέους θα αποδειχτεί ένα
ισχυρό κινητρο.. Για να εφαρμόσει τα
συμφωνηθέγτα, οπότε στην περίπτωση αυτή η τρέχουσα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αναμένεται να αποδειχθεί μια θαυμάσια αγοραστική
ευκαιρια". Παράλληλα, αρνητικά στην
αγορά επέδρασαν χθες και οι νέες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με
την Κομισιόν, η αυξημένη αβεβαιότητα
και η εισαγωγή των κεφαλαιακών περιορισμών επηρεάζει την ελληνική οικονομια, η οποία θα βιώσει μια διετία ύ
Κομισιόν: Η Ετιηαοα επέστρεψε στην
ύφεση το 204 5. η αβεβαιότητα ανατρέπει
την ανάκαμψη - Υποβάθμιση προβηέιμεων
για Ευρωπαϊκή Ενωση ·
τι ΓΡΑφει Ο ΧΑΜΕΡ Σι-ιινιΕι3Α`
Πηήγμα για τους μετόχους
 τωνΤραΠεζών
Με;;; χριτηνέναρξη του Ευτ08τουρ της προ- φεσης,στοί,40%γιατοΖΟί5καιι,3Ο%
σεχούςΔευτέρας,Αντ|αυτσύ παραμέ- γιατο2Οί 6. Η ' ι '
Σύντομα τα ισοούναμα για ι Χρειαζονται 480-220 εκατ. Νέα Νέα απο
το ΦΠΑ στην εκπαίὁευση ι οι Συνεταιριστικές από την ΕΚΤ
Διαψεύόει τα ΥΠΟΙΚ αυξήσεις στα σύνορα Δεν θα επενδύσει η ΕΒΡΟ - Συγχωνεύσεις Σε 59 τρόπεζες της Ευρωζώνης - Εντός
των παιχνιόιων του ΟΠΑΠ ; μεταξύ κηόόου ή με Αφτο Βεηκ ι · Ξ του α| τριμήνου του 2046 . ι ι τι
Ο ()"(ΟΝΟΝ||Α
ΠΟ^¦Τ|ΚΗ
ΧΡΗινιΑΤιΣτΗΡιΟ /Χ()|-|ΝΟΝ
Ενόιαφεραν για
τα αυτή( Πυιιαιηα
της Πειραιας
”“¦=. κο"'
Θε 8,ι;6€'“”“ έ
Ϊ Γιατί ήταν η Μετοχή
γ της ημέρας
Οι μετοχές που
Σιλ. Η·
πρωταγωνίστησαν
αρνητικα ή θετικό
στο ταμπηό
Σελ. Ι5·Ιἴ
Αύξηση 43,3%
στα κέρὁη του
ΟΤΕ το γ' 3μηνο
Στα 500 εκατ.
οι προβήεπόμενες
επενόυσεις του αμίήου τη ι.
Ανοὁος του όγκου
πωηήσεων 5,Δ%
για βρω οριο ΗΒΟ
Τα γ| τρίμηνο - Ωθηση
από τις ηρωταβουήίες
του ομίηου
«5τιεεε τοπ»
για το Παρίσιο
τα σαρκα· ςοητιοι5
Περιορισμένη η επίπτωση
τους, επισημαίνει η όιοίκηοη
- Οι προοπτικές 3 ι ·
Αύξηση κεροὡν
τ8.6% για Τιτόν
το 9μηνο
Προσόοκό σε βεήτίωαη των
ήειταυργικων αποτεήεαματων
το 2045 ι. ι