Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
···|'Μ·Μ
'ΜΠ·Μ
η·ώτ·Μη
«Λ ναννωΜΖσυμε τον μόνο των
ΜΜΜ “πιο Δεν στον Γενσκισνισ. - ·
οι ΜΜΜ
ΑθΛΗΤ| κ"
Κτι8ιηιτ;αινιι ιι08ιιιικιι ι:ωιιιιεμι6υ πισω” Νοεμβριου 2ο·5 |ΦνΜο ιο2σ απο ω 1.30
Τπν ώρα που ο Δπμαρκοε συνέχιζε τι5 γραφικότητα. π ΑΕΚ έπαιρνε στα χέρια Με, το «ΟΚ» στα Μελέτπ Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
από τα Γενικὴ Γραμματεία του Υπουργείου Περιβαλλοντοε και απο τα Γενικὴ Διευθυνση Χωρικου Σχεδιασμου και Αστικού Περιβαλλοντοε
έ ·-|ΐπ-θ  ΜΡ·
ΜΜΜνιαΜ
@ωτοπωοΜώ“
(ΜΜΜΜ.ΜΜ·
ΜΜΜπΜνα
Μι.ωοΜωΜ
κωΜωωωω
_` σΜ·ιιΑαΜωΜ
, · “ΜΜωω
τ τ ΜΜ·ΜώεΜ·
ΔΙΑΒΑΣΤΕ: ΤΤ ΕΔΕ" ΑΝ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΚ, 85 ΧΡΟΝ|Α ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑ|ΧΝ|Δ|
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣ|ΚΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑ ΚΑ| ΠΟ|Α Η ΑΝΤ|ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤ|ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ «ΔικΕΦΑΑοΣ Α.Ε.» ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΕΛ|ΣΣΑΝ|ΔΗ · Γιαννπε Τσιρώνπ5
(αναπλπρωτπ3 Υπουργοε Περιβαλλοντοε): «Το Στ.Ε. απειρανθπ για το γήπεδο ΤΠ8 ΑΕΚ»
` ε  «Τοπικος»οποιιιοΠ9:οω
   με Ασπρο" γιατιι «πωπω»
__ ΝΤΟΥΣΑΝ ΣΑκοΤΑ ΣΤΗΝ «ΩΡΑ»: «Το μακ
. · ; _ αυτό θα κρινει ταν πορεια μα5 στο Ευτωυρ»
ο ΕπιΣιιΜιι τοποσειιιΣιι κοΝΤοΝιι Με
ΟΠΑ ΑΦΟΡΜΗ πε ΦατοΒοΑιΔεΣ ΣΤΗ οεΡοιΑ κΑι
Μ©Μ πι ΜΗ ΔιΑκοπιι τον ΑΓΩΝΑ Απο τοπ ΜπτΣιο .