Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ωωπεν.““ΜΜΜ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8783 - ΕΤ°ὶ 3Ίο · Τ|ΜΗ Ί ευρώ - ΠΕΜΠΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡ|ΟΥ 20Ί5
· Ἡ  '..;ἐἐΜπΠ·Ρ)Ω'ἴ“(ἶ'ἶΡ“'|ΣΗ» ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤ|ΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧ| ΤΩΝ ΑΜΑ
ϊ. .. --. ι
· 7' Ι.
. ἔΐ.
.σε τα .
<<|'|νίγη”κε>> αιην μπύρα
» ` ~ ι 9; .: '. / . Ξ." α
η κι· γε ρνηω “ι κη“ααναχη
| Κ ί # 7
ΕΚΚΛΗΣΗ Γ|ΟΥΝΚΕΡ-ΤΟΥΣΚ
"Σταγόνα | | |
“ΜΜΜ Επιτακιικη αναγκη να ιεθει το
Προγραμματα απασχόλπ
·:αωι°“...::..:τ:ε°:: προσφυγικό σιη σύνοδο Των 020
υλοπσιπθούν τους επόμενους
6 μήνες, εξήγγειλε π αναπλα
ρώτρια υπουργός Εργασίας. ΠΜ Μ
Ράνια Αντωνοπούλου στο
πλαίσιο του σχεδιασμού του “θΕΤ|ΚΟΣ» Ο  Ν "ΜΜΜ ως
.ην Μα
υπουργείου για τήν αντιμετώ
πισή τής ανεργίας. ·· 'γ ἴ _ 7 'ο'
χεύουν στπν παροχή εγγυπ- ¦ )` > ' ' 
μένπς απασχόλπσπς, μέσω ἰ · ι ι ·
με τήν προϋπόθεσπ ότι ένα | 'Κ Ἡ α ; ?Η 
ποσοστό των ανέργων θα συ- ' ` ί - · · η ¦ γ έ: ι) ι
νεχίοει να εργόΖεται και με- κ 7 ' - χ ' γ | τ ϊ '
τα τπ λήξπ του προγραμμα- η ι Β ~ Ε.. Π Ξ η ι Ή
τος. Οι πόροι του προγρόμ- Ϊ:: ϊ γ ' ' Τ ¦ Ι .
ματσς προέρχονται από το
ενίσχυοπς των επιχειρήσεων
1,4 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ για /
. . / ί ί -· 44 Έ · Γ
ζ?ΞῖοἘἴἔΞἩΞ”ἑ“Ἑ8ἔἔ ἰ 'π ; , ] μ ΜΝ “πως π
.Γ:·:::;:::έ“:αα:α α) Ι  > ) ΜΜΜΜν“
να" στον ωκεανό για το πλή- ~ _ ζ Ι ΣΕΒ 3 ΜΜΜ" 
ή Σελ. 8
θος των ανέργων τπς χώρας .