Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| |0'
ΙΒΝ λ7ΊΞ·37ΠΠ
Σω Μ ο Βαγγέλης
ΜΜΜ. Με πως
ως Μ ΜΝ:
'ΜΒΜ Μ. εΜἀ από ω
Νέα· πέπλο' “πωπω Μ
Μ νίκη. Μ θέλω να ως
βλέπω. να 'ην ω Μ Μέ...”
9 77Ί792 370008
5 ΜΜΜ
?ΙΜ ΜΜΜ
ΜΒΜ χ
ωημεριὸο. Δρ
Φυλλουι62Ι. ΕΣΜ.Ψ 7 ί -. . · ἡ ._
Τιμή ΙΜΟ:
. ¦ 7 Ι , ` :
λ ΜΞ»> 'η 
?κ - ε
ς  7 Χ; _ ἑ ε ὴΔ› ὅ
Χ . ΥΓ Ἡ . ι
Χ; ΐ 
/  ή 
¦ ϊ η
" · _·' ',
κ "; .
τ· ΜΜΜ" Μιλ 1
. ἑ_  7 άι Η?  . .·“κ  Π Ι >
Ι· λ'
ῦ “ :ΠᾶΡνιοξλδσὲἔα μᾶγια, κἑρὁι£ την αποΒολῆ ο ΜΜΜ και χώρισε το ματς με 
 _, ξΞγκολξΡ;ςῖβἶ%ἰωςπἔΪἶἴἔἶξΦορ;σῦὺῇ]ἴΑἱμη κατσε μ1σέΒΡόὁ1ὁ Ποἶΐὁλαῖ η.
ἡγαν“ὅΒἀἶὅ”ΟλυμΠ1ΠκὁἔὁἔζἔηνῳυΧἡ'κσ1 ΠΝ Ποιὁἶηἶὰ του Νίκησε
 ΗΜ· η  ~~ ›· λ Μ, #8 ¦`ῇἶ'¦ τω-·-, ·;μ-›.η -  Μωκα17;ην γκ1ν1ατου [ΧαμΞνο ΠενσλΏθλαὅῆ ΜΠοτ1α;ῦ1αφσση ενα γκολξτης Ντ1ναμο]
›--χ .ιη '_ > 7 '1 ~.ΑΜ ·
Ω” ν( . . “ “84 .
" 77 κκΜΜγΜ ι | ΗΜ _ τ.ΜΜγΜ .
7 ΤΜΜλΜΜΗ. ἰ  . ; 8 ΒΜΦΠΚ λ λΘΙ ΜΝ λ
Ι '1 · ΜπΜΜε. 1 η ~ ` ωΜὴώ λ ιΜηωω =
ΜΜΕ Ι _ _ μενω· ` : ΜγΜΜ λ