Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Μπακ ιο· Μου·
ΜΜΜ!"- ·τ. 5 “
Γραφειο ΠΑΝΟΣ ΔΟΥΜΕ ω 2
ΜΒ· οτ"
¦ ··τηΜ·τ···Βυ
των σπορ π τ ί ο - Α ποΔοκΜΜκ“
ΤρπΠ3ΝΜω 20'6|ωΜο τ025(226)2€ '80 χ `- ο 
,ΔΣΘ/Ά ΗΤ” το [Η
Οι «ΜΜΜ κο· οτ στοκεο του Γκουστοβο
Πογέτ οροε του5 ποίκτεε του, που οποτυυὡνουν και το μέγεθοε τυο ΠροοωΠτκοτοτοε του
ἐΕΠΑθΑΝ ΠΛΑΚΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟ Με ΤΟΥΣ ΠΟ ΧΑΜΟΝ
` ΚΑΙΜΟΕΣ·ΨΝΜΣΑΝ ΜνΡ ΤΟΥ ΑΓΜΑ
ΤΟΝ ΣΟΥΗΔΟ ΚΑΙ ΕΛΞΓΑΝ ΠΑ ΤΟΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟ:
·Εμετε πανηγυρὁζαμε γιο τον Εστω. ολλα 20838
πομπο τον Πο·τιοροεωνττ το ματι"
Δοτεοωυο Μουτ υονοῆουτ
βοοοτυυοῆτοτετ του Μου!
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝιΑΤΗ (ΦΟΒεΡ0Σ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ) ι Ο"
ΚΑΙ του κΑΡΑ τκοΡγοΜοΣ ΔωπτΜοΣ›  Ξ
ΩΣ ΤΟΝ ΝΤΟΥΡΜΑΖ (ΜΕΓΑΣ ΠΑΣΑΔΟΡ0Σ) Τα”  °
ΚΑΙ ΤΟΝ 'ΝΤΕΓΕ (ΕΞΑ|ΡΕΠΚΟΣ ΜΠΛΟκΕΡ) =Χ