Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Μ Α ΣΜΜΜοΜΜΜΜ ΜΜΜ Μη ; “ ο
η' ήσωοτ ΗΜ
ΕΜΣ ΕΕΕΩ - ΝΣΥΗΗΕΤΩΧΝ ΕΕ ΤΥΧΕΡΑ ΩΑ|ΓΝίΑ ΕΩ|ΤΡΕΩΕΙΑί ΜΟΝΟ ΕΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ίΩΝ 78 ΕΤΩΝ ε ΕΡΑ Η ΗΝ ΕἴΝ Ρ ί Ξ ΝΕ ΠΜ ΠΑ|ΞΕ ΥΠΕΥ0ΥΝΑ
Μο-ΜΜΜ@
ίΣτΟΡίκΟΣ ΚΔ'
ΣΤΗ Λ|ΒΑΔΕ|Α 
Πρώτη φορά φεύγει νικητη5
ο Πονιὡνιοε οηά τη Βοτωτίσ
ΜτΜτ-ΜΜι-τ (Ο
κΟκωΝοΣ
ΑΝ|ΝΝΤΩΕ Ω ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΩΕῖΡΩΥΝ|ΑΕ, ΝΑΤΕΝΤΝΕΕ ΝΑ' ΤΩΝ ΩΑ|'ΝΩΕΝ|Ω Τ|ΤΑΩ
ΜΕΤΑ ΤΩ ΕΥΡΩΩΑ.'·ΝΩ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΑ' ΤΩΥΕ ΕΥΡΩΩΑ“|·ΝΩΥΕ ΑΓΩΝΕΣ
Π Τρίτη σερί νίκη γισ τοσε κρητίκοάε
' Πολλά λάθη του Σηάθο
κοί γιο τίε δύο ομά6ε5
τη· ©0369
ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΠΑ ΤΟΥΝΤΟΡ
Ο Κροάτη5 κολείτοί νο περάσει
οηο την Τρίηολη. σηοο ο Δ·κεφολοε
οφάνεί βοθμοὐε το τελεοτοίο Χρονιά ζ`$ κ “Χ@ η σ ο" Σ"Ε"ΣΕ Β
ΗΜ" Ξ@ε'-- ' ΩΑΝΑθΝΝΑ|Ν0Ε ΝΑ' ΑΕΝ ΞΑΝΑ ΑΝΤ|ΩΑΑΩ| Ωω; ΜΑ” @Η 'Η
ΧΑΝΘ Ε ΦΟ ΡΑ “ Ό· ο. ί Ω Ω ΝΑ ΤΩΝ ΒΤ Ω ΑΜΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
Με 28 ησντσο5 του Μοοροκεφολί6η
η Αεκ έκονε το 4 στο 4
(76·67 τον Νάροίβο)
ολο το Με
σε Α'¦ΝΩΑ.Α2τ
Γονοίκε5
πλω “ιν-Γ
οσοι  ο
! Διηλη εηίθεση 
ντο νο «φτίάξουν»
οστά του Μητστου 7 τοσο ησίκτε5
' Γκέλο του Λάηε5 στο τ-ο.
που σοὐτσρε ηάνω λ
στον «ερυθράλεσκο» εητθεττκά.
με την μηάλο νο βρίσκεί _, η Μτω
ΤΟ ΠΗΡΕ
στο πόδι κοι μετά -οκοάστο- στο χέρι τον ΜΜη·Με ετ
Ο  Π ' ο Ντοσρμάζ το 2-0 με εκτέλεση φάουλ τ ἔ·ἶἩ!!Φ “Η
ο· . το
. - ΕΥΔΓΓ.Ν|Χ0Σ: .ΝΟ ' ἐτ“ 
' Η Λίβερηουλ 3-Ι την Τσελοί γ  _ Ι ϊ Π . ¦ 4.ΠΜΜε 49
στο Λονδίνο ' Σε σωρο “ ΟΠ”.εΧἔ¦5'ΙΕφ'ονὅΜγκ0·;7_ ΜΜΜἔβ"“ ?ΕΩ!Ρ!Ψ.“.7 Η
Μο δύσκολη θέση ο Μουρίνιο τοτε_κονεί5`ηερίηοτο» 7 κοντ)... 988» Ενομοτεηερτσσστιρσ