Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοεπε“@οωΜετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Σελ.5
ΑΜΗτΜΔ @Δ κι
ξ ` 4 Ψ. - _
_. ο· .ς 3 ς _ ι. η ι Δ ι ·
ε. ή α · :Λ · ι· Μ - ,
" `~ . , ι _ ι·
·. . ι Η ν . γ > · ,
· ., ϊ `· '
Η ' ·
κ ' - Ι _ · . Η Σ γ . . . . 7 .
· < ~ ε . β ι ' °
_ ν ι γ . . ς 1
·· ι . η
¦ῖ$ ζ
πι Ι Π . Δ
Β 4 ·! 7 ε _
· @ή υ φεση
· η. - “ ζ! ρ Ξ η :;. ' 
,. '  _ ε
λε  λ αδ α
·_.__ ε 7 . ι
.,κ>ἶ“ “ - Ο' ·#
··| Ο Τ ν· 
σε 'Δ · Ρ ' “` '
ΕΦ|ΑΛΤ|ΚΛ ΣΕΜΝΑ
ω ΜΕ ΝΟΜΟ “ΚΟΜΜΕΝΟ» ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ Ρ”
Επισφαλής θα" ¦ ¦
Στο αρχειο οι δικογραφιες για Τα
<<θαλασσοδἀνεια» Των κομμάτων
Ποιός είπε ότι π ελλπνικτί οικονομία έχει διαφύγει πλήρως του
κινδύνου; Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγπσπς κάθε άλλο παρά σίγουροι είναι. Οι κίνδυνοι για μιν οικονομία αις Ελλάδας έχουν μειωθεί μετά οι συμφωνία για το τρίτο
πακέτο Βοήθειας. αλλά ο περιορισμός των προκλήσεων μπορεί να
αποδεχθεί εύθραυστος και προσωρινός, προειδοποιεί ο οίκος
αξιολόγπσπς Μοοάν'ε, σε έκθεσή
του για μιν παγκόσμια οικονομία
του 2θΙ6.
"Οι εγχώριο· και οι γεωπολιτι·
κοί κίνδυνοι υπονομεύουν μία .·
σειρά περιοχών, όπως π Μέσι
Ανατολή. τι Ανατολικό Ασία και π ` 
Ελλάδα" επισπμαίνει ο Μοσάν'ε,
τονιΏοντας ότι ορισμένες κυδερνιίαεις είτε είναι απρόθυμες είτε
είναι ανίκανες. να εφαρμόσουν
τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αμερι
ι έ· ί μὲ· Γ 
 “ :Πἶρ0πυλαισαν η' χιυπΜαν
ΕΠΕ|ΣΟΔ|Α ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤ|ΩΝ
2016, αν και δεν αποκλείονται
αρνπτικές ά ευχάριστες εκπλήξεις. Πάντως, προειδοποιεί ότι
εφόσον τι επιδράδυναπ στπν Κίνα
μενομένου, τότε ενδεχομένως να ς | 4
προκλπθεί μία σειρά αρνπτικών Δ Δ·
επιιπώαεων. σε παγκόσμιο επίπε8ο.