Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πρώτα τα μέτρα, μετά τα 10 δισ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαἴτεΠιΡοτίκί.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
ΠέμΠτα 5 Νοεμβρίου 2015 /τιμα: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕπιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.918
Οι σχεδιαστές ραβουν
για εητα νέες ξένες αγορές
Παριο Ντραγκι
Καταψηιρίστηκε η διαταξη
για τη μικροζυθοηοιία
Ο Μοσκο βισί ΠροειδοΠοιεί ταν κυ βέ ρνασα ότι τα κεφαλαια για τις τραΠεζες θα δοθούν μετά τα ΠροαΠαιτούμενα
Πρώτα τα μέτρα, μετά τα 10 δισ.
Ασφυκτικό τετρααμε ρο για ταν εξασφαλισα τας υΠοδόσας των 2 δισ. ευ ρω
σιίμερα στη Ν
ΑμφιοΠμία
για Προσφυγικό
και Πρόγραμμα
Αμφίσημα μηνυματα δέχεται η Αθηνα στην ηροσηαθεια της κυβέρνησης να συνδέσει τη
συνεισφορα της Ελλαδας για την αντιμετωηιση της
ηροσφυγικιῆς κρίσης με τη χαλαρωση των δημοσιονομικων ηιέσεων. Συμφωνα με κυβερνητικές Πηγές,
ο ηρόεδρος της Ευρωβουλης Μαρτιν Σουλτς φέρεται να διατυηωσε τη θέση ότι η Ελλαδα δεν μηορεί
να βρίσκεται υηα ηίεση, δεδομένου του βαρους ηου
σηκωνει στο ηροσφυγικό ζητημα. Σε διαφορετικό
μακος κύματος, ο εηίτροηος Νοσκοβισί εηέμεινε ότι
«ηυξίδα της Κομισιόν είναι οι κανόνες και ηυΠδα της
Ελλαδας είναι το μνημόνιο. Δεν θα χαλαρωσουμε
τους κανόνες». >3
Δρασεις για ί 04.000 ανέργους
Αηό τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα αρχίσουν να υλοηοιουνται τα νέα ηρογραμματα του υη. Εργασίας για
την ανασχεση της ανεργίας, ηου θα αφορουν συνολικα ί 04.000 ανέργους ηλικίας ί 8-64 ετων. >9
Παραταση αναστολιίς του ΦΠΑ
στην ιδιωτικα εκηαίδευση
Παρατείνεται μέχρι τις 16 Νοεμβρίου η αναστολη
της εηιβολιίς ΦΠΑ στην ιδιωτικα εκηαίδευση και
μέχρι τις 23 Νοεμβρίου η δυνατότητα έκδοσης
συμηληρωματικων τιμολογίων για τη χρέωση του
ΦΠΑ 23%, ενω ηαραλληλα διαγραφονται όλα τα
ηρόστιμα ηου έχουν εηιβληθεί. >3
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ):
ΤΡΕ|Σ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Τ|Α ΑΝΑΤΑΣ|·|
Τ|·|Σ ΑΓΟΡΑΣ
Α|(|Ν|·|ΤΩΝ >21
Ι ΜΠΑΜΠΑ: Τ||ΕΣΕ|Σ Τ|Α ΠΕΤΡΑ
ΚΑΤΑ Τ|·|Σ Α|'|ΕΡ|'|ΑΣ >12
Ι ΝΑΡΤ|Ο ΤΑ Τ4 ΑΕΡΟΔΡΟΡ||Α
: ΣΕ ΕΡΑΡΟΡΤ - $|.ΕΝΤΕ|. >1ο
Σε κλοιό ασφυκτικών Πιέσεων ααό ταν αλευ ρα των
εταίρων - δανειστών βρίσκεται α Αθανα, με ταν κυβέρνασα να καλείται εντός των εΠόμενων τεσσάρων αμερών να εΠιτύχει έναν «Π ροωθατικό συμβιβασμό», Προκειμένου στο ΕυτοἔτουΡ τας Δευτέρας
να δοθεί η έγκριση για την ειπαμίευση της υΠοδόστις των Ζ δισ. ευ ρώ, καθώς και των ί Ο δισ. ευ ρώ για
ταν ανακεφαλαιοαοίασα των τρααεζών. Σταν κυβέ ρνασα φαίνεται να έχουν συνειδατοΠοιασει ότι
Πρόκειται για ταν Πρώτα Πολιτικό δοκιμασία μετα
ταν αΠοδοχα του 3ου μνημονίου, αΠό ταν οΠοία
εξαρταται Πλήρως η συνέχεια. Σαφείς ΠροειδοΠοιησεις ότι μέχρι την έναρξη του ΕυτοἔτουΡ της Προσεχούς Δευτέρας θα ΠρέΠει να υΠαρχέι συμφωνία
σε όλα τα ανοικτα μέτωΠα αΠαύθυνε ο εαίτροαος
Πιερ Μοσκοβισί, με την ολοκλαρωσα των εΠαφών
του σταν Αθανα, διαμανύοντας Παραλλαλα Πως α
αΠοδέσμευσα των 10 δισ. ευρώ αΠό τον ΕΜΣ για
ταν ανακεφαλαιοΠοίηση των τραΠεζών θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία για τα δύο Πακέτα
των ΠροαΠαιτούμενων. >3 - 5
·' ¦'ί|'|
Ι' "ί" "'
ι"':ι ι"
' ΠΠ "Η
:·ιι·· 'Δ Δ
ιι¦ιιιιι
ιι· η ι· ιι· ι>:ι
η ιι ·ιι ι :ι
ιη· ^ιι ιι ιι·ιι ι· ι
'3' ΔΙ' |'¦"2" λ Ξ' "Π
Τα μέτρα για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού, το οΠοία θα ΠρέΠει να θεσμοθετιίσει μέσα στις εηόμένες ημέρες η κυβέρνηση, συζήτησαν χθες,
στο Πλαίσιο ηρογραμματισμένης συναντησης, ο έηίτροηος Οικονομικών της Ε. Ε. Πιερ Μοσκοβισί με τον υηουργό Εργασίας Γιωργο Κατρουγκαλο.
[ανακεφαλαιοποίηση] Ανταλλαγα ομολόγων αΠό ΕυτοοααΙς
Η Πειραιώς ανοιξε
τον Χο ρό των αυ ξασεων
δισ. ευρώ, το σύνολο των ελλείψεων Που
Προσδιόρισε το ετταεε και, και α τραΠεζα εαιδιώκει ταν καλυψα τουλαχιστον
των 2,21 δισ. ευρώ του βασικού σεναρίου, αΠό τον συνδυασμό τας αύξασας και
Την τελικα φαω τας ανακεφαλαιοαοίασας εγκαινίασε ααό χθες α ΤραΠεζα Πειραιώς, ανοίγοντας Πρώτα χθες το αΠόγευμα βιβλίο Προσφορών για ταν αύξασα
κεφαλαίου. Η τραΠεζα εΠιδιώκει ταν αντλασα τουλαχιστον 1,6 δισ. ευ ρω, ενώ Περί τα 600 εκατ. ευρώ συγκεντρώνει αΠό
την Πρόταση ανταλλαγής ομολόγων. Η
αύξηση κεφαλαίου Που έχει ανακοινώσει η Πειραιώς είναι για Ποσό έως 4,9
Που αΠηύθυνε η ΕυτοΒαηκ σε κατόχους
ομολόγων της. >6
Πηενοιια Κερέ
μέλος του εκτελεστικοα
συμβουλίου της ΕΚΤ
Να ολοκληρωθούν
Ντανιέλ Νουί
ηρόεδρος του Εηοητικου
Συμβουλίου της ΕΚΤ
τας ασκασας διαχείρισας Παθατικού Δίκαια λύση
(ΣΜΕ). Στο μεταξύ, στις 11 Νοεμβρίου Με φέτος ο' ""ξῇσε|ς στα «κὁκκ|να»
γει α Πρότασα για ταν ανταλλαγα τίτλων κεφαλαίο" >6 ΜνεΜ >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα