Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ω Η η |/η  Μουτ
Δ/ντής: ο. ΝικοΗαϊ6“ς
Διευθυντής Συντάξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ θ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2045 · Α.Φ. 45807
ΝΗΜΑ"
τ·ν¦·Μ:ϊτνυυυΜΑ ό·Αυ@τυ υυκρ·νσ¦ η
~ 2007 κυτΞέπειτυ 'ο υ6ν·υυς!υρωτυθΜτΜΜ η _
γ. Βάσας υΑυκΑΜώνε· Ξτις Φάσεις των ΜΜΜ
, τ“τμ6υυωΜ 6·υρνἀνωυΜ εκΜατ:ωνΜε ,
“ Ἡ·ΜντΜΜ€κετ στ· ΜΙΝΙΜΟ του .η Μ
.¦ ω..ὸ“.. Β
ΓράΦε: Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΕΠΑ": (σεΜϋυ 2)
Μ > Η ¦› ¦ _, "τυκυτ τικ '_ ,
"κο, '  _, ` ,Ϊ  “ ` ¦ - η 7 ., ή ν"κυράοΩυν·ο-Ερνυν·:
 ωω°ωΜ ¦°ω ω η - μ “Ϊ Μ ` * Η  ._ “ __  χ ΣΤ  'Η πιοὶευΜῦενκΜνυυνυὲυυ,
Ἡ Μα” “Μ“¦ὡ , Ξ' _ , ›| ' Η η -- · Δ· 7 ν Η . , . _ υ - Αν - η '~ μένουν υυκριυυΜ τηνεστί υ:οΠυυυ|υκ6ςυε ων
 χ  τη ἔ , . . ω Η 'Ι - ω ω η - · - . ` ϊ , Αν Ντιναμό ειχε-Φο εετρἑυ υυκρ·υυΜ το ΜΜΜ τον
~ ^ ν: Φορτουνυ σε.υ£τυιυ μέρα και_υυΜνυρ·συ€νυ.υἱχε~
τα ιντὲν·ε'εΜσΜ 'μακριά υπό το που. ν" αυτό '
ν _πυΜυνή;τουεΜρντυ αν πε ανυνκυίυ» >
α 48! Δ Ω:_!7 Η
Ξ *- ;¦ἶ!£4ῳ Κκ
.ΜΜΜ ω” Ι γ μ Δ ¦
Μίνως”. .| 5 ,, ω Η ` Ο· η .Μη Μ
'Νεων .Ξ ·· Σω" Γ 
ΜΜΜ" με 'Ο'
:ι φωτεινό" τ
> ω . ν τ..μ·Μ
'η 'ν ω
Γράψε· ο ΑΑΕΞΗ: ΕΙΡΒΜΗ: (σεΜϋα 3%
θ γ Το υυτςΜυκόΜκε για 15 Αευτἀ
;γ , εευ·τἰυς ρἱΦΜΦωτοΒυΜ6ων
: ρων ανωνιστΙκυ Χώρο από τους
¦ 'οπαδους του ΑΜΕΑ. στο 89' > Δ
_ ο Μακ (φωσ) μείωσε το
`:~' σκορ .στο 90· ο προηγή-·
υηκυνἶτυ 'που των Βρυζ·Μἐ
' “νων ΑΜ σε) να' 2υυοζἱν·υ
ΐ 158: με ΜΜΜ; στο ουσία
' › υπέπεσε υ>Χυρίσυς κυι~ενώ
~ προηνΜυκε συκωτι. από
 σουτ του καυυορέ› 8 ¦
Γράψε· Ο ΔΗΜΗΤΡΗ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (σεΜϋυ 8)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα