Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
. ἶΞΉΜμΜκός. έφτασε στο 9 στο 9!
Θ Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΔΘΕ| ΝΔ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
τι" "οι" ρ  ΜΜΜΜνΜΜυ
| για ΜΜΜ οι ΕΜ!
"Π Τ" ||"Μ ' ῦ
"ὡς έφτιοξε τους σσίκτες
του κσι τι τους ζήτησε
 ῖ'π;η;;ῳ¦7:ἑἑἡ  Ζ;; ξ-= η' έ Ξ;; ή ο Τ
ο .ΔΥΝοΤο» κ"γ"""' "Η "Μ "Η ΜΜΕ |  Ϊ(¦ἑ¦ Ξ
Η |τσῆισ   
«δειχνει» τον δρομο   
Ψ" "ο Ϊ"|'£| 
Η" ΦΟΡΕΣ Η ΜΒΜ Η! ΜΕ. .. ΜΜΜ"
Το δυο Ποσα· Που Παω δι)οκοῆΟ 0ο «σττὸσουν»
Ψάχνει τρόπο νο αξιοποιήσει
τον «Ζογόρ» ο Σοββίδος 21
Τ· ΠροιτινΠ ο «Μοιοωμενος Γοιος›> οιο οΜο ΜΗ στο ουστΠμο γιο ειὁιιοως
Ο Αναστασίου "Μίκος στον κοσμο ο "στοσυυ·σς!!! 
"8"|"£ν8| '0 °Μτοο28ΜοιοΜΜΜΣΜ
«ξύπνπΜ»   Ο Δ '
 ο ΠΕΡ|ΜΕΝΕΛ|Ν|0 Ο ΗΡΑΚΛΗΣ.
“Ανοιξε την ιηΝ“ἔ_·ι η ιιιΙΙωνω ιιιιωχ“·μ·ιη·”ι τη" ποιό των Λτρ(›μιτιυ
ΜΜΜ πολύ στον 4
Σουηδό στιἑνσντι στον ΑΕΚ