Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ό;. ΜΜΜ λΜΕΡ
· Για να ΜΜΜ λ “ ΗοΜωιιι · .ι .
Δ πρέπει να βολη λ · 7 Μια και ΜΜΜ κι· τα..
 σιιιιιισέιιη ζ ΜΜΜΜ | “ω ιΜ
ιιιιιιιιιιΕιιιιιιιιιι 
ΞΕΦιιιιιι:ιλιειιιιι #7
”ΜΜΓ·ΜΜ 2 ἔ|Ἀ Ι
ΜΜηνΜΜ . χ . · 3
·ΤΩΜΜΜΜ -“> Ν εἴ ι ._
ΜΜ”Μῦ"
ςεντσ8.Μ ί ΞενΓο8ΞΓ ' ΞενΓΟΒΞΓ Μο·ΜΜΜνω
3Ν)ΕΜΒΜΥ?ΠΙ5.ΜΜιΜΜ Εφημεριδα Δρ Φιιλλου Ι όΙ9, πω Ι,30€ | Π” με"
3 ωιι¦..νιπὡνει. ν 0ὐιειιΜώιε ›· Πρωιῶληωμό
' ιΜωω η, Ι γΜ.ιηι 7 " λεικ(ινειςμε... λ
λ.λΜΜΥΜ Π ἡ Μ.ΓλΒλ8Μ η Β.ωΥΣΚ|ΜΠ η Γ.ΠΜΜΜΜ Μ.ΠλΜ"ΠΥλΠΣ η ι 8.ΜΠλΜΦΜ
¦ μεγαλώνει ._ .- ἶἶ - _ ΒωΜιιὁες Ἡ
ΑΕΤ0Τι0›ΣΛλ
ΔΣιιιιιιιιΕιιιιιιιιιιι
<ΜΜΎ·Μ
“ιιΕιιωιιω
ε; ι ' ι ι Μι ΜΜΜ
 ι · ΜΕΘ
ΜΕ Μ... ΜΡ'
Μ' ΣΟΥΠΕΡ
λλ|(ΕΤ!
| λ 8ιιιιἡΒιικειον.“κιικύιοιι εΜὑιιΒριιλος. αλλο
ή ' . Π Π ι - · Ι.
χ ¦ ρ ιι · ¦ ” ·' · ε ' έσωσετιιιιιισριιὑιιστηνιιιιριιιιισηκόντρα
/ | Η Ο Β ' λ ' ¦ Ι ι λ Η! 4 _“ _ ο ἐκ; στιιιιΠλΠΚωὑ...ενόςσΜερ
' 'Α ` 7  ”  - › ·ΕιιιιιιιωσιιικηειιΜΜη
"'ΜΜ γ Μ” “ ” 7 0ΝτιινιελΠθιι.¦ΙΠρηιιι.|,
"Μ . ηγέτηωΣιιΜιιλης