Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τράπεζες καλούν επενδυτές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜήετΠΡοτικιἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Τρίτή 3 Νοεμβρίου 2015 /τιμή: 1,30 €
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.916
Πιερ Νοσκοβισί
επίτροπος Οικονομικών
Ο||(ΟΝΟΝ||(Η ΚΔ' ΕπιχΕιι>ι-ιΝΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΝΟ"ΟΣΧΕΔ|Ο
ΠΔ ΜΗΛΩΤΛ
ΚΕΦΑΛΑ|Α
Τερουν ΝτέισελμπΜ'!||
πρόεδρος του Ευι·οει·ουρ
ΟριστικοΠοιούνται τα ςαΡίτε11 Ρ1ε1ή8 -Κινήσεις στήριξής τής ανακεφαλαιοΠοίήσής
ΤράΠεζες καλούν επενδυτές
Ποια είναι τα Πρωτα βήματα των τεσσάρων συστήμικων ομίλων
Στις εΠαφές με τους εΠενδυτές και στήν
σριστικσΠοίΠσή των σαρκα] ρ1;ιΠέ ρίΧνσυν
το βάρος σι διοικήσεις των τραΠεΖών εν
όψ ει τής Προετοιμασίας των αυ ξήσεων κεφαλαίου . Αφού ολοκλήρωθούν οι συζήτήσεις με τον 58Μ, θα καθοριστεί το ύψος
των κεφαλαίων Που θα εΠιΧειρήσει να αντλήσει σ κλάδος, ο σΠσίσς διατυΠώνει αισισδσξία για τήν αΠήΧήσή Που θα έχουν
οι αυξήσεις στήν αγορά. Μετά τήν αΠοοαφήνισή των κενών Που υΠήρΧαν στον νόμο
για τήν ανακεφαλαιοΠοίήσή όσον αφορά
Πρωτίστως τήν αναλογία κοινών μετοχών
και τοςο'5 και δευτερευόντως τις ΠρονομισύΧες μετοχές, έρχεται και ή εήίλυ σή του
Ζήτήματσς Που είχε Προκύψει αΠό τήν αρΧική εΠιμσνή τής Διεύθυνσής Ανταγωνισμού τής Κομισιόν να «βγουν» οι τράΠεΖες
σε αυξήσεις για το σύνολο των κεφαλαιακών
αναγκών, δήλαδή και το δυσμενές σενάριο,
με ελάχιστή υΠοΧρέωσή να καλύψουν το
βασικό. Η ΕΟ Ωστήρ κατέλήξε στήν αΠόφασή να ορίσει κάθε τράΠεζα το ύψος τής
αύξήσής τής. Πάντοτε με μίνιμουμ υΠοΧρέωσΠ τήν κάλυψιι του βασικού σεναρίου,
και με βάσή το εΠενδυτικό ενδιαφέρον και
το αΠοτέλεσμα του ΕΜΕ8, στο σΠσίσ έΧσυν
ΠρσΧωρήσει και σι τέσσερις τράΠεζες. Ο
οίκος Μοσάγ'3, λόγω τής Πιθανότήτας να
γίνει Χρήσή κρατικών κεφαλαίων και άρα
ίσα11 Πι, Χαρακτήρισε Πιστωτικά αρνήτικό
γεγονός για τους σμσλσγισύΧους τή διαδικασία ανακεφαλαιοΠσίήσής. >4, 5
ΤράΙΙεΖα Πειραιώς
' Ανταλλαγή ομολόγων
' ΣΧέδισ αναδιάρθ ρωσής
' ΔιαΧείρισή Χαρτοφυλακίου
' Μείωσή Παρουσίας στήν Ευ ρώΠή
ΑΙΡΙια Μ
' Παρουσιάσεις σε εΠενδυτές
' Δυναμική διαΧείρισή δανείων
' Συνεργασία με τήν Α1ςτι1;1
' Μείωσή κόστους
Εθνική ΤράΙΙεΖα
' ΑξιοΠοίήσή Είήειή8Β8ήκ
' Εξαγορά ομολόγων
' ΑξισΠσίήσή ρευ οτότήτας
'ΑΠοκλιμάκωσή εΠισφαλειών
ΕυτοΒαήκ
' Στήριξή αΠό υφιστάμενους μετόΧους
' Προσέλκυ σή νέων εΠενδυτών
' ΕΠιστροφή καταθέσεων
' ΔιαΧείρισή δανείων
[ΔΝΤ] Καλεί τους Ευ ρωΠαίους να μή μένουν μόνο στα λόγια
Πιέσεις για ελάφ ρυνσή
του ελλήνικού Χρέους
Εντονότερες Πιέσεις Προς τήν ευ ρωΠαϊκή
Πλευ ρά στο Ζήτημα του ελλήνικού Χρέσυς
ασκεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζήτώντας αΠό τους εταίρους να μή μένουν
μόνο στα λόγια και να ΠροΧωρήσσυν σε
συγκεκριμένες Πράξεις για τήν ελάφρυνσή
του ελλήνικού Χρέσυς. Οι Πιέσεις ασκούνται
τήν ώρα Που νέα έρευνα ΠρσβλέΠει ότι ή
οικονομική κρίσή στήν Ελλάδα θα διαρκέσει για Πολλά Χρόνια ακόμή, οδήγώντας
σε ακόμή μεγαλύτερή εκτίναξή του Χρέσυς.
Στήν έρευνα τής γερμανικής Ριτσἔήοε ΑΟ
Προ βλέΠεται ότι ή ελλήνική οικονομία θα
καταφέρει μόλις το 2034 να εΠιστρέψει
στο εΠίΠεδσ Προ τής κρίσής.
Ο Ντέιβιντ ΛίΠτσν. αναΠλήρωματικός
διευθυντής του ΔΝΤ, υΠογράμμισε ότι οι
Χώρες τής Ευ ρωζώνής ΠρέΠει να δεσμευθσύν για μία εΠίσΠμή αναδιάρθ ρωσή του
Χρέσυς τής Ελλάδας, Προτού τσ ΔΝΤ Χρήματσδστήσει εκ νέου τα Χώ ρα. Οι υΠσσΧέσεις για εΠανεξέτασή των όρων εξυΠήρέμισής του ελλήνικού Χρέους δεν εΠαρκσύν,
Παρά μόνον εάν συνοδεύονται αΠό συγκεκριμένους όρους για τή μείωσή του βάρους δανεισμού, δήλωσε ο κ. ΛίΠτσν. >3
κλίμα ευφορίας χθες στο Χρηματιστήριο
Μεγάλα κέρδη καταγράφει ο τραπεζικός δείκτης
Ημέρα ανόδου για τις μετοχές των τραπεζών
Αρη Βέης
Εθνικη Τράπεζα
Τράπεζα Πειραιάς
Ενωση
Τραπεζικός δείκτης
28,70%
29,03%
Οριακή βελτίωση οικονομικού κλίματος
ΤΟΟ 85 5
83 Τ ι
8Τ 36%,5 75,2 ΠΑ 78,8 8Τ 2
-7Ο -52'9 -64Ι8 _64'2 -59,θ τ
|οιίλ. Αυγ. Σεπτ. Οκτ.
- Δείκτης οικογομικοι] ΜΜΜ - Δείκτης επιχειρηματικού προσδοκιών στις κατασκευές
- Δείκτης εμπιστοσανης καταναλωτιίιν
Νέα συγκρατημένη άνοδο σημείωσε τον Οκτωβριο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, κινούμενος στις 86,5 (από 83,Τ τον Σεπτέμβριο)
μονάδες, όμως είναι αισθητά κάτω από τον Οκτώβριο του 2014, που
ήταν στις ΤΟ2,3 μονάδες. >7
σήμερα στη Ν
Η Ελληνικός Χρυσός επιστρέφει
Ξεμπλοκάρει οριστικά πλέον η λειτουργία των
μεταλλείων χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, στη Χαλκιδική, μετά την τελική κρίση της
Ολομέλειας του ΣτΕ για το επίμαχο θέμα, που
δέχτηκε, κατά πλειοψηφία, ότι κακώς ανακλήθηκε η
λειτουργία τους. >Τ 3
Λ|'|'ΗΡ|Λ |'|Λ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΤΗΣ ΤΡΟ|'|0ΛΟ|'|ΛΣ
|'|ΕΡ| ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ Ν||(ΡΟΖΥθΟ|'|0||ΛΣ >9
ΕΤΕπ: 285 εκατ. στην ενέργεια
Ηρθε η ωρα της εκταμίευσης για τη δεύτερη δόση
των πέντε δανείων που είχε χορηγήσει πέρυσι η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συνολικού
ύψους 670 εκατ., στον τομέα της ενέργειας. Το
μεσημέρι ο πρόεδρος της ΕΤΕπ Βέρνερ Χόγερ θα
υπογράψει νέες συμβάσεις ύψους 285 εκατ. >Τ Ο
£ηίρίτε: Διεθνείς συμφωνίες
Την περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου με
τις διεθνείς συνεργασίες της δρομολογεί η £ηίρίτε,
καθως, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», βρίσκεται σε συζητήσεις για τη δημιουργία δύο νέων ]οίητ
νοητυι·ε5, στη Μαλαισία και στην |νδονησία. > Τ 4
ΡΕ'|ῖΕ|'| ΤΛ|'||'| ΕΡΝ'|'0ΓΛΝ
ΚΕΡΔ|ΣΕ ΑΥΤΟΔΥΝΑΡ|ΟΣ
ΤΟ Σ'|'Ο|ΧΗΝΛ
4 ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ >23
ΠΝΟ: «Εγκλωβίζει» μετανάστες
Σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση χιλιάδων
προσφύγων από τα νησιά προς τον Πειραιά, αλλά
και στη μεθόρμιση κρουαάερόπλοιων σε διάφορα
λιμάνια της χώρας, προκαλεί η 48ωρη απεργία των
ναυτικων που ξεκίνησε χθες και ολοκληρωνεται την
Τετάρτη το πρωί. >Τ 2
Κυνήγι για 48 προαπαιτούμενα
Σκληρή μάχη με τον χρόνο δίνει πλέον η κυβέρνηση, η οποία μέσα στην εβδομάδα -και σε κάθε
περίπτωση πριν από τη συνεδρίαση του Ευτοει·ουρ
της 9ης Νοεμβρίου- θα πρέπει να έχει κλείσει τουλάχιστον τον κατάλογο με τα 48 προαπαιτούμενα,
ωστε να εκταμιευτεί η υποδόση των 2 δισ. >6
Υ|'|Ο||(: ΛΤΥ|'|Ο «ΟΧ|»
ΣΕ ΛΝΛ|'|(ΛΣΤ||(Λ
ΠΕΤΡΑ Ε|Σ|'|ΡΑΞΗΣ >9
|'|ΟΛ|'|'||(0 ΣΥΝΒ|ΒΑΣΡ|Ο
|'|Λ ΤΑ «|(Ο|(ΝΛ» ΜΝΕ|Λ
Ε|'||Δ|Ω|(Ε| Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ >θ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα