Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
. ._¦ . .ι _
. .. · ι.,
'.- πα ι ν
ω* 'Α ἱ“"
ως 738 Ί' Μ
Μ_“<°<Το "ΠΜ κ ΜΜΜ”Της ΣεκΤ“μί£"σης
[email protected]έσ ΠΔ ΤΗΝ τεΝοκτοΝ·Δ ΜΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
| ΜΗΔΕΝ ->
Χωρις Μιρό·
κάθε ΙΟ λεπτό.γεννιέισικό-    | 
που στον κόσμο ένα παιδί κωρίς
εθνικόιπια, ένα πρόΒλπμα που
επιδεινώνειαι λόγω ως σόνκρουσπς σαι Συρία. π οποία | |
έχει οδπγπσει στπ κειρόιερπ με· Τ | | κ ε κ ο | ε σ α | ε Δ Π Ε
ιανασιευιικπ κρίσπ που ανιιμειωπί2ει π Ευρώππ από ιο 1945,
ανακοίνωσε ο ΟΗΕ. ο οποίος #
θέλει να εξαλείψει το καθεστώς Ι
κών αποιρίδων μέκρι το 2024. 
Σιις χώρες όπου Ζουν οι 20 πιο Ι Ι
πολυάριθμοι ανιθαγενείς πλπθυ- Ο Ε κ Η Π ρ | Α Μ  
ομοί (οι χώρες που πλιίπονΙαι ' η ω3
ιιερισσόιερο είναι π Μιανμάρ, π
Ακιιί ΕλεφανιοσΙοό και π Ταϊ
, _ η: Δ' “ Ρ | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΔ Το ΠΡΟΣΦΥΠκΟ ΣΤΗ ΣΑΜΟ
λανδπ), πουλακισιον 70.000 -, ε .Χ Μ , ς ο. , - .
παιδια χωρίς εθνικόιπια γεννι- 3 __ ν [Σερ Δ: ς. _:  Π 
ούνιαι κάθε χρόνο. ”μ _. α “ ` ς.  7· Ω “
"Σιον περιορισμένο χρόνο, κο· ' ¦ .Ο
ια τον οποίο ια παιδια μαθαίνουν νσ είναι παιδια, π ιθαγέ
νεια μπορεί να χαράξει οιπν . _ “ __
καρδια πους προΒλπμαια που ια Ρ Ζ - '| δρ·σΙοικειώνει σε όλπ ιιιν παιδικό - `λ` Ί| - `_!γ Η Τ
τους πλικία και έτσι ια καιαδι- `
κσΖει σε μια Ζωή διακρίσεων.
αιιογοιἰΙευσπς και αιιόγνωσπς",
αναφέρει ο Γκουιέρες υιπν έκ- 7 '_Μ“ “' 4 β α ἐ- .. Δ 4 -__ ε 
θεση, (ππν οποία υιιογραμμίΖο- " ' Ο· ' Ι / ς γ ; Δ
νιαι οι δυσκολίες για ιιιν πρό- ι _ Ν _ ._ υ _. , »μμ ^_ . 'ε Ύ γ ”_ κ Ϊ
υΟἰαοιι ιων προσώπων αυιών
υιιιν εκπαίδευση, ιιιν υγεία και
ιιιν απασκόλποιι. 7 με 25 
Ο λογικός Σελ. 2