Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Στρατηγική απόφαση και "ψήφος εμπιστοσύνης" η συμμετοχή της EBRDRecognized text:
ωνννν.χτίΜατἱετἱτἰο.9τ
Μ. 722,80
Οι Δείκτες της ημερας
ΓΜΟςΜΜ 
πεμχΑ.ωωω ε 
308% ΜΟΧΛ. να (Σαμ 
Π8ΜΑΜϋ-8Μ08μ ε;- » ζ_ 
πετ/χΑωΜςηω  Ϊ ξ
Ημερήσια Μεταβολή ΜΜΜ-ΧΑ  Π Ο
Γενικός Δεικτης
Μ Μ απο
ἔἔγἔἔἔ
ΐΒ|Ι0 2"
ιι<Η  θα ινι Ε ρι ΔΔ 
Δ -2ΖαΞ_ΧΡ9ΝΟΣ - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5548
Τ|ΜΗ Ι¦5 €
Ανοδικές
. .Δ _ ?2
Καθοδικές
“Μες 
ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ Ο' ΑΜΚ - ΣΕ Τ' ΕΠ|ΠΕΔΑ ΘΑ ΜΕ|ΩΘΕ| ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 'ΓΧΣ
ΣῖΡΑΤ|·||'||('·| ΑΠΟΦΑΣΗ
και «ψήφος εμπιστοσύνης» ιι συμμετοχή της πιο
Προσφορά αντααπαγής απότην Εθνική
στους ομοηογιούχους. για τίτηους 792 εκατ.
- Στόχος νο ενισχυθεί κεφαπαιακό
 Ϊ Γιατί το τραπεζικό ρόηι
Ο - ·· όεν θα κρατήσει ποηύ...
Ανοδική διόρθωση
Κινηθηκε τον Οκτώβριο
στις 86.5 (από 85.4) μονάδες
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α 
.Δ , __. τ··¦¦ . τ..
_.χ=< γυάλα.- Ψ_χ.., .εἴ-Γ _. 
γ η .  μν- τ
ζ στημα της Ελλάδος και να περάσει το
Στις αυξήσεις κεφαηαίου και τ
«Χιονοοτιβόὁα»
του οικονομικού κρίματος › το σκόνὁαηο της οιοοο
Η ενσπομείνασα διοίκηση της εταιρείας
παραδέχθηκε το εικονικό στοιχείο
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
ια στρατηγική απόφαση έχει
Μ λάβει η ΕΒΚΟ¦ η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης να στήρξει τις αυξήσεις κεφαλαίσυ και των 4 συστημικών
τραπεζών στην Ελλάδα επενδύσντας
συνολικά 300-350 εκατ. ή 87 εκατ. σε
κάθε τράπεζα ή λίγο περισσότερα
στην Ευτοοεηκ. Η ΕΒΕ!) είχε σχεδιάσει
να επενδύσει 250 εκατ. στην Ευτοοεηκ
και με 50 εκατ. στην Παγκήτρια Συνεταιριστική Τράπεζα.
Ωστόσο| με βάση πληροφορίες τελικώς αποφασίστηκε να αποσύρει τσ
ενδιαφέρον της από την Παγκήτρια
Τράπεζα καθώς υπήρχαν διαφορές
στις τιμές και σε αλλά ζητήματα και η
ΕΒΕ!) θα συμμετάσχει στις αυξήσεις
κεφαλαίου και των 4 συστημικών
τραπεζών. Με αυτό τον τρόπο η
. ΕΒΕ!) θέλει να δώσει "ψήφο εμπιστο
σύνης" συνολικά στο τραπεζικό σύ
μήνυμα ότι μέσω των τραπεζών θα
στηρξει την εθνική οικονομία στην
προσπάθεια ανάκαμψης.
Οι πληροφορίες από το μέτωπο των
ων 4 τραπεζών με 550 εκατ.
αυξήσεων κεφαλαίου είναι πολύ ενθαρρυντικές.
Και οι 4 τράπεζες καλύπτουν τις αυξήσεις κεφαλαίου και τα νέα δεδομένα
είναι τα εξής: Η Ευτοοαπκ έχει συγκεντρώσει τα 2,1 δισ. με βάση πληροφορίες και δεν θα κάνει δεκτές τις προσφορές ανταλλαγής των ομολογιούχων της. Τα ομολογιακά δεν θα εμπλακούν στην ανακεφαλαιοποίηση
της Ευτοοοηκ. Το ενδιαφέρον για την
αύξηση κεφαλαίου είναι πολύ μεγάλο. Ο σχεδιασμός είναι το μωκ
ρωθείτε να ξεκινήσει κατά τις 18 Νοεμβρίου. Το 'ΓΧΣ θα υποχωρήσει στο
7% και οι ιδιώτες θα εκτινάχθούν στο
93%. Πολύ θετικά νέα και από το μέτωπο της Α|ρηα Βέτα καθώς το ποσό
που φαίνεται ότι συγκεντρώνει η τράπεζα φθάνει το ί,8 δια. και περίπου
300-400 εκατ. θα προέρθουν από τα
ομολογιακά.
Ο στόχος είναι να βρεθούν και τα
2,743 δισ. και υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες η Α'ρηε να είναι η δεύτερη
τράπεζα που θα καλύψει και το δυσμενές σενάριο. .
έ Η νίεε Με. εξαγοράζει
τ τη νιεε Εστορθ
Στα 24,2 δισ. ευρώ μπορεί
να ανέηθει το ύψος του αρα'
Χρηματοδοτεί
ενεργειακό εργα
285 εκατ. Π ΕΤΕΠ
Σημερα οι υπογρ:ιοεε με
μετρα. Μαθε τη. η
ο,ο5ο€ ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας
Οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό η θετικό
στο τομπῆό
χι>πΜΑπΣτΗι>ιο
Τραπεζικό
«πάρτι» στο ΧΑ.
με + ί 6%
«καείὁωοαν» στο +28%
οι μετοχές των Ευτοοεηκ
- Αιρηε Βεηκ
ΧΑ.: Εξαμηνιαία
αναθεώρηση
των όεικτων
Ποιές αηῆαγές θα
πραγματοποιηθούν - Από
50/44 η εφαρμογη τους
τι>ΑπΕΖιΞΣ 
Πώς αποτιμούν
τα 5ττε85 το5τε
οι ξένοι
Τι εκτιμούν σοιατηεη θέσω.
ΔΡ Μοταεη¦ Ετεαιτ 5υι55θ¦
Η5Β€. Μοοαγ|5. πισω
ΕΠ'ΧΕ|ΡΗΣΕ'Σ
Στρατηγική
επένόυση από
τον όμιηο Εντε
Συνδέει Κύπρο-ΜΜΜ.
μέσω υποθοηασσιου
δικτύου οπτικών ινών
Ο )(ΡΗΜΑΤ'ΣΤΗρ|Ο ΑΘΗΝΩΝ Ί3-26