Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
04 11
' ΣΕΑ.3ὴ ῦ35
ΣΕΑ.38ἔ39
. ή 4 ΒοΛΕι¦ Στι-ι ΜΜΜ
,ΘἔτογΡ-ηΑοκ
ντ0μΠῆ°ύων 1 ¦ ΠΡΩΤΗ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ 0|·|ΑΜΡ|0Ν8 |_ΕΑθυΕ
Η ΑΘΛΗΤ||άΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
ΑΒ'|'0Ν'|'0Ρ - ΠΑΟΚ
 ΣΗΜΕΡΑ Στο ευιτοουΡ (18:00)
Γ Νκ_)
ΛΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 474 |ΤΕΤΑΡΤΗ 04/11/2015 | Τ|ΜΗ: 1.30€
- , «ΤΑΜ Ε|Α»
Στην κορυφη
@ΠςεἩίθεσηΒενσ@ον ΜΜ@
της κρόσνοντσΕ, ούτω. ΚΜ. ΣΗΜΕΡΑ 0ΗΑΜΡ|0Ν8 1.ΕΑθυΕ
'ο διενής ποΞτης '
5  Στο οΣΦιτ-ΝτιΝΑΜο
οτογΝτοΡ«ΝτοτιΑΡΕι»  
 ιΙ::'ει:ι9υε... 
ΥΣ κθΑΦ
ματς για τον Άρη *ο* 6
- ΤΠπβίφτηἶ = Μ
«Προσοχη»
ε=¦_|_
ΦιεΡΜΑ
Ο κόουτς μίῆησε, ο Στέφονος
του είπε ότι έμεινε πίσω, εξοιτίος
του τρουμοτισμου του (φωτό) στη
διόρκειο της προετοιμοσίος κοι
υποσχέθηκε νο δώσει τον κοῆυτερό του
εουτό γιο την ομόδο
ΜΑΜΜἱ=ε ¦
η. -_ :ε 
,. τι. -ο
9 Κ · 
` 4 ν::
Η· χ “ 5
· ρ .
. “ η
, · Γ ,
αυτ. ηΡοΣοχΗ
ἶἑἶμῦοζτηέ οιτοἐτοῆή - η. μ Ατυχος “Μό ωΠῳῆει°¦. `
ΠΤΗΣΗ τιΑοκ το ΠΡΩ| ΠΑ ΡΩΣ|Α ο ο' ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΝιτΑ ο ΑΝΣτγ
"-“ ”Ϊ ' ο . ` τ .9 _““ .
ὅ Ρ Κέ' “3
ἔ χ (Συνεργασἱαιμε:του#ς_ΓᾶΜουβ ~.
Ι **' “ Ψ "κι ._ . ι 
ἔκ Υ·Φ1·- χ τ' '
7 .13. κι 'ϊ 1.897. - ω - β' “υπ
 ·:-: ΒοινΜΝο · . τη . · -· ο ο ,
> - 1#Ιψ,σ! _ ι.. ` · μ 4 ι ζ: · η'
ΓΕ 3 Η . ί Ί `~ ~ Ύ! ΐ" - Φ Γ* ·' ι- έ ο “ - Ω. _ · ι.ινε
Ω '- 1 ώ _ _ "κ, ψ"Μ »οί · Μ· _ .1 _ · ΦΕΥτΕι ο ιοΑκΕιΜιΔι-ιΣ, 8τ“=ΑΜ|Ν0
Η” . ' Έ Η 4· [email protected] "βΑΜῇΣ ΔὶΒΒό°!£ "Ροεϊο|ΜΑΣ|Α έ. . μ Π' Μ|'|Α|ΝΕ| ο |'|ΕΡΣ|ΔΗΣ;
5 Ι' ~ . η » ποιο 7 κ·“ - Ο “ “`_ Α' Π . 7 .
Ξ) ε ο ΒΕΛΛ|0Σ ΚΑΙ... είνσις β Γ|Α(ςΑΕοΜ "¦ΪοἙ. Μ ν [ΣΕ 
:ἶΗγέτης κ°| σκόρερ ο Μ|κΡ°Σ ΡΕΘΉ|°Σ ο Πιτσιρικ°ς τ: . = Μ Ν ο 
“ 7 · 1' ' “ “^ ὰ ”·'“'“ τ ευτέσ >
1.εοο ΕιΣιτι-ιΡιΑ τιΑ κΑΡΑιΣκΑκι-ι ο ΑΝΑΜΕΝΕτΑι ΑτιοοΑΣι-ι κοΝτοΝι-ι ω έξω. ο ¦“^'Ρ“Επ Τ“ε^ἩἩω
Ε|'|ΣΜ: Ο Φ|Α||'||'||ΑΔ|·|Σ ΚΑΤΑ Φ|Α|·|, Ο Μι-ιτι=ΑκΑΣ ΚΑΤΑ |'|ΑΝ'|'ΩΝ!
|'|ΛΗΡ0Φ0Ρ|ΕΣ ΣΕΑ.8Β Μι Στο... τΑινιιΞιοἩ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα