Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
'ΗΠΗἔίἶ  ἑ@Πἑ]Μἔ©ΠΜ  @©©ἔΠἶἐἐἶἔ@ΜΜ ]
Τιινιι-ι 1.3οε ο ΕΤΟΣ 51ο · ΑΡ. ΦγΛ. 11.666 ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ιιιοιΞινιΒΡιογ 2015
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ|(ΡΑΤΑ ΤΑ ΟΦΕ|ΛΟΜΕΝΑ
Σε κατάρρευση
οδηγούνται οι δήμοι
Στα άκρα ετοιμάζονται να φτάσουν οι δήμαρχοι
και σΤο ίΠτεΤΠετ Μ_ιιιεκ:|ιε5_ρτ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Τρέχει Την
ανακεφαλαιοποίηση
και ψάχνει ισοδύναμα
ΣΕΛ. 3
'μμ . κ ι
Ρ Χ, κι 
"κκ Ο αι
ΤΟΥΡ|(||(ΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
““Πειιλή λαυικέΤ@υ
σε καιινωνικές
δαμές και υΠήρε@ίες
ααα έξυΠήρεΤ©@ν
νΤιμέΤωΠοι με οικονομικό
κραχ κινδυνεύουν να βρεθουν μέσα σΤο χειμώνα ΠερίΠου 100 δήμοι Της χώ
ρας. Πολλοί εξ αυΤών σΤην ΚενΤρική
Μακεδονία. καθώς η μη αΠόδοση Της
κραΤικής χρημαΤοδόΤησης. η οΠοία
αΠό Τις αρχές Του χρόνου μέχρι και
ρώ. σε συνδυασμό με Τις αυξημένες
υΠοχρεώσεις Τους θα Τους οδηγήσει
σΤο καΤώφλι Του ΠαραΤηρηΤηρίου
οικονομικής αυΤοΤέλειας Των ΟΤΑ.
Κραυγή αγωνίας αΠό Τους δημαρχους Που μιλουν σΤη "Θ" για Την αδυναμία Τους να καΤαρΤίσουν ισοσκελισμένους ΠρουΠολογισμους.
Θρίαμβος ΞζΠλΠ@δΞ© Π©λιίΤες
Του Ταγίπ Ερντογάν ἡ Ζ 2  # Ό ή
Σελ. 3ο δι]Η[[  Μ@1Ἑἐ©  @  Ϊ  
σήμερα φΤόνει Τα 650 - 700 εκαΤ. ευ- ΣΕΛ. 8. 25
8ΡΟΒΤ8 ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΡΗΣ Θα ξορκίσει
Το ΠρώΤο Την Κ°Τ°Ρ°ἶ
Δ «αίμα» ἔῇΪδἔ3ἔἐοἄἐἶἶ2ἶ8δ8ἔὲἶἑο)
εκμεΤαλλευΤσυν... εΠιΤέλους Την έδρα
ΣΤ Χ υσουΠολ καιΤο1-1 ε
η ρ η μ Τους.ΣΕΛ_14
Τον ΝέσΤο η Παρθενική αΠώλεια
βαθμών για Τους κίΤρινους. Που › η
Παραμένουν σΤην ΠρώΤη θέση. 3! Μ ΠΑΣΙΚΕΤ Ι
Ο αγώνας διεκόΠη Προσωρινό σΤο ` - έ 1  «Σοφο»
15'. με Την ασΤυνομία να καΤαφευγει ' ' ' Ι
σε ασκοΠη χρήση δακρυγόνων λό- Τ' Χες  Τ' Χα Παντα ' ' ' με ολο μ" 'ακ°
η γω Της ένΤασης Που Προκαλεσε η Η αμυνα Του Δι κέφαλου ήΤαν ξανα σε κακή μέρα και ο ΑσΤέρας ΣΤις 18:00 Το νΤέρμΠι Του ΠΑΟΚ με Τους
` καθ υσΤερη μένη είσοδος Των φι- νίκησε με 2-1 σΤην ΤρίΠσλη. σΤην ΠρώΤη φεΤινή αναΤροΠή εις βό- ερυθρόλευκους σΤην Πυλαία. ΚαθυσΤέρησε
λοξενουμενων οΠαδών. ΣΕΛ. 19 ρος Της ομαδας Του ίγκόρ ΤουνΤορ. ΣΕΛ_ 10-11 η ανακοίνωση για ΣχορΤσανίΤη. ΣΕΛ. 22-23