Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
η Το Παρασκήνιο για το πώς κάνει πίσω ο Αλοφοὐζος
 ΠΜ Μ' ΜΝΗΜΗΣ' > · ·
' ἶ - Ζ
0ιΜ6ρόωςΠω μέιωσεοΠώε6ροςτου ΠΑΟ κοιαὁεὐτερες σκέψεις γιοιον Σέρβο  Ϊ  `
(ΜΙ/ω
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΠκΗ ~
& ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΜΜεΡΙΜ ` '
0 Πω ἀΜΜῳκ-ἡ γ  οι'
αξιολόγηση στο ρόΜΜ "Μ" 5 "ΜΜΜ 2015 ' ^Ρ· Φγ^^ογ 2565 ° "Μ" 130€ Μ·ιΜωΜΜιΜ
'σισΤιπυπύιιιιΜ
· “ΩΧ 
_  ο ¦ ~ : Π  ·.ἔ- > 4ὲ>:|ῳἩΚ - Π
οκΜιιππιι @ἩΡΜΜ:ἔἩν ι ~Ρ  δ - ...ΠΠ-"ΠΜ" μεωνίκ·ιω·πΜ ΜΒΜ  ν 
'ΗΜΕ|ῖΠ|
σρ ι'ιι:
. › Α “ ” Ι 2
“ἴ;ὑχη' 7
δ _. ¦“_
“ΜΜΜ ΜΜΜ Μι: ειδικό ωιχἱιΜηε τα γκολ _ _
Δ ϋες συ το Όψη Μι ασ ων κι έσα
ΙΜΣ Μάσα επεσα γιοΕνΑθἈΜ 0 · ·
Ι Μια: Μωρή κόπωση που ""°'||Μ "Η "'"'0|'". .. "ΜΒΜ
"ϊ" ΠΜΜ'!||'Π ῖοΜκΜΜΜΜΠΜΜωωΜ Με·
ο Μ"8"|'|Π'Μ
' ΕποχΜΕΜΛ ΜΝ ΜΡοΜΗιο
ΜωωωΜωωΜωωΜ 7” '/ Τον οκολοι)θΠοε ολο Ιο τιμ Που είχε ο1ην Δεκ :ΜΗ